REGULAMIN / Polityka Prywatności (aktualizacja)

piątek, 22 czerwiec 2018 13:38 Dział: Powiat Średzki

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.roland-gazeta.pl zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

 

1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem.

 


2. Wyświetlanie wpisu związanego z określonym materiałem w serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany wpis dotyczy.

 


3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania wpisu.

 


4. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:


- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;


- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;


- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 


5. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

 


6. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.

 


7. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

 


8.Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:


- wulgaryzmów,


- reklam,


- przekazów stanowiących reklamę ukrytą,


- odesłań do innych stron internetowych,


- komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,


- pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,


- treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,


- treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.

 


9. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 


10. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany na stronach internetowych Usługodawcy.

 


11. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 


2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.

 


3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

 


4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:


- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;


- za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;


- za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;


- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

 


5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.roland-gazeta.pl , do których linki zawarto w Serwisie.

 


6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - www.roland-gazeta.pl


DANE OSOBOWE. Zastrzegamy, iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszego portalu. Zastrzegamy jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

COOKIES. Portal wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,


b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,


c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,


d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 

2. W ramach portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,


c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


- zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics


- w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 

Internet Explorer / Chrome / Safari / Firefox / Opera / Android / Safari (iOS) / Windows Phone / Blackberry

  

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach portalu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten portal z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

----------------------------

Informujemy również że w trakcie wysyłania ogłoszeń drobnych oraz komentarzy na forum zbieramy informacje dodatkowe, takie jak adres IP komputera z którego dane zostały wysłane,  podany adres email oraz dokładny czas zamieszczenia wpisu (dzień, miesiąc, rok oraz godzina, minuta, sekunda). Dane te pobieramy w celu ewentualnej identyfikacji użytkownika w sytuacji gdyby złamał Polskie Prawo. Obligują nas do tego rozporządzenia przepisów Prawa Polskiego i jesteśmy zobligowani do przechowywania tych informacji. Udostępniamy je wyłącznie na żądanie Policji lub Polskich Sądów.

 

 

Administratorem Państwa danych jest firma:

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita

z siedzibą: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 38/40 m8. NIP działalności 9131000330

 

[!] Rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie za zgodą redakcji oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Oznaczenia autorstwa oraz link do oryginału obowiązkowe i dotyczy każdego rodzaju treści (tekst, zapis audio czy wideo).

 

 

Proponowane artykuły:

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 listopad 2018 22:29