niedziela 07.06.2020

Imieniny: IGORA Roberta Wiesława

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Urząd Miejski ws. artykułu: Inwestycja jest, ale mieszkańcy jej nie chcą

Urząd Miejski ws. artykułu: Inwestycja jest, ale mieszkańcy jej nie chcą

08.06. 2019

Informacja Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej w sprawie działań podjętych w wyniku protestu mieszkańców Kulina dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na podstawie decyzji Starosty Średzkiego.

W dniu 27 marca 2019 r. Mieszkańcy wsi Kulin poinformowali Urząd Miejski w Środzie Śląskiej o złożonym wniosku do Wojewody Dolnośląskiego o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 19 grudnia 2018 r. przez Starostę Średzkiego dla inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY NR SRE3024A wraz z energetyczną linią zasilającą na działce nr 151/2 obręb Kulin, gmina Środa Śląska. Mieszkańcy powołują się między innymi na brak zgodności inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin zawierającego zakaz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 3,5 m z wyjątkiem słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz wszelkich urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. W ocenie mieszkańców inwestycja, która powstaje we wsi Kulin powinna zostać uznana za realizację budowli, o której mowa w przepisach prawa budowlanego i jej realizacja nie jest zgodna z ustaleniami planu. Sprawą sporną jest zaliczenie przez organ wydający pozwolenie na budowę realizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej do kategorii urządzeń telekomunikacyjnych, czego prawidłowość ostatecznie rozstrzygnie Wojewoda Dolnośląski. 

Stacja bazowa telefonii komórkowej realizowana jest na terenach rolniczych w odległości około 130 metrów od granic terenów zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wobec powzięcia przez tutejszy urząd informacji o złożonym przez mieszkańców wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji rozpatrzenie sprawy o zajęcie pasa drogowego zostało wstrzymane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej do czasu podjęcia rozstrzygnięcia przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosku mieszkańców o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Starostę Średzkiego.  Z posiadanych informacji wynika, że do dnia 27 maja br. Wojewoda Dolnośląski nie zwrócił się do Starosty Średzkiego o przekazania akt sprawy o wydanej decyzji pozwolenia na budowę.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

 

 
Komentarzy (26)

This comment was minimized by the moderator on the site

to w naszych czasach pięknie śmigał internet stała antena na antenie ale gdzieś musi w polsce znaleźć wieś cudów co jeszcze nie wyszli z epoki kamienia łupanego,ale powiem jedno nie ma co komentować bo ca ma być i tak będzie:)

This comment was minimized by the moderator on the site

jak w lesie, pewnie **** dalej podcieraja liscmi a ogien rozpalaja patykiem xD

This comment was minimized by the moderator on the site

SPECJALNOSĆ TO NIE CZYTAĆ Z ZROZUMIENIEM ALE OBRAŻAĆ TYCH CO MAJĄ WIEDZĘ i chcą ją przekazać.

This comment was minimized by the moderator on the site

Że co? Ty z tego forum, czy paluszek się omsknął i z innego wątku jesteś? Bo nie kumam?

This comment was minimized by the moderator on the site

4/4
Rozdział 3 - Art. 39 i 40. - Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację Dział IV Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - Rozdział 1. Art. 46 pkt. 2. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji,...

4/4
Rozdział 3 - Art. 39 i 40. - Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację Dział IV Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - Rozdział 1. Art. 46 pkt. 2. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko"
Więc może proszę zapoznać się tylko z jedną z ustaw i spojrzeć na to, że zostało to wykonane w sposób bezprawny, pomijając udział osób, których to najbardziej dotyczy. I rozmawiać na ten temat ale w sposób merytoryczny i rzeczowy.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Super! Dzięki,,,

This comment was minimized by the moderator on the site

3/4
Dział III - Udział społeczeństwa w Ochronie Środowiska - Rodział 1. Art. 29 i 30. "Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.Art.30.Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału...

3/4
Dział III - Udział społeczeństwa w Ochronie Środowiska - Rodział 1. Art. 29 i 30. "Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.Art.30.Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą."
Rozdział 2 -Art. 33 i 34,"Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje (...)" dodatkowo KAŻDY ma prawo do wnoszenia uwag w formie pisemnej i elektronicznej

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

2/4
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
Dział II - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - Art. 8 pkt 1-3 "1. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz ...

2/4
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
Dział II - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - Art. 8 pkt 1-3 "1. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów –działalności orzeczniczej.
2.Władze publiczne są obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie.
3.Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają ich regulaminy."

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

1/4
Do wszystkich mówiących, że wieś i pomstujących, że u NICH też są maszty i jest dobrze - takie argumenty, są żadnymi argumentami - szczególnie, gdy obrażają ludzi.
Nie chodzi tutaj o to, że postawiono - chociaż również w odległości, która nie jest przewidziana ustawą. Tylko o to, że w sposób bezprawny! Bez udziału społeczeństwa! Ale od Początku.
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

1/4
Do wszystkich mówiących, że wieś i pomstujących, że u NICH też są maszty i jest dobrze - takie argumenty, są żadnymi argumentami - szczególnie, gdy obrażają ludzi.
Nie chodzi tutaj o to, że postawiono - chociaż również w odległości, która nie jest przewidziana ustawą. Tylko o to, że w sposób bezprawny! Bez udziału społeczeństwa! Ale od Początku.
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wraz z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem konkretnie par. 2 - mówi co jest wymagane prawnie.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Nie jest problem z anteną, ale sposobem wydania zezwolenia i przekazem inf. Jak bym chciał wybudować obiekt to muszę dostać pozwolenie ale organ ma za zadanie poinformować sąsiadów, a w wypadku obiektów przemysłowych dostać wszystkie opinie od środowiskowych po opinie oddziaływania. Z inf. jakie posiadam nie odbyły się żadne konsultacje, a decyzje zapadły w Starostwie z naginaniem prawa. Skoro są operaty środowiskowe, które mają być...

Nie jest problem z anteną, ale sposobem wydania zezwolenia i przekazem inf. Jak bym chciał wybudować obiekt to muszę dostać pozwolenie ale organ ma za zadanie poinformować sąsiadów, a w wypadku obiektów przemysłowych dostać wszystkie opinie od środowiskowych po opinie oddziaływania. Z inf. jakie posiadam nie odbyły się żadne konsultacje, a decyzje zapadły w Starostwie z naginaniem prawa. Skoro są operaty środowiskowe, które mają być przestrzegane i ogłoszenie o instalacjach stacji mają być w dziennikach urzędowych to niech będą a nie jak sobie / urzędnik / wymyślił, jest to ewidentna ,, samowola ''urzędnicza.
Dodatkowe argumenty w konwersacji obrażające ludzi mieszkających na wsi są niepotrzebne - Mieszkaniec Wrocka

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

BRAWO, BRAWO, BRAWO!

This comment was minimized by the moderator on the site

W miastach nadajniki tel. kom. są w odległości od siebie co kilkaset metrów, mieszkańcy maja je na dachach swoich budynków, przed okami itp. Ja mieszkam w Katowicach i w promieniu 300m mam iCh sześć, jakoś żyję i tysiące mieszkańców osiedla też. Na wsi widać ludzie nie mają zajęcia bo wiecznie jakiś po robiłem sobie znajdują

This comment was minimized by the moderator on the site

To nie jest taka prosta i jednoznaczna sprawa. Np. w Szwajcarii na terenach wiejskich, odległość stacji bazowej od zamieszkanych terenów to min. 1.5km.
W Polsce bada się moc EIRP pojedynczej anteny. Na jednej stacji wisi więcej niż jedna antena. Polskie prawo nie przewiduje badania sumarycznej mocy EIRP. Stacje projektuje się tak by pojedyncze anteny spełniały te normy. Nikt się nie przejmuje tym, że sumaryczna moc często wykracza daleko poza...

To nie jest taka prosta i jednoznaczna sprawa. Np. w Szwajcarii na terenach wiejskich, odległość stacji bazowej od zamieszkanych terenów to min. 1.5km.
W Polsce bada się moc EIRP pojedynczej anteny. Na jednej stacji wisi więcej niż jedna antena. Polskie prawo nie przewiduje badania sumarycznej mocy EIRP. Stacje projektuje się tak by pojedyncze anteny spełniały te normy. Nikt się nie przejmuje tym, że sumaryczna moc często wykracza daleko poza normy.
Kolejna sprawa, to możliwość zdalnej zmiany nachylenia anteny sektorowej. Po odbiorze technicznym inwestycji, operator może przechylić antenę, bądź zwiększyć moc nadajnika.
Dowieszanie kolejnych anten, bez zbadania wpływu na środowisko, do niedawna też była powszechne.
Moc pola elektromagnetycznego dość szybko maleje wraz z odległością, dlatego najgorzej maja ci, co mieszkają tak do 400m od nadajników.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

W końcu jakiś fachowy i merytoryczny głos. Dzięki

This comment was minimized by the moderator on the site

Ale są o wiele mniejszej mocy, czyż nie?

This comment was minimized by the moderator on the site

Do mieszkańca kulina, a może tak na twoje podwórko przenieść tą stację bazową, a do osób które nie mają zasięgu z Pley, porostu zmiencie operatora tak jak ja to zrobiłam.

This comment was minimized by the moderator on the site

Kulin normalnie ciemnogród a raczej sołtys już dawno pora wymienić tego pana Kulin obudźcie się

This comment was minimized by the moderator on the site

Taak! Ciemnogród, jasne.. wiocha Weź taki masz postaw ludziom za podwórkiem , przy jakiś domkach nowych we Wrocku! To dopiero zobaczysz "ciemnogród" HahaHA! Zastanów się co piszesz i ludzi nie obrażaj.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ale to nie jest Wrocław pojedz sobie zobacz w Budziszowie stoi maszt Play w jakim miejscu zobacz jak blisko domów jesteś ciemnogród i tyle

This comment was minimized by the moderator on the site

Jasne, tu nie Wrocław - wiejski ludek potulny bardziej być powinien. Koniec dyskusji, nie bedę z koniem się kopał

This comment was minimized by the moderator on the site

A potem narzekają że brak zasięgu

This comment was minimized by the moderator on the site

(...). Wiecznie w Kulinie był problem z zasięgiem i często trzeba na dwór wychodzić by móc rozmawiać. Postawili wieżę, to idiocie przeszkadza. Przykro mi, że muszę czytać, że przeszkadza to mieszkańcom Kulina, bo ja się z tym nie identyfikuję. Żałosny jest argument pana (...), że wieża psuje walory krajobrazowe, a stojące kilkanaście metrów dalej słupy wysokiego napięcia już nie.

This comment was minimized by the moderator on the site

Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówicie mi więc, co mam robić...

This comment was minimized by the moderator on the site

BO TO JEST ZAWIŚĆ LUCKA BO CHŁOP DAŁ KAWAŁEK ZIEMI I BĘDZIE MIAŁ KASĘ ,ALE HONCE I HAMKAŁY SIĘ SPRZECIWIAJĄ O NIE BEDĄ MIELI KASY ALE KULINIAKI TO ZAWZIĘTY NARÓD

This comment was minimized by the moderator on the site

A co to jest LUCKA?
Nie chodzi, kto dał i dostanie. tylko o stosowanie się do przepisów prawa!

This comment was minimized by the moderator on the site

We wsi Kulin telefony na korbkę wdrążają, ze względu na szkodliwość fal. Złożyć należy wniosek o zablokowanie wszystkich, radio, telewizja, łączność służb mundurowych...

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Najnowsze artykuły

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze komentarze

czyli słabo. A dzieci są głodne bo, są wygodne zwłaszcza gdy nie chce im się d... ruszyć z kanapy. A...
Nie ma czegoś takiego jak obowiązek szczepień dla dorosłych panie filozofię. W przypadku pandemii ...
Ty byś chciała żeby Polskie dzieci były głodne. Wy totalni chcecie upodlić Polakow. Czaskalski bie...
A Ty oceniasz mój intelekt! Ha..ha..ha..

Lokalne ogłoszenia drobne

31.05.2020 07:23 wrote:

Poszukuję instruktora tańca na już głównie chodzi mi o pierwszy taniec weselny kontakt e-mail magdalena20@spoko.pl …

28.05.2020 11:45 wrote:

Sprzedam działkę budowlaną nr 138/6 położoną w Szczepanowie przy ul.Lipnickiej 16. o powierzchni 2500 m2. Działka nie jest uzbrojona. Cena …

25.05.2020 12:32 wrote:

Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie w bloku na parterze w centrum Środy Śląskiej, umeblowane, z balkonem. Kontakt tel. 601-393-425…

22.05.2020 08:55 wrote:

mieszkanie własnościowe, pokój słoneczny, umeblowany, w mieszkaniu wszystkie media, kuchnia, łazienka, balkon.  tel. 790 618 688…