Wydrukuj tę stronę
Poparcie wójta dla stanowiska ZGW RP w sprawie oświaty

Poparcie wójta dla stanowiska ZGW RP w sprawie oświaty

22.02. 2019

Wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn w pełni popiera stanowisko dotyczące finansowania zadań oświatowych przez samorządy przedstawione 7 lutego 2019 r. przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W liście otwartym przedstawiciele ZGW RP zwracają uwagę, że część oświatowa subwencji ogólnej, w następstwie wieloletniego niedoszacowania rosnących corocznie w tej dziedzinie zadań, pozostaje obecnie bez sensownego związku z rzeczywistymi nakładami samorządów na subwencjonowanie zadań oświatowych. Znajduje to odzwierciedlenie także w przypadku Gminy Miękinia, która każdego roku przeznacza milionowe środki własne na finansowanie bieżącej działalności oświatowej.

finansowanie systemu oswi

W pełni zgodne z prawdą jest również wyrażone przez autorów listu stwierdzenie, iż od wielu lat cześć oświatowa subwencji ogólnej nie wystarcza na sfinansowanie subwencjonowanych zadań oświatowych. Powinna wystarczyć na nauczycielskie wynagrodzenia oraz inne bieżące koszty prowadzenia szkół, a w rzeczywistości nie wystarcza nawet na nauczycielskie pensje. Potwierdzają to również dane z gminy Miękinia.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej za jedyne racjonalne i bezpieczne rozwiązanie uznaje więc przejęcie obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycielskich bezpośrednio przez budżet państwa. Wójt Gminy Miękinia wyraża aprobatę dla takiego stanowiska, zważywszy na fakt, że koszty inwestycji w sferze edukacji, jak budowa, rozbudowa czy remonty placówek oświatowych są w 100% finansowane ze środków własnych gminy Miękinia lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, pozyskanych dzięki staraniom władz gminnych.

Konieczna jest zmiana modelu finansowania oświaty w Polsce, aby utrzymać jakość nauczania. W związku z powyższym, popierając stanowisko ZGW RP, Wójt Gminy Miękinia wystąpi do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów z apelem o wprowadzenie stosownych zmian.

(gm)

Pliki do pobrania: