Wydrukuj tę stronę
XXX sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXX sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 26.08.2020 15:02

Jednym z punktów dzisiejszych obrad jest podpisanie umowy na opracowanie projektu technicznego budowy Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie: protokołu nr XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 15 maja 2020 r. i protokołu nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 27 maja 2020 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Wręczenie Tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” dla Pana Aleksandra Czerwieniaka.
  6. Podpisanie umowy na opracowanie projektu technicznego budowy Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej.
  7. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  8. Wręczenie stypendiów Burmistrza Środy Śląskiej za bardzo dobre wyniki w nauce na zakończenie ósmych klas szkoły podstawowej.
  9. Wręczenie honorowych wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy MLKS Polonia Środa Śląska.
  10. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
  11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śl. za 2019 r. oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  12. Sprawozdanie z realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 r.
  13. Podjęcie uchwał.
  14. Interpelacje i zapytania.
  15. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za II kwartał 2020 r.
  16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  17. Wolne wnioski i informacje.
  18. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 26 sierpnia 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 94/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Środa Śląska porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
  2. Projekt uchwały nr 95/2020 – w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 96/2020 – w sprawie przyjęcia aktualizacji do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągach i kanalizacyjnych.
  4. Projekt uchwały nr 97/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Burmistrza Środy Śląskiej do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Ciechowie gm. Środa Śląska za cenę ustaloną w protokole uzgodnień.
  5. Projekt uchwały nr 98/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 99/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 15 października 2021 r. na terenie gminy Środa Śląska.
  7. Projekt uchwały nr 100/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 101/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  9. Projekt uchwały nr 102/2020 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  10. Projekt uchwały nr 103/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Dotacja dla Powiatu Średzkiego na PT przebudowy drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy Środy Śląskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową”.
  11. Projekt uchwały nr 104/2020 – w sprawie zabezpieczenia w budżecie 2021 roku środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Powiatu Średzkiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 2066D Środa Śląska-Jastrzębce-Chomiąża-Malczyce wraz z budową ścieżki rowerowej odcinek Środa Śląska-Jastrzębce”.