Wydrukuj tę stronę
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 25.11.2020 14:58

W sali kinowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej odbywa się sesja Rady Miejskiej. W związku ze stanem epidemii i zaleceniami służb sanitarnych, obrady odbywają się bez udziału publiczności.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 25 listopada 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 137/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 138/2020 – w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej oraz zmiany uchwały nr XXXII/338/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany siedziby filii Biblioteki Publicznej w Cesarzowicach wraz ze zmianami w statucie Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej oraz ustalenia jednolitego statutu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
  3. Projekt uchwały nr 139/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 140/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 141/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukówek.
  6. Projekt uchwały nr 142/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.
  7. Projekt uchwały nr 143/2020 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2021.
  8. Projekt uchwały nr 144/2020 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  9. Projekt uchwały nr 145/2020 – w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/351/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie emisji obligacji.
  10. Projekt uchwały nr 146/2020 – w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej do szczegółowego zbadania wszelkich okoliczności sprawy związanej z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
  11. Projekt uchwały nr 147/2020 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.