Wydrukuj tę stronę
XIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (transmisja na żywo)

XIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (transmisja na żywo)

29.08. 2019

Jednym z punktów obrad będzie przekazanie organowi właściwemu do rozpatrzenia petycji dot. zbadania czy istnieje techniczna możliwość odbudowy i rewitalizacji linii kolejowej o odcinek do centrum miasta – poprzez jej odbudowę w zupełnie nowym przebiegu.

 

 Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr X z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Raport z działalności Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2018 r.
  6. „45 minut dla Samorządów”.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Przekazanie organowi właściwemu do rozpatrzenia petycji dot. zbadania czy istnieje techniczna możliwość odbudowy i rewitalizacji linii kolejowej o odcinek do centrum miasta – poprzez jej odbudowę w zupełnie nowym przebiegu.
  9. Rozpatrzenie wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za II kwartał 2019 roku.
  12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zakończenie sesji. 

 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 29 sierpnia 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 103/2019 – w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.
  2. Projekt uchwały nr 104/2019 – w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Środa Śląska na lata 2019-2026”.
  3. Projekt uchwały nr 105/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 106/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 107/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 108/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu handlowo-usługowego w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  7. Projekt uchwały nr 109/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 110/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn.
  9. Projekt uchwały nr 112/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska”.
  10. Projekt uchwały nr 113/2019 – w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Środa Śląska w postaci Łańcucha Burmistrza Środy Śląskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 114/2019 – w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  12. Projekt uchwały nr 115/2019 – w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
  13. Projekt uchwały nr 116/2019 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  14. Projekt uchwały nr 117/2019 – w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.