Wydrukuj tę stronę
Obowiązkowa segregacja odpadów oraz stawki opłat w gminie Malczyce

Obowiązkowa segregacja odpadów oraz stawki opłat w gminie Malczyce

Pn, 17.08.2020 10:53

Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na wszystkich obywateli obowiązkową segregację odpadów komunalnych, w związku z czym, mieszkańcy niesegregujący lub źle segregujący odpady, zostaną obciążeni dwa razy wyższą opłatą śmieciową.W wyniku zmian ustawy i rządowego rozporządzenia, Rada Gminy na sesji 4 sierpnia 2020 r.  musiała podjąć następujące uchwały:

 1. Wprowadzającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce.
 2. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościami.

Najważniejsze ustalenia i zmiany w systemie gospodarki odpadami od 1 września 2020 r. są następujące:

 1. Obowiązek segregacji odpadów:
 • Papier
 • Tworzywa sztuczne i metale
 • Szkło
 • Odpady biodegradowalne „Bio”
 • Odpady resztkowe tj. pozostające po segregacji 

segregowanie smieci 3 b logo

Szczegółowe informacje nt. segregacji można znaleźć TUTAJ

 1. W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rady Gminy podjęła uchwałę ustalającą wysokość opłaty śmieciowej na 23 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub źle segregują odpady, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie 46 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Porównywalne stawki miesięcznych opłat śmieciowych mają m.in. Środa Śląska i Wałbrzych – 27 zł/os., Miękinia – 24 zł/os., czy Twardogóra – 28 zł/os.

 1. Możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca
 2. W wyniku zmian w systemie gospodarki odpadami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji sposobu zbierania odpadów poprzez złożenie  deklaracji zmieniającej sposób segregacji (z odpadów zbieranych nieselektywnie tzw. „zmieszanych” na zbierane selektywnie). Deklaracje składać można od 26 sierpnia 2020 r. – na nowych drukach, a po wejściu w życie uchwały – czyli od 1 września 2020 r. – w ciągu 14 dni.

Druki będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.malczyce.wroc.pl

PRZYPOMINAMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2020 OBOWIĄZUJE NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ŚMIECIOWEJ I TYLKO DO OPŁATY ŚMIECIOWEJ: 80 9589 0003 0006 1955 2000 0420

Gmina Malczyce