piątek 14.08.2020

Imieniny: Alfreda Euzebiusza

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Nabór ofert na stanowisko pracy - kierowca autobusu szkolnego

Nabór ofert na stanowisko pracy - kierowca autobusu szkolnego

22.08. 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy -  kierowca  autobusu szkolnego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • prawo jazdy kat. D zawierające uprawnienia do przewozu osób
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi a art.39 a ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w szczególności:
 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona
 4. ukończone szkolenie okresowe
 5. ukończone 23 lata
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • minimum roczne doświadczenie w przewozach osobowych
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność, punktualność,
 • znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Obsługa
 2. Dbałość o dobry  stan  techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie  przed kradzieżą

lub uszkodzeniem,  wykonywanie przeglądów sprawności technicznej  wykonywanie drobnych  napraw,

 1. Dbałość o czystość  pojazdu,
 2. Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe oraz czynne uczestnictwo w naprawach powierzonych,
 1. Rozliczanie się z pobranego  paliwa  oraz innych płynów , smarów, narzędzi i itp.
 2. Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:

     -  aktualność dowodu rejestracyjnego/terminy przeglądów technicznych samochodu/,

     - aktualność ubezpieczenia  OC pojazdów samochodowych  i NW kierowców,

     -  aktualność  kart  drogowych  i winiet,

 1. Wykonywanie pracy zgodnie z otrzymaną dyspozycją /harmonogram dowozów/,
 2. 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

WARUNKI PRACY I PŁACY:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Warunki płacy: wynagrodzenie w/g Ponadzakładowego Układu Zbiorowego pracowników Szkoły Podstawowej w Malczycach.
 3. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Malczycach ul. Szkolna 6 i ul. Dworcowa 4. Zatrudnienie na stanowisku: KIEROWCA AUTOBUSU
 4. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny od 02.09.2019 r. z możliwością przedłużenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV, list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwator.
 1. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

5.Aktualne orzeczenie psychologiczne oraz szkolenie okresowe

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku kierowca autobusu.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„[ imię i nazwisko] – NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH”

należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00-12:00 w dni robocze.

Adres siedziby:

Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach, ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 

Marzena Łaziuk

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z rekrutacją pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach, ul. Szkolna 6, 55-230 Malczyce.
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Barański i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu obecnej rekrutacji i/lub przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w rozumieniu przepisów prawa: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych wskazanych w art. 221 § 1 KP jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a reszta danych – podanych z inicjatywy samego kandydata – przetwarzana będzie na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu jakim jest rekrutacja.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 1. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6) ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikającym z art. 221 § 1 Kodeks Pracy prosimy o umieszczenie w końcowej części dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych administratorowi danych osobowych - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Udostępnij ten artykuł:

 

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze artykuły

Lokalne ogłoszenia drobne

09.08.2020 20:26 wrote:

Zapraszamy wszystkich z pragnieniem rozważania Słowa Bożego (Biblii) na środowe spotkania w Środzie śląskiej o godzinie 18.00 Zainteresowa…

09.08.2020 15:53 wrote:

Kupie hale magazynowe z mozliwoscia przerobienia na chlodnie do 250m2…

29.07.2020 10:26 wrote:

Witam, zlecę rozbiórkę murowanych komórek lokatorskich. Jako formę zapłaty proponuję odbiór cegieł z rozbiórki. Czerwona cegła wypalana. Zap…

29.07.2020 06:23 wrote:

Kupię dom wolnostojący / szeregówka. W związku ze zmianą pracy poszukuję domu na terenie Środy Śląskiej. Tel 785 558 716…

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayFrom: 13.08.2020 14:00 CET Until: 14.08.2020 19:00 CETpolski: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C. Spodziewaj się utrudnień. Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożeni... więcej informacji.