Dzisiaj jest: 24 Luty 2018    |    IMIENINY MAJĄ: Maciej, Bogusz, Modest

MASZ CIEKAWY TEMAT, ZDJĘCIE LUB FILM? ZADZWOŃ: 713 173 299 LUB NAPISZ: [email protected]

Odwiedza nas 2030 gości oraz 0 użytkowników.

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI…

Data publikacji: 2017-09-01 13:33:26 Serwisujemy: narzędzia akumulatorowe, wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki... Czytaj więcej

NOWY SKLEP MAGAZYN AUTO…

Data publikacji: 2017-09-07 20:47:07 Potrzebujesz części do swojego auta w niskich... Czytaj więcej

Brak obrazów do dodania do pokazu slajdów.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

sredzka wodaŚredzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej ogłasza taryfę w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/335/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z dniem 1 maja 2017 r. ustala się opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w następującej wysokości:

WODA:

1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfy dwuczłonowe:

1)   w zakresie opłaty abonamentowej na odbiorcę - sześć grup taryfowych odbiorców: Grupy 1, 2 i 3 dotyczą odbiorców usług rozliczanych wg wodomierza głównego lub wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”) i zróżnicowane są na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych:

1. Grupa 1 przepływ do 10 m3/h

   Stawka opłaty abonamentowej 4,20 zł. + podatek VAT 8%, tj. 4,54 zł.

2. Grupa 2 przepływ powyżej 10 m3/h do 40 m3/h

   Stawka opłaty abonamentowej 8,28 zł. + podatek VAT 8%, tj. 8,94 zł.

3. Grupa 3 przepływ powyżej 40 m3/h  

   Stawka opłaty abonamentowej 50,44 zł. + podatek VAT 8%, tj. 54,48 zł.

4. Grupa 4 odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

   Stawka opłaty abonamentowej 1,48 zł. + podatek VAT 8%, tj. 1,60 zł.

5.  Grupa 5 odbiorcy rozliczani wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wg wodomierza "lokalowego") w przypadku, gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zawarł ze Spółką umowę o rozliczanie i właściciel lub zarządca płaci abonament za wodomierz główny według odpowiedniej grupy taryfowej 1, 2 lub 3.

     Stawka opłaty abonamentowej 1,48 zł. + podatek VAT 8%, tj. 1,60 zł.

6.  Grupa 6 odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

   Stawka opłaty abonamentowej 3,73 zł. + podatek VAT 8%, tj. 4,03 zł.

                     Opłaty abonamentowe naliczane są na odbiorcę na miesiąc.

2)   w zakresie ceny za 1 m3 dostarczonej wody - dla wszystkich odbiorców jednakowa cena - 4,12 zł/m3 + podatek VAT 8%, tj. 4,49 zł.

ŚCIEKI: 

2. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy dwuczłonowe:

            Cztery grupy taryfowe odbiorców w zakresie opłaty abonamentowej i w zakresie ceny

            za 1 m3 odprowadzonych ścieków:

1.   Grupa 1 - odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe - tj. ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (np. urzędy, szkoły, przedszkola).

           Opłata abonamentowa 3,75 zł. + podatek VAT 8%, tj. 4,05 zł.

            Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 5,12 zł/m3 + podatek VAT 8%, tj. 5,53 zł/m3

                  pomniejszona o dopłatę Gminy 0,14 zł/m3. Cena wynosi 5,39 zł/m3.

2.  Grupa 2 - odbiorcy odprowadzający ścieki powstałe w związku z prowadzoną

               działalnością handlową lub usługową (bez działalności produkcyjnej)

           Opłata abonamentowa 4,89 zł. + podatek VAT 8%, tj. 5,28 zł.

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,14 zł/m3 + podatek VAT 8%, tj. 6,63 zł/m3.

3.  Grupa 3 - odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe - tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, o wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków nie przekraczających żadnego z następujących parametrów: BZT5 do 50 mgO2/l, ChZT do 100 mgO2/l, zawiesina ogólna do 40 mg/l, fosfor ogólny do 2,5 mg/l, azot ogólny do 20 mg/l.

           Opłata abonamentowa 166,99 zł + podatek VAT 8%, tj. 180,35 zł.

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 8,99 zł/m3 + podatek VAT 8%, tj. 9,71 zł/m3.

4. Grupa 4 – odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe – tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną o wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków przekraczających którykolwiek z parametrów określonych dla grupy 3.

           Opłata abonamentowa 166,99 zł. + podatek VAT 8%, tj. 180,35 zł.

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 11,34 zł/m3 + podatek VAT 8%, tj. 12,25 zł/m3 .

            Opłaty abonamentowe naliczane są na odbiorcę na miesiąc.

            Opłaty abonamentowe zostały zróżnicowane na podstawie kosztów utrzymania w                gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

 1. 3.Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Jednostkowe stawki opłaty dodatkowej za każdy 1 kg przekroczenia dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń

l.p.

Nazwa zanieczyszczenia

stawka opłaty dodatkowej (zł/kg)

1

Suma metali ciężkich (Cd, Hg, Crog, Cu, Ni, Pb,Zn)

875

2

Kadm (Cd)

875

3

Rtęć (Hg)  

875

4

Chrom ogólny(Crog)

656

5

Miedź (Cu)

656

6

Nikiel (Ni)     Ołów (Pb)

656

7

Ołów (Pb)

656

8

Cynk (Zn)

525

9

Substancje powierzchniowo czynne – amonowe  

350

10

Substancje powierzchniowo czynne – niejonowe  

350

11

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  

350

12

Substancje ropopochodne

350

13

Azot ogólny (Nog)  

20

14

Azot amonowy (N-NH4)

20

15

Fosfor Ogólny (Pog)

20

16

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)  

20

17

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)

12

18

Zawiesina ogólna

3,5

19

pH

1

 1. 4.Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa:
 • Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 603,55 zł. +podatek VAT 8% tj. 651,83 zł.
 • Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 491,87zł.+ podatek VAT 8% tj.531,22 zł.
 1. 5.Warunki rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz zasady stosowania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej taryfy.
 1. 6.Taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

      Załącznik nr 1 do Taryfy w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 29.03.2017 r.

Taryfa. Informacje ogólne.

 1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Średzka Woda Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Środa Śląska.

Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Środy Śląskiej z dn. 7 grudnia 2005 r. ( ROŚ. 7033/1/05 ).

 1. Rodzaje i struktura taryfy.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 1. rodzaj: taryfa niejednolita w zakresie opłaty abonamentowej, jednolita w zakresie ceny za 1m3 dostarczanej wody.

     b) struktura: wieloczłonowa – zawierająca ceny i stawki opłat.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

     a) rodzaj: niejednolita,

     b) struktura : wieloczłonowa – zawierająca ceny i stawki opłat.

 1. Taryfowe grupy odbiorców.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług uwzględniając lokalne uwarunkowania.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka wyłoniła grupy taryfowe odnoszące się do opłat abonamentowych, natomiast w zakresie ceny za 1 m3 dostarczonej wody stosuje się jedną taryfową grupę odbiorców usług tj. jednakowa cena dla wszystkich odbiorców.

W zakresie opłaty abonamentowej ustalono sześć grup taryfowych odbiorców.

Grupy 1 , 2 i 3 dotyczą odbiorców usług rozliczanych wg wodomierza głównego lub wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym ( lub wodomierza "lokalowego" ) i zróżnicowane są na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

Grupa 1

przepływ do 10m3/h,

Grupa 2

przepływ powyżej 10m3/h do 40m3/h,

Grupa 3

przepływ powyżej 40m3/h,

Stawka opłaty abonamentowej dla grup 1, 2, 3 obejmuje koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, koszty odczytu wodomierza i koszty rozliczenia należności.

Grupa 4

odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 4 obejmuje koszty odczytu wodomierza i koszty rozliczenia należności.

Grupa 5

obejmuje odbiorców rozliczanych wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym ( lub wg wodomierza „lokalowego” ) w przypadku, gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zawarł ze Spółką umowę o rozliczanie i właściciel lub zarządca płaci abonament za wodomierz główny.

Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 5 obejmuje koszty odczytu wodomierza i koszty rozliczenia należności.

Grupa 6

odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 6 obejmuje koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i koszty rozliczenia należności.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono cztery grupy taryfowe odbiorców:

Grupa 1

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe - tj. ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące

z tych budynków ( np.: urzędy, szkoły, przedszkola).

Grupa 2

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe - tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną

działalnością handlową lub usługową (bez działalności produkcyjnej).

Grupa 3

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe - tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną

działalnością produkcyjną o wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków nie przekraczających żadnego z następujących parametrów: BZT5 do 50 mgO2/l, ChZT do 100 mgO2/l, zawiesina ogólna do 40 mg/l, fosfor ogólny do 2,5 mg/l, azot ogólny do 20 mg/l.

Grupa 4

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe - tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną

działalnością produkcyjną, o wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków przekraczających którykolwiek z parametrów określonych dla grupy 3.

Wydzielenie czterech grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków wynika z różnicy w wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków.

 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych oraz stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zawiera uchwała.

 1. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody ustalone przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia, tj. na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody

( Dz.U. Nr 8/2002 poz.70 ).

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

Przeciętne normy zużycia wody

Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

dm3/ mieszkańca x dobę

m3/ mieszkańca x miesiąc

1

2

3

4

1

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

30

0,9

2

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

50 -60*

1,5-1,8*

3

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody

70-90*

2,10-2,70*

4

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)

80 -100*

2,4-3,0*

5

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

140-160*

4,2-5,4*

*  Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy i Miasta Środa Śl.

 1. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także wynikających z umów zawartych z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 1. 7.Zasady stosowania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Podstawą naliczenia opłat jest przekroczenie dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Naliczenie opłat może nastąpić po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w próbach kontrolnych pobranych ścieków.
 • Opłatę dodatkową za przekroczenie dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskaźników oblicza się dla każdego przekroczenia oddzielnie i sumuje, obliczając opłatę łączną.
 • Przy obliczaniu wysokości łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków obowiązują następujące zasady:
 1. w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników BZT5 i CHZT do ustalenia wymiaru łącznej opłaty przyjmuje się ten wskaźnik, za przekroczenie którego opłata jest większa,

b)   w razie jednoczesnego przekroczenia wartości wskaźników Nog i N-NH4 do ustalenia wymiaru łącznej opłaty przyjmuje się wyłącznie wskaźnik przekroczenia Nog,

               c) w razie przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników N-NH4 przy  jednoczesnym dotrzymaniu wartości dopuszczalnej wskaźnika Nog, opłaty dodatkowej za przekroczenie wskaźnika N-NH4 nie uwzględnia się;

              d) w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników  jednego lub kilku metali ciężkich przy jednoczesnym dotrzymaniu wartości dopuszczalnych sumy metali ciężkich, opłaty dodatkowej za przekroczenie stężeń tych metali nie uwzględnia się;

             e) w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jednego lub kilku metali ciężkich przy jednoczesnym niedotrzymaniu wartości dopuszczalnej sumy metali ciężkich, do ustalania wymiaru łącznej opłaty dodatkowej przyjmuje się sumę tych metali, których stężenia zostały przekroczone;

 • Opłaty naliczane są za okres od dnia stwierdzenia przekroczenia do dnia poprzedzającego dzień, w którym stwierdzono zaprzestanie naruszania przekraczania warunków wprowadzanych ścieków.
 1. 8. Zasady stosowania opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

   będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Opłata wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług. Opłata pobierana jest jednorazowo za każde przyłączenie.

----------------------OGŁOSZENIE PŁATNE----------------------

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze komentarze

 • Paweł
  A co z planem podłączenia północy Środy Śląskiej do sieci gazowej ?

  Czytaj więcej...

   
 • borek
  Jaka ta drużyna średzka słaba - jak kawa z dolewki.

  Czytaj więcej...

   
 • Nowy
  I bardzo dobrze ! Naturalna selekcja tych co mają za "ciężką nogę". Przynajmniej nauczy się taki ...

  Czytaj więcej...

   
 • Jaro
  A to nie jest auto ktorym jezdzil piroman z Kryniczna

  Czytaj więcej...

   
 • Czarek
  Będą w weekend od 30 lutego .

  Czytaj więcej...

   
 • obywatel
  Wełlug ciebie wszystkiemu winne są Bobry,ale powiedz mi gdzie podziała się woda którą te Bobry ...

  Czytaj więcej...

   
 • Kitka
  Czyżby Jadzia i Madzia?

  Czytaj więcej...

   
 • Wiesia
  Oświetlenie przy stacji....a co z oswietleniem drogii do stacji PKP....

  Czytaj więcej...

   
 • MarTa
  Wielka szkoda, że autobusy nie kursują w weekendy. Dla mmieszkańców wiosek byłoby to ogromne ...

  Czytaj więcej...

   
 • Shely
  Bobra nie Bobra - Wy***ał i dobra :cry:

  Czytaj więcej...

Polecane filmy

MOJE miasto Środa Śląska

Facebook Box

Google plus Box