×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 147.

JAKI BYŁ ROK 2017 W GMINIE MALCZYCE?

Piotr Frankowswki 0Początek roku to z reguły czas refleksji i bilansu, tego co udało się osiągnąć w okresie, który właśnie się zakończył, a nad czym można jeszcze popracować. W gminie Malczyce czas wytężonej pracy wprawdzie nie minął, trwa realizacja kluczowych inwestycji, jednak warto podsumować pracę i podejmowane inicjatywy w 2017 roku.

 

 

Trudny czas dla samorządów

Rok 2017 w skali kraju nie był łatwym rokiem, głównie dla samorządowców. Istotne  zmiany wdrażane bądź planowane przez rząd, często stawiały właśnie samorządowców w obliczu problematycznych kwestii. Niepewność przyszłości, chociażby w związku z zapowiadanymi zmianami kodeksu wyborczego wcale nie ułatwiała pracy. Ogromne zmiany wdrożone zostały przez rząd również w oświacie. Samorządowcom nie było łatwo się z nimi zmierzyć. Gmina Malczyce poradziła sobie jednak z tym wyzwaniem, bez szkody przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli:

- Wybrałem rozwiązanie, może nie przynoszące naszej gminie oszczędności finansowych, jednak bezbolesne dla samych placówek oświatowych i ich pracowników – podsumowuje reformę Piotr Frankowski – wójt gminy Malczyce. - Zdecydowałem się na włączenie gimnazjum do szkoły  podstawowej zamiast jego ustawowego wygaszenia. Dzięki temu podejściu żaden z nauczycieli nie stracił pracy, a jakość nauczania w naszych placówkach, która mogłaby ulec pogorszeniu przez wprowadzenie niepewności i nerwowości wśród kadry pedagogicznej, dzisiaj jest stabilna i w mojej ocenie na wysokim poziomie – dodaje.

Dziś można również podsumować efekty współpracy z Instytutem Badań w Oświacie. We wrześniu 2017 minął rok od podpisania z instytucją porozumienia. Gmina Malczyce była pierwszym samorządem, który zdecydował się na tego typu wspólne działanie. To innowacyjne rozwiązanie polegające na wsparciu samorządu zostało docenione przez Kuratora Oświaty i wskazane w rocznej ocenie ewaluacyjnej jako przykład bardzo dobrej praktyki godnej naśladowania. Efektem tej współpracy była diagnoza oświaty gminnej i jej rozwój potwierdzony prestiżowymi certyfikatami.

Dziś w efekcie wytężonej pracy możemy poszczycić się przynależnością obydwu malczyckich placówek oświatowych do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, do której obecnie należy zaledwie 58 placówek z ponad 4 tys na Dolnym Śląsku. Przynależność do Sieci jest ogromnym wyróżnieniem i daje motywację do dalszych działań w kierunku wspierania uzdolnionych uczniów, którzy kształcą się w naszych placówkach i z których możemy być dumni. Realizujemy tym samym przyjęty uchwałą Rady Gminy na początku 2017 roku Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów na terenie gminy Malczyce. W budżecie gminy Malczyce na 2018 rok zabezpieczyliśmy na ten cel środki finansowe.

Start dużych inwestycji 

W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację priorytetowych, niezbędnych dla mieszkańców zadań inwestycyjnych. Ze względu na rozmiar ich realizacja zakończy się w 2018 roku. W połowie roku 2017 podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch dużych inwestycji, czyli przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z remontem czterech stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie i Dębicach, a także na przebudowę i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach. Ich wartość wynosi 13 mln zł przy znacznym dofinansowaniu ze środków unijnych 8,6 mln zł. Dzięki możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków, dodatkowo do budżetu gminy wpłyną około 2 mln zł.

Niebawem ruszy od lat odkładana inwestycja, polegająca na rekultywacji, wprawdzie zamkniętego już od 2009 roku, lecz nieuporządkowanego składowiska odpadów śmieci w Rusku. Pod koniec 2017 roku rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy rekultywacji wysypiska. W tym roku prace inwestycyjne o wartości prawie 1,5 mln zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów, będą mogły być już realizowane, dzięki czemu rozwiązany zostanie problem nieczynnego wysypiska i unikniemy ewentualnych sankcji ze strony Unii Europejskiej. To miejsce będące od wielu lat swoistą bombą ekologiczną, pomijaną przez lata przez poprzednie władze, przywrócimy naturze i mieszkańcom poprzez stworzenie terenów rekreacyjnych z pięknym zbiornikiem wodnym. 

Miliony dla gminy

Ilość pozyskanych dla gminy Malczyce środków z funduszy zewnętrznych może być powodem do dumy. tego co udało się osiągnąć w okresie, który właśnie się zakończył, a nad czym można jeszcze popracować. W gminie Malczyce czas wytężonej pracy wprawdzie nie minął, trwa realizacja kluczowych inwestycji, jednak warto podsumować pracę i podejmowane inicjatywy w 2017 roku. W ciągu dwóch ostatnich lat, biorąc pod uwagę dofinansowanie do rekultywacji wysypiska, udało się pozyskać prawie 13 mln dofinansowania, co łącznie z 2 mln zwrotem podatku VAT od inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków daje wartość 15 mln środków na pokrycie gminnych zadań. Ta imponująca wartość jest rekordowa w historii gminy, pozwalająca przyrównywać się do gmin Miękinia czy Środa Śląska, choć budżetów tych trzech gmin nie da się do siebie porównać.

Oprócz inwestycji drogowych, pozyskane środki zewnętrzne przeznaczone zostały m.in. na utworzenie nowoczesnego, ogrodzonego placu zabaw w Malczycach, przebudowę i wyposażenie w profesjonalne stanowiska targowiska gminnego, funkcjonowanie klubu dziecięcego w Malczycach czy termomodernizację budynków szkoły podstawowej i przedszkola. Dofinansowanie otrzymał również, po niespełna roku oczekiwania na decyzję, projekt jaki składaliśmy wraz z gminami Prusice i Oborniki Śląskie na wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie, które udało się pozyskać wynosi na te trzy gminy prawie 6 mln zł. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy Malczyce będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości 85% na zamontowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Tak duże wsparcie zewnętrzne na różnego rodzaju projekty daje możliwość zrealizowania większej ilości zadań i inwestycji. Między innymi dzięki temu od kliku lat sukcesywnie wzrasta budżet gminy, a plan na 2018 rok wyznaczony został zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków na rekordowym w historii gminy poziomie.

Inwestycje drogowe

W 2017 roku przebudowane zostały dwie drogi gminne o łącznej długości ponad 1,5 km, w Chomiąży i Mazurowicach. Obydwie inwestycje otrzymały unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 700 tys zł. Zmodernizowano także wynoszący kilkaset metrów dojazd z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Dębicach. Po chwilowej przerwie budowlanej, w tym roku zakończy się również rozpoczęta w 2017 roku wspólna inwestycja z Powiatem – przebudowa drogi Szymanów – Zawadka.

Ochrona środowiska

W 2017 roku na terenie gminy pierwszy raz przeprowadzono akcję usuwania z pokryć dachowych nieruchomości, wyrobów zawierających azbest. Stało się to możliwe dzięki przyjętemu w 2016 roku programowi usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją, na który gmina Malczyce w 2016 roku pozyskała dotację z Ministerstwa Rozwoju. W ubiegłym roku usunięto 28 510 Mg wyrobów zawierających azbest, kolejna tura planowana jest na lata kolejne.

Inicjatywy społeczne  

W 2017 roku w gminie Malczyce zainicjowanych zostało szereg inicjatyw, dzięki którym wyróżniamy się na tle innych gmin. Po raz pierwszy i jako jedyni w powiecie średzkim przyjęliśmy do realizacji zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, która została przyjęta uchwałą Rady Gminy Malczyce w 2016 roku. Dzięki  inicjatywie  mieszkańców,  przy zaangażowaniu niewielkich środków

z budżetu gminy na zakup materiałów powstają ciekawe inicjatywy obywatelskie. W 2017 roku przyznano wsparcie m.in. na budowę placu zabaw w Malczycach, budowę progów zwalniających w Malczycach, rekultywację akwenu wodnego w Chomiąży czy wydanie publikacji historycznej. 

Również w 2017 roku jako jedyna gmina na terenie powiatu średzkiego powołaliśmy do życia Młodzieżową Radę Gminy. 15-stu chętnych do działania młodych radnych uczestniczy w różnych projektach, pozyskują środki na swoją działalność. W ubiegłym roku, dzięki współpracy gminy z Fundacją „Szansa na Przyszłość” z Malczyc, wzięli udział m.in. w spotkaniu z parlamentarzystami RP w Warszawie, zwiedzając przy okazji polski parlament. Gmina Malczyce podpisała także porozumienie z fundacją SEMPER–AVANTI, dzięki czemu, już od 16 stycznia kilku członków Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce będzie uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii.

Poszukując wciąż nowych rozwiązań w każdym obszarze życia publicznego, które mają służyć mieszkańcom podpisane zostało przez wójta gminy Malczyce porozumienie ze Szpitalem Specjalistycznym im. Antoniego Falkiewicza we Wrocławiu, w związku ze złożonym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na stworzenie platformy e-opieki. Z efektów programu skorzystają głównie seniorzy, bowiem uruchomiona zostanie aplikacja telemedycyny, oparta o urządzenia bezprzewodowych kanałów łączności diagnozujące podstawowe parametry życiowe.

Turystyka i kultura 

W 2017 roku nastąpiło też swoiste otwarcie gminy Malczyce na świat. Został nawiązany kontakt z niemiecką gminą Großharthau, którego efektem było podpisanie listów intencyjnych insygnowanych przez dwie strony podpisami włodarzy gmin oraz stosownymi uchwałami poszczególnych rad gmin. Efektem tego jest, potwierdzone i zaplanowane na luty 2018 podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy gminą Malczyce a Großharthau.

W ubiegłym roku współpracowaliśmy przy tworzeniu aplikacji Footsteps, z której mogą skorzystać mieszkańcy gminy Malczyce, a także turyści odwiedzający gminę oraz Aglomerację Wrocławską. Aplikacja na jak najlepsze poznanie walorów turystycznych oraz środowiskowych odwiedzających miejsc, a także stanowi informator turystyczny. Użytkownik po uruchomieniu aplikacji może wybrać swoje zainteresowania, spośród dziecięciu oferowanych (m.in. turysta, smakosz, hipster, historyk, głowa rodziny czy miłośnik sztuki).

Rozwój przedsiębiorczości

Ubiegły rok był również wyjątkowy pod względem aktywności gospodarczej. Dokonaliśmy transakcji sprzedaży portu za kwotę ok. 3,2 mln, która spowodowała że od lat degradowany teren ma szansę już niedługo tętnić życiem gospodarczym, stając się wizytówką Malczyc. Inwestorem jest polski armator posiadający flotę kilkudziesięciu jednostek pływających po wodach całej Europy.

W ramach wsparcia lokalnej przedsiębiorczości wójt gminy Piotr Frankowski złożył oficjalny wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, aby port wraz z bocznicą kolejową oraz stocznia zostały wpisane w dokument strategiczny województwa, a mianowicie Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

- Rok 2017 był rokiem udanym gospodarczo i inwestycyjnie, obfitował w wydarzenia kulturalne i integracyjne pokazujące, że najważniejszą wartością naszej gminy są sami mieszkańcy i ich zaangażowanie. Za to wsparcie w działaniach urzędu, którym kieruję od 3 lat jestem wdzięczny i  bardzo gorąco dziękuję. Zadowolony jestem, że sytuacja finansowa gminy pozwala nam realizować plany, które są dość ambitne. Mam nadzieję, że rok 2018 przyniesie kolejne nowe osiągnięcia. Jestem przekonany, że kierunek rozwoju naszej gminy obrany przed trzema laty jest prawidłowy i  konsekwencją we wspólnym działaniu jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności, aby gmina mogła rozwijać się w sposób harmonijny na wszystkich płaszczyznach życia – podsumowuje wójt gminy Malczyce, Piotr Frankowski.

(gmal) fot. ug

Piotr Frankowswki

 

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację