Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej informuje

poniedziałek, 18 luty 2019 11:42 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje, że kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w 2019 roku wynosi 300.000 zł.

Finansowanie i realizacja odbywa się zgodnie z Zasadami odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Inwestorzy, którzy wybudowali lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z własnych środków i są zainteresowani odpłatnym przekazaniem tych urządzeń, mogą składać wnioski, o których mowa w punkcie 3, w biurze Spółki przy ul. Sikorskiego 43.

Zasady odpłatnego przejmowania nie dotyczą przyłączy, gdyż zgodnie z definicją ustawową nie są to urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wniosek i wzory umów znajdują się na stronie Spółki www.sredzkawoda.pl w zakładce Pliki do pobrania, pozycja nr 12, 13 i 14.

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                  Antoni Biszczak

Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

1/ Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.

2/ Inwestor: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z własnych środków.

3/ Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

  • Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. Wniosek określa długość sieci oraz ilość przyłączy.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej przez Przekazującego we własnym zakresie i na własny koszt.

4/ Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:

  • zawarcie umowy, o której mowa w pkt 3,
  • wywiązanie się Przekazującego z zapisów umowy.

5/ Warunki rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników efektu ekologicznego i efektywności kosztowej.

  • Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci.
  • Procentowa wartość odpłatności Spółki Średzka Woda uzależniona jest od długości sieci i liczby przyłączy do istniejących budynków lub rozpoczętych budów. Za rozpoczętą budowę uznaje się co najmniej wybudowane fundamenty.

           Długość

                 sieci

Liczba

przyłączy

do 100 mb

pow. 100 mb do 200 mb

pow. 200 mb do 300 mb i powyżej

1

70%

60%

50%

2

80%

70%

60%

3

90%

80%

70%

6/ Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.

7/ Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.

8/ Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.

9/ W przypadku przekroczenia kosztu budowy 1 mb sieci wynoszącego 400 zł. Spółka nie podpisze umowy na warunkach określonych w niniejszych zasadach. Jednocześnie może podpisać umowę z inwestorem na warunkach odrębnych ustalonych między stronami.

10/ Wzory umów:

  • Umowa przekazania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy,
  • Umowa przekazania na podstawie art. 31 ustawy,

 stanowią załączniki do niniejszych zasad.

Średzka Woda

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ostatnio zmieniany piątek, 01 marzec 2019 12:04

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację