Wydrukuj tę stronę
Raport o stanie gminy Malczyce za 2019 rok

Raport o stanie gminy Malczyce za 2019 rok

Wt, 16.06.2020 11:28

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malczyce opublikowany został Raport o stanie gminy Malczyce za 2019 rok.Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

  • Mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
  • Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
  • Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do 29 czerwca 2020 r.
  • Zgłoszenia należy dokonać na wzorze opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malczyce.
  • Debata nad raportem o stanie gminy Malczyce będzie miała miejsce na sesji Rady Gminy Malczyce w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.
  • Mieszkańcy gminy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  • Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem – więcej załącznik

Gmina Malczyce