Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na sesję

wtorek, 28 maj 2019 18:11 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na X sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

 Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie: protokołu nr VIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 19 marca 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Debata nad raportem o stanie Gminy Środa Śląska za 2018 rok:
  1) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok:
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
  3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
  7. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
  1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  „45 minut dla Samorządów”.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie petycji mieszkańców powiatu średzkiego dotyczącej zaprzestania finansowania i organizacji Festiwalu Uwolnić Muzykę.
  10. Rozpatrzenie skargi z dnia 26 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  11. Interpelacje i zapytania.
  12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kryciński

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 maja 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 62/2019 – zmieniający uchwałę Nr 11/12/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  2. Projekt uchwały nr 63/2019 – w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 64/2019 – w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  4. Projekt uchwały nr 65/2019 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  5. Projekt uchwały nr 66/2019 – w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
  6. Projekt uchwały nr 67/2019 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
  7. Projekt uchwały nr 68/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 69/2019 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.
  9. Projekt uchwały nr 70/2019 – w sprawie wotum zaufania.
  10. Projekt uchwały nr 71/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2018 rok.
  11. Projekt uchwały nr 72/2019 – w sprawie absolutorium.
  12. Projekt uchwały nr 73/2019 – II wersja – w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej do szczegółowego zbadania wszelkich okoliczności sprawy związanej z wnioskiem pracodawcy Roben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. o wyrażenie zgody na zmianę warunków pracy i płacy z radnym Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
  13. Projekt uchwały nr 74/2019 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  14. Projekt uchwały nr 75/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców powiatu średzkiego dotyczącej zaprzestania finansowania i organizacji Festiwalu Uwolnić Muzykę.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację