Wydrukuj tę stronę
Inwestycyjny rok 2018 w gminie Malczyce

Inwestycyjny rok 2018 w gminie Malczyce

04.01. 2019

Miniony rok to również okres, w którym została podsumowana kadencji samorządu 2014-2018.  Podsumowując rok 2018 w kilku słowach można określić go jako rok inwestycyjny, rok dużych, zarówno pod względem technicznym jak i finansowym inwestycji. Rok inwestycji o dużym znaczeniu dla mieszkańców gminy Malczyce.

Rekordowa inwestycja – gmina z nową oczyszczalnią ścieków

Tak można określić największą w historii gminy Malczyce inwestycję, do której przygotowywaliśmy się od 2016, kiedy to została opracowana dokumentacja techniczna. Tą inwestycją jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem czterech stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie i Dębicach.

Same roboty budowlane trwały około rok, zakończyły się wraz z końcem sierpnia 2018 r. Ta inwestycja w gospodarkę wodno-ściekową warta ponad 11 mln zł polegała na budowie nowych reaktorów, remoncie istniejących pomieszczeń, rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej, budowie nowej stacji transformatorowej, wybudowany został również nowy zbiornik zlewni ścieków. W ramach tego samego zadania wyremontowane zostały cztery stacje uzdatniania wody, dzięki czemu woda trafiająca do mieszkańców osiąga najwyższe parametry.

Efekt końcowy jest imponujący. Imponująca jest również wartość dofinansowania, jakie zostało na ten cel pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pierwotnie wyniosło ono 8 mln 600 tys. Jednak kiedy pojawiła się możliwość odzyskania podatku VAT od całej inwestycji, wprawdzie samo dofinansowanie uległo zmniejszeniu do 7 mln 650 tys zł, jednak doliczając odzyskany VAT kwota środków, które wrócą do budżetu gminy Malczyce wyniesie prawie 10 mln zł. Oficjalne otwarcie oczyszczalni odbyło się 15 października 2018 r.

Rekordowa ilość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych

Obecny okres programowania unijnego był szczególnie sprzyjający gminie Malczyce. Z samego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na cztery inwestycje: wspomnianą wcześniej przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z remontem stacji uzdatniania wody, termomodernizację szkoły podstawowej i przedszkola, przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych samorząd pozyskał rekordową kwotę 13 mln zł. Dodatkowo wsparcie otrzymały również dwa projekty oświatowe na kwotę prawie 1 mln zł, co łącznie daje sumę pozyskanych środków w ramach jednego tylko programu – RPO WD 2014-2020 – 14 mln zł.

Budżet w górę

Z punktu widzenia finansów gminy rok 2018 był rokiem niezwykle ważnym. Skumulowała się bowiem realizacja kluczowych inwestycji (rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody, rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku, termomodernizacja szkoły i przedszkola, remont Gminnego Ośrodka Kultury). Wszystkie inwestycje pochłonęły rekordową w historii gminy kwotę 18 mln zł. Było to olbrzymie wyzwanie dla budżetu, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, że dotychczas największe roczne nakłady inwestycyjne nie przekroczyły nawet 6 mln zł. W ubiegłym roku wydaliśmy więc na inwestycje trzy razy tyle co w najlepszym pod tym względem 2012 roku. Źródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim fundusze unijne (prawie 9 mln zł) oraz środki własne gminy, które gromadzone były już we wcześniejszych latach.

Przy tak wymagającym budżecie inwestycyjnym niezwykle istotnym jest utrzymywanie właściwej struktury i dynamiki dochodów i wydatków bieżących.  Bez odpowiednio wysokich dochodów nie ma bowiem co marzyć o wysokich wydatkach. Na szczęście dochody wpływają zgodnie z planem, a realizacja wpływów z podatku od nieruchomości i udziałów gminy w PIT-cie była lepsza od zakładanej. Na półrocze 2018 roku, gmina osiągnęła bardzo satysfakcjonujący wynik operacyjny budżetu tj. różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami, która wyniosła 1,5 mln zł. Oznacza to, że gmina nie ‘przejadała’ dochodów i na bieżąco wypracowała nadwyżki, z których mogła sfinansować inwestycje.

Z optymizmem i solidnymi podstawami finansowymi będzie też można przystąpić do planowania zadań na lata następne.

Kulturalnie i do przodu – zjawiskowa sala w malczyckim GOKu

Od 2018 roku Malczyce mogą poszczycić się odnowioną salą widowiskową oraz zmodernizowanymi pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach. Sala główna zyskała nową podłogę z zamontowanymi na stałe tapicerowanymi fotelami na 177 miejsc siedzących, pomieszczenie zostało doświetlone oknami z elektrycznymi roletami zaciemniającymi do projekcji multimedialnych, a w suficie zamontowano elektrycznie rozwijany ekran. Sala wyposażona jest również w profesjonalne nagłośnienie. Boczne wejście do budynku zostało przebudowane, hol przed salą główną oraz sanitariaty odnowione. Ogrzewanie wspomagane jest przez układ solarny zasilany kolektorem słonecznym. Dziś dzięki przeprowadzonej inwestycji odbywają się tam uroczystości patriotyczne i kulturalne, koncerty oraz spotkania z mieszkańcami.

Na remoncie samego obiektu jednak się nie zakończyło. Dodatkowo wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej zejścia w stronę Odry oraz przygotowano teren za obiektem GOKu jako przystań kajakową. Jedno z pomieszczeń zajmowanych obecnie przez STER Malczyce zostało przybudowane na pomieszczenie szatniowo-sanitarne. Teren został wyrównany, przygotowany i oświetlony. Na to drugie zadanie gmina Malczyce pozyskała dotację w wysokości 50 tys zł. z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018.

Przysłowiową „kropką na i” była uroczystość nadania placówce imienia Władysława Reymonta, która odbyła się 12 października 2018 r.

Była sterta śmieci, jest teren rekreacyjny

Jeśli ktoś pamięta stertę śmieci zlokalizowaną w Rusku, na zamkniętym już co prawda od 2009 roku, lecz wciąż nieuporządkowanym składowisku odpadów śmieci w Rusku, to zaskoczony będzie nowym wizerunkiem tego terenu, który wciąż nabiera coraz lepszego wyglądu. Na terenie całej nieruchomości o powierzchni ponad 6 ha obecnie wykonywana jest ostatnia już okrywa rekultywacyjna (biologiczna) z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami oraz odpadami dopuszczonymi przepisami prawa. Od początku 2018 roku w pierwszym etapie ukształtowana została skarpa, a następnie wykonano warstwę wyrównująca i uszczelniającą. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się w 2019 roku. Nikogo zapewne nie trzeba przekonywać o pozytywnych aspektach wizerunkowych, jak i też w kwestii ochrony środowiska. Po zakończonej rekultywacji teren ten może okazać się doskonałym miejscem do zagospodarowania. Koszt samej inwestycji wyniesie około 1 mln 440 tys. zł, z czego dotacja pokryje 60% kosztów tj. około 864 000 zł.

Usuwania azbestu ciąg dalszy

Od 2017 roku na terenie gminy Malczyce sukcesywnie usuwane są z pokryć dachowych wyroby zawierające azbest. Pierwszym etapem, bez którego niemożliwe byłoby przystąpienie do tych prac było opracowanie i przyjęcie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją. W ciągu dwóch ostatnich lat z pokryć dachowych nieruchomości na terenie gminy usuniętych zostało prawie 100 Mg  eternitu. W 2018 roku kwota przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających azbest
w porównaniu do roku 2017 wzrosła dwukrotnie, a łączny koszt ich usunięcia to 45.620 zł. Szkodliwość tego materiału na dachach została już udowodniona, a dzięki środkom przekazywanym z budżetu gminy Malczyce oraz pozyskiwanej dotacji umożliwiają unieszkodliwienie tego materiału.

Była reforma w oświacie, ale też modernizacja placówek oświatowych

W 2017 roku rząd wdrożył zmiany w oświacie. Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej było ogromnym wyzwaniem zarówno dla całej kadry jak i samorządowców.  Gmina Malczyce poradziła sobie z tym zadaniem, bez szkody przede wszystkim dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Placówka została doskonale przygotowana, a pozyskana dotacja w kwocie ponad 2 mln zł ze środków unijnych pozwoliła na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku szkoły podstawowej z gimnazjum oraz budynku przedszkola w Malczycach. W obydwu obiektach docieplony został stropodach oraz ściany zewnętrzne, wymienione zostały drzwi wejściowe i okna. Dodatkowo w budynku szkoły zmodernizowano system grzewczy, kotłownia węglowa została zmieniona na biomasę.

To co widać gołym okiem to odnowiona piękna elewacja obydwu budynków, która zwiększyła ich atrakcyjność. Cieszy również fakt, że nastąpiła znaczna poprawa efektywności wykorzystania energii. Po wakacjach we wrześniu uczniowie i przedszkolaki powrócili do odnowionych placówek.

4 października miało miejsce uroczyste nadanie szkole podstawowej w Malczycach imienia Skarbów Dolnego Śląska. Tą inicjatywę swoim patronatem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszanie na rzecz promocji Dolnego Śląska.

Malczyckie targowisko dla wszystkich

To kolejna inwestycja, której realizacja była możliwa dzięki otrzymanej dotacji, tym razem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wcześniej stare targowisko zlokalizowane tuż przy Odrze nie zachęcało handlujących oraz kupujących do jego odwiedzenia. Po wykonaniu prac polegających na wyrównaniu terenu, wyłożeniu betonową kostką brukową, ogrodzeniu i oświetleniu lampami solarnymi jest ono nie do poznania. To poprawiło nie tylko wygląd i estetykę tego miejsca, ale również prowadzi do jego faktycznego wykorzystania. Dla wystawców przygotowano 21 stanowisk, z czego 13 jest zadaszonych. Modernizacja placu to koszt 560 tys. zł, z czego prawie 356 tys zł. stanowi dofinansowanie. Najważniejsze jest jednak to, że zarówno wśród handlujących jak i kupujących można zauważyć przyjazną atmosferę oraz zadowolenie z odnowionego placu.
Dniem handlowym w Malczycach jest środa, jednak targowisko czynne jest codziennie, aby zarówno handlującym, jak i mieszkańcom umożliwić korzystanie z niego w inne dni tygodnia.

Inwestycje drogowe, te małe i te większe

Z początkiem 2018 roku odebrano jedną z ważniejszych inwestycji drogowych dla mieszkańców południowej części gminy, drogę Szymanów – Zawadka. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 254 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi 63,63% wartości zadania. Pozostała kwota na pokrycie inwestycji tj. 462 tys. zł została sfinansowana po połowie z budżetu gminy Malczyce i powiatu średzkiego. Wkładem gminy Malczyce była również opracowana dokumentacja techniczna. Nowa nawierzchnia to odcinek o długości 2,6 km. Inwestycja cieszy podwójnie, ponieważ była jedną z ważniejszych i długo wyczekiwanych przez mieszkańców Zawadki i Szymanowa.

Prowadzono również rozmowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu odnośnie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w Chełmie. W połowie roku wójt gminy podpisał porozumienie z dyrekcją DSDiK na opracowanie dokumentacji technicznej, której koszt wyniósł 96.900 zł i został w 51% sfinansowany z budżetu gminy Malczyce. Wykonawca projektu przedstawił dwa warianty przebiegu trasy: przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi oraz wariant alternatywny – wybudowanie nowej drogi, przebiegającej obok miejscowości tzw. obwodnicę. Bardziej prawdopodobne jest rozwiązanie uwzględniające budowę obwodnicy, które popiera zarówno DSDiK jak i wójt gminy Malczyce. To, kiedy ta inwestycja ruszy, zależeć będzie od głównego wykonawcy i inwestora czyli DSDiK we Wrocławiu.

Jeśli wspominamy o drodze wojewódzkiej nr 345 to warto wymienić inwestycję przebudowy przez inwestora DSDiK 790 m nawierzchni drogi w Wilczkowie, prowadzącej w kierunku autostrady A4. Codziennie przejeżdżają nią setki samochodów. Przebudowa odcinka była niezwykle ważna, gdyż znacząco poprawiła się infrastruktura w miejscowości, a także bezpieczeństwo podróżujących i mieszkańców też m.in. przez powstały w ciągu drogi we wcześniejszych latach chodnik. DSDiK we Wrocławiu zobowiązała się również przyjrzeć sytuacji, bowiem na tym odcinku często dochodzi do przekroczenia prędkości przez kierujących.

W samych Malczycach przy ul. Mazurowickiej zakończono budowę nowego chodnika. Koszt budowy wyniósł 196 tys. zł i został sfinansowany w połowie przez gminę Malczyce oraz powiat średzki. W sumie powstało 739 m² nawierzchni z kostki brukowej. Chodnik poprawił bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych poruszających się do szkoły, kościoła czy centrum miejscowości. Dodatkowo przy ul. Mazurowickiej gmina z własnych środków dobudowała odcinek chodnika od skrzyżowania z ul. Górną do ul. Mazurowickej, zapewniając dzieciom bezpieczną drogę do szkoły.

Porozumienia pomiędzy gminą Malczyce a powiatem średzkim są korzystne dla obydwu samorządów, bowiem najwięcej korzyści przynoszą samym mieszkańcom. Dzięki takiej współpracy wspólnie dobudowano fragment chodnika m.in. przy ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Malczycach. Dzięki temu możliwe było usytuowanie w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Wójt gminy Malczyce jest otwarty na tego typu inwestycje, które ze środków pochodzących z budżetu obydwu samorządów mogą przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Malczyce. I tak podjęto działania zmierzające do przebudowy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od granicy z gminą Środa Śląska za miejscowością Jastrzębce do Chomiąży, powstania ścieżki rowerowej z Chomiąży do Malczyc oraz budowy chodnika w Chomiąży. W 2018n roku podpisane zostało porozumienie z powiatem średzkim dotyczące współfinansowania dokumentacji technicznej tej inwestycji. Powiat średzki pokryje 50% kosztów zadania, pozostała część zostanie proporcjonalnie do metrażu wykonanych prac rozdzielona pomiędzy gminy Malczyce i Środa Śląska.

Ostatnią drogową inwestycją zrealizowaną w ubiegłym roku jest przebudowana z nawierzchni  szutrowej na kostkę brukową droga w Rusku, prowadząca do remizy OSP i kościoła. Prace remontowe objęły rozbiórkę istniejącej nawierzchni gruntowej, korytowanie pod jezdnię, zjazdy i skrzyżowania, wykonanie obramowania jezdni z krawężników betonowych, podbudowy pod jezdnią oraz nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 258 tys. zł. i został poryty ze środków gminy Malczyce.

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy

Po niespełna roku oczekiwania na decyzję w sprawie wspólnego projektu wraz z Prusicami i Obornikami Śląskimi, gmina Malczyce otrzymała dofinansowanie na wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w tych trzech gminach, prawie 6 mln zł. Realizacja projektu już ruszyła, obecnie gospodarstwa domowe odwiedzają audytorzy energetyczni. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu przez lidera projektu, co będzie w późniejszych miesiącach skutkowało rozpoczęciem montażu instalacji. Z zadowoleniem patrzymy jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten projekt wśród mieszkańców, którzy dzięki niemu będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości 85%.

  • Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy odczuwają zmiany i zauważyli jak bardzo, nie tylko w 2018 roku, ale w ciągu ostatnich czterech lat rozwinęła się nasza gmina. Nie jesteśmy już w tyle  za innymi gminami naszego powiatu, Malczyce stały się gminą, która nadrobiła dystans do innych, a wiele inicjatyw, działań, inwestycji nas wyróżnia i jest godnych naśladowania. Podstawą tego sukcesu jest współpraca i zgrany zespół pracowników Urzędu Gminy Malczyce. To dzięki ich zaangażowaniu, kreatywności i codziennej pracy jestem dziś dumny z tego jak wygląda nasza mała Ojczyzna Malczyce. Rok 2019, jak i lata kolejne stawiają  przed nami nowe wyzwania i cele. Dziękuję Państwu za zaufanie jakim mnie obdarzyliście w wyborach samorządowych, dając mandat zaufania na kolejne 5 lat. Mogę Państwu obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby nie zwalniać tempa naszych, jako gminy Malczyce, działań dla wspólnego dobra lokalnej wspólnoty – mówi Piotr Frankowski, wójt gminy Malczyce.
  • Gmina Malczyce

b25daec4e0d4e32d98d571742ee0381e XL

Oczyszczalnia ścieków w Malczycach

37183184 1918480011528406 729128878122991616 n

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa

2017 2018 Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury wraz z sala widowiskowa dawne kino Port Malczyce 7116219

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury

IMG 3526

Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku

IMG 3248

Targowisko „Mój Rynek” w Malczycach

IMG 2631

Nowa nawierzchnia drogi Szymanów-Zawadka

36949231 1909180405791700 8421852863642206208 n

Nowa nawierzchnia drogi nr 345 w Wilczkowie