Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2018    |    IMIENINY MAJĄ: Danuta, Emilia, Jan

MASZ CIEKAWY TEMAT, ZDJĘCIE LUB FILM? ZADZWOŃ: 713 173 299 LUB NAPISZ: [email protected]

Odwiedza nas 1354 gości oraz 0 użytkowników.

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI…

Data publikacji: 2017-09-01 13:33:26 Serwisujemy: narzędzia akumulatorowe, wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki... Czytaj więcej

NOWY SKLEP MAGAZYN AUTO…

Data publikacji: 2017-09-07 20:47:07 Potrzebujesz części do swojego auta w niskich... Czytaj więcej

Brak obrazów do dodania do pokazu slajdów.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

xeos 0Dzisiaj burmistrz Środy Śląskiej wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji spółki XEOS – joint venture Lufthansa Technik i General Electric Aviation.

Centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych, którego budowy dotyczy zakończone postępowanie administracyjne, ma powstać w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Środa Śląska (w obrębach ewidencyjnych miejscowości Święte i Juszczyn).

Na kilkudziesięciu stronach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji zapisane zostały m.in. szczegółowe warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji oraz eksploatacji i użytkowania zakładu.

- W decyzji środowiskowej nałożyliśmy na inwestora szereg warunków, które musi on uwzględnić w projekcie budowlanym i spełnić na etapie eksploatacji zakładu. W naszej decyzji jest ponad 70 wymagań środowiskowych. Dzięki bardzo intensywnej pracy wielu urzędników zaangażowanych w sprawę przez ostatnich kilka miesięcy wypracowaliśmy ostateczny, najlepszy z możliwych projekt decyzji środowiskowej, do której jako organ byłem zobligowany i którą dzisiaj podpisałem. Teraz przed inwestorem kolejne kroki, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, które ma wydać Starosta Średzki – podkreśla burmistrz Adam Ruciński.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie toczyło się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej od października 2016 roku. Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji, zawarte w decyzji organu jakim jest burmistrz, zostały pozytywnie uzgodnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej. Do analizy bardzo obszernej dokumentacji oraz szczegółowego rozpoznania sprawy i ukończenia postępowania w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej zatrudniono doświadczonego specjalistę w zakresie postępowań środowiskowych, tj. p. Agnieszkę Piwońską - inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Wydziale Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa (KŚR).

- Z przekonaniem mogę powiedzieć, że pochyliliśmy się nad każdą uwagą, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w sprawie tej inwestycji od społeczeństwa i stron postępowania w trakcie tych ponad czterech miesięcy biegu postępowania administracyjnego. Efektem tego są warunki środowiskowe określone w decyzji, które musi spełnić inwestor. Te warunki zabezpieczają interesy społeczeństwa i środowiska – komentuje wydanie decyzji inspektor Wydziału KŚR, Agnieszka Piwońska.

Wśród postawionych inwestorowi warunków środowiskowych znalazły się w szczególności zapisy odpowiadające na uwagi składane przez mieszkańców gminy. Organ precyzyjnie określił m.in. maksymalną liczbę serwisowanych silników w ciągu roku, maksymalną dopuszczalną liczbę testów silników, czy wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Burmistrz nałożył też obowiązek wykonania przez inwestora zielonej bariery ochronnej w postaci szpaleru drzew od strony DK 94. Dodatkowo organ nałożył w decyzji środowiskowej warunek sporządzenia analizy porealizacyjnej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Obejmie ona wykonanie pomiarów w zakresie oddziaływania inwestycji już po jej uruchomieniu. Będzie to służyć sprawdzeniu w warunkach rzeczywistych, czy wszystkie normy i standardy środowiskowe są dotrzymane na etapie użytkowania zakładu.

- Ta inwestycja spółki XEOS za ponad 1 miliard zł przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju gminy Środa Śląska, powiatu i regionu, a to jest bardzo ważne dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Jako samorządowcy musimy o to dbać i to robimy – podsumowuje burmistrz Adam Ruciński.

(um) Fot. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

xeos01

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – przydatne informacje

FAKTY

 1. Organem administracji wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt/burmistrz/prezydent miasta.
 2. Zadaniem organu jest rozpoznanie potencjalnego oddziaływania inwestycji i zobowiązanie w tej decyzji Inwestora do zastosowania odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko. Jak sama nazwa tej decyzji wskazuje, jest ona dokumentem, w którym organ określa warunki, przy zachowaniu, których inwestor będzie mógł daną inwestycję zrealizować (to, czy będzie mógł zostało przesądzone wcześniej - na etapie uchwalania m. in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zatem dokumentem, który zabezpiecza środowisko i mieszkańców przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem inwestycji. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH JEST GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA DLA OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW. Na etapie jej wydawania rozpoznaje się potencjalne oddziaływanie inwestycji jeszcze przed jej uruchomieniem i nakłada na Inwestora warunki zabezpieczające, do których będzie musiał się stosować na etapie jej realizacji, eksploatacji, a nawet likwidacji, a także warunki, które będzie musiał uwzględnić w projekcie budowlanym. Za nieprzestrzeganie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach grożą kary nawet do 1 miliona złotych (art. 136 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zm.). Do przestrzegania warunków określonych w decyzji zobowiązane są także organy administracji publicznej, wydające na jej podstawie kolejne decyzje (np. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne).

MITY

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowi dokumentu,w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyraża zgodę lub odmawia zgody na realizację inwestycji. O tym, czy przedsięwzięcie danego rodzaju może być zrealizowane w konkretnym miejscu przesadzają m.in. zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a ostatecznie decyduje o tym uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę oraz koncesji na prowadzenie konkretnej działalności, jeżeli jest wymagana. Zadaniem organów ochrony środowiska jest natomiast ustalenie takich środowiskowych uwarunkowań dla danego przedsięwzięcia, aby zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na środowisko i mieszkańców gminy.
 2. Organ nie może dowolnie odmawiać wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet w obliczu protestów mieszkańców. Burmistrz zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a kwestia odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została szczegółowo określona w art. 80 i 81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z ww. ustawą podstawę do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia stanowią:

-     wykazanie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 81 ust. 2 ustawy),

-   wykazanie, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art. 81 ust. 3 ustawy),

-        niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2 ustawy),

-        brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, w sytuacji, gdy organ skorzysta z możliwości określonej w art. 81 ust. 1 ustawy,

-      odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający tzn. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (art. 80 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 1 ustawy).

(W analizowanej sprawie żadna z powyższych przesłanek nie zachodzi, zatem Burmistrz Środy Śląskiej zobowiązany jest ustalić środowiskowe uwarunkowania/wydać decyzję środowiskową dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Gdyby organ w analizowanej sprawie wydał decyzję odmowną, kierując się wyłącznie protestami mieszkańców, zostałaby ona bezsprzecznie uchylona.)

  3. Sprzeciw mieszkańców gminy nie może stanowić jedynej podstawy do odmowy wydania przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostało wielokrotnie     potwierdzone przez sądy administracyjne:

- por. m.in. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 marca 2014 r., sygn. II SA/Sz 1208/13,

- wyrok WSA w Poznaniu z 23 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Po 323/15).

 

Nie oznacza to, że organ nie bierze protestów pod uwagę. Oczywiście mają one duże znaczenie, gdyż wpływają na warunki, które zostają przez niego określone w decyzji. Organ poddaje analizie uwagi i wnioski mieszkańców, bada ze szczególną starannością aspekty wskazywane przez społeczeństwo i np. nakłada w decyzji ostrzejsze warunki by zabezpieczyć mieszkańców i ograniczyć tzw. konflikty społeczne.

Dodaj komentarz

Wulgaryzmy - to wyrazy lub wyrażenia, będące dosadnym, ordynarnym określeniem zjawisk, które można nazwać, używając słów neutralnych stylistycznie. Nie są konieczne aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia czy poglądy!

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Przypadki łamania prawa mogą być zgłaszane właściwym służbom.

Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Komentarze naruszające regulamin mogą być usuwane. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.


Kod antyspamowy
Odśwież

Najnowsze komentarze

 • Jan
  Roland stał się już gazetą z większością informacji o straży

  Czytaj więcej...

   
 • Felix
  @Pati...Też miałem kiedyś psa rasy średni kundel...I on ginął mi dwa razy...Raz wrócił po 2 tygodniach ...

  Czytaj więcej...

   
 • WAffeL
  Bo Ci przywieźli swoje psy - a nasz już wszystkie bezpańskie wyłapał, a Ty pewnie niejednego zeżarłaś ...

  Czytaj więcej...

   
 • kurczak
  A mnie bardziej podobało się w Udaninie na PIEJO KURY PIEJO. Tam przynajmniej średnia zespołu jest ...

  Czytaj więcej...

   
 • Justyna
  Identyczne boisko w nowym Centrum sportuf na Kajakach od trzech lat jest wybudowane lecz wylaczone z ...

  Czytaj więcej...

   
 • waga
  Ludzi prawie nie ma, a Ci co są to większość z lekką nadwagą

  Czytaj więcej...

   
 • gzzzz
  nie przesadzasz?? nikt nie będzie robił ciągle imprez dla dzieci muszą się jakoś różnić

  Czytaj więcej...

   
 • mniam
  byłam próbowałam niektóre dania bardzo smaczne a orientalne super takich u wietnamskiego chińczyka w ...

  Czytaj więcej...

   
 • meloman
  Z roku na rok coraz większa chała! Ale ostatnie 4 lata to równia pochyła w dół. Brak pomysłu i nowości ...

  Czytaj więcej...

   
 • Beata
  Zgadzam się, bezradny radny - statysta... Zabłysnąć zechciał... A chociaż z własnej inicjatywy?

  Czytaj więcej...

Polecane filmy

MOJE miasto Środa Śląska

Facebook Box

Google plus Box