Wydrukuj tę stronę
Raport o stanie gminy Miękinia napawa optymizmem

Raport o stanie gminy Miękinia napawa optymizmem

01.07. 2020

Optymistyczne dane płyną z raportu o stanie gminy Miękinia za 2019 r. oraz podsumowania ubiegłorocznego budżetu, zaprezentowanych na czerwcowej sesji rady gminy.

Przychody gminy osiągnęły poziom 105,4 mln złotych, a wydatki 95,2 mln złotych, z czego 21,9 mln przeznaczono na inwestycje, co stanowi 23,01% wydatków budżetowych. To wprawdzie mniej niż w 2018 roku, który pod względem inwestycyjnym był rekordowy, głównie za sprawą budowy dwóch szkół, w tym kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i halą sportową w Lutyni, ale w odniesieniu do kilku poprzednich lat w 2019 roku na inwestycje wydano całkiem sporo.

m 1

Zrealizowano 7 projektów ze środków zewnętrznych na kwotę dofinansowania ponad 8 mln złotych, w tym m.in. przebudowa dróg gminnych relacji Wilkostów-Brzezinka Średzka i Białków–Wilkostów, uzbrojono tereny inwestycyjne w strefie aktywności gospodarczej Źródła-Błonie, wybudowano zbiorniki małej retencji w Błoniu i Wilkszynie oraz przebudowano zbiornik retencyjny we Wróblowicach, wybudowano świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Wilkszynie, przebudowano ul. Pogodną w Lutyni, wybudowano 4 otwarte strefy aktywności z siłowniami zewnętrznymi w Miękini, Krępicach, Białkowie i Żurawińcu, przebudowano drogę wojewódzką nr 336 w zakresie budowy chodnika w Brzezince Średzkiej, wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Kokorzycach. Wyłącznie z własnych środków Gmina rozpoczęła także przebudowę ulicy Willowej w Miękini, zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn, rozbudowała oświetlenia drogowe w 10 miejscowościach (łącznie zamontowano 329 lamp przy drogach w gminie, około 13 km sieci oświetleniowej), doposażono miejsca rekreacyjne w 11 wsiach.

Dodatkowo w 2019 r. złożono 3 projekty o dofinansowanie z łączną kwotą wsparcia przekraczającą 10 mln PLN. Projekty te są obecnie w trakcie realizacji (budowa ścieżki rowerowej relacji Lutynia - droga krajowa nr 94, budowa budynku demonstracyjnego w Miękini, przebudowa drogi Miękinia – Klęka).

Dane inwestycyjne w imponujący sposób przekładają się również w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wysuwając kolejny raz gminę Miękinia na pozycję lidera w powiecie średzkim. Warto dodać, że z roku na rok przybywa mieszkańców, a w 2019 roku gmina Miękinia w rankingu Gazety Wrocławskiej znalazła się w pierwszej piątce najchętniej wybieranych miejsc do zamieszkania wśród gmin wiejskich w regionie.

m 2

Wśród pozostałych najważniejszych osiągnięć 2019 r. należy wymienić:
- utworzono Straż Gminną,
- zapewniono 727 miejsc przedszkolnych i 80 miejsc żłobkowych,
- zamontowano 329 lamp przy drogach w gminie, około 13 km sieci oświetleniowej,
- łącznie gmina wykonała prawie 7,5 km dróg gminnych oraz wybudowała ponad 3 km chodnika,
- wybudowano 3 parkingi publiczne, o łącznej liczbie 93 miejsc postojowych,
- wybudowano 1 nowoczesny obiekt użyteczności publicznej (świetlica wraz z biblioteką w Wilkszynie),
- wsparto remont 2 sakralnych obiektów zabytkowych,
- pozyskano 4 nowe podmioty gospodarcze w gminie,
- uchwalono 7 kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zrealizowano program grantowy „Miękińska Inicjatywa Razem” (30 projektów, 169 tys. zł),
- zrealizowano gminny program ochronny środowiska (94 dotacji, 470 tys. zł),
- dofinansowano działalność 17 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 218 tys. złotych,
- powstał Uczniowski Klub Sportowy Gminy Miękinia, który prowadzi szkolenie sportowe 250 dzieci
- zakupiono samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głosce,
- Złota Jedynka Gazety Wyborczej - SuperGmina - to jubileuszowa akcja Gazety Wyborczej z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Kapituła wybrała Gminę Miękinia jako jedną z 30-stu mających największy wpływ na rozwój regionu.

miekinia logo haslo4