poniedziałek 16.12.2019

Imieniny: Albiny Zdzislawy

 

DROGI, OCZYSZCZALNIA, OŚWIATA... INWESTYCJE W GMINIE MALCZYCE

oczyszczalnia 0Dzięki pozyskanemu przez gminę Malczyce w latach 2016- 2018 dofinansowaniu w kwocie ponad 12 mln zł zrealizowane zostaną ważne inwestycje gminne. Budżet gminy Malczyce zasilony tak znaczącymi środkami pozwoli na realizację zadań, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców.

 

Do większych inwestycji, które zostały już ukończone należy rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej – nowe drogi mają miejscowości Chomiąża i Mazurowice.

Przebudowa ul. Nowy Świat w Chomiąży nie tylko poprawiła stan techniczny drogi gminnej oraz bezpieczeństwo na tym odcinku, ale również zmniejszyła o ok. 4 km dojazd do północnych miejscowości sąsiedniej Gminy Środa Śląska. Teraz jest to alternatywny odcinek prowadzący ruch drogowy z pominięciem drogi powiatowej. Nowa nawierzchnia ul. Górnej w Mazurowicach wpłynęła na poprawę dostępności mieszkańców m.in. do zlokalizowanego w miejscowości kościoła. Obecnie droga lokalna tworzy atrakcyjną sieć komunikacyjną z drogą powiatową oraz drogą krajową.

Przebudowa tej infrastruktury była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  w kwocie ponad 711 tys. zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja, która nadal jest realizowana i której efekty będziemy mogli zobaczyć już w pierwszym kwartale 2018 r. to przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach. To inwestycja najbardziej wyczekiwana i ta, która najbardziej cieszy. W ramach prac przeprowadzone zostały roboty budowlane w pomieszczeniach GOK. Teraz jest nowocześnie, jasno i przytulnie. Nowa sala widowiskowa została wyposażona w fotele, odnowioną scenę z kurtyną i wysuwanym ekranem
o wymiarach 4x4 m, zamontowano również profesjonalne nagłośnienie. Dodatkowo obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomyślano również o zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych, dzięki temu zmniejszą się koszty użytkowania i eksploatacji budynku. A co najważniejsze – poszerzy się dostęp do oferty kulturalnej.

Dofinansowanie do inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wyniosło 1,9 mln zł. 

Postępy prac widać też przy modernizacji targowiska w Malczycach. Zrealizowanie tej inwestycji to również efekt możliwych do pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie ponad 355 tys. zł. Modernizacja placu targowego przy ul. 1 Maja, gdzie rozprzestrzenia się widok na Odrę nie tylko poprawi atrakcyjność tego miejsca, przyczyni się w dużej mierze do rozwoju lokalnego. Przebudowa tego placu zakłada: ogrodzenie i oznakowanie terenu oraz wyłożenie kostką, zamontowane zostaną lampy solarne. Dodatkowo, aby zwiększyć estetykę zostanie nasadzona zieleń oraz zamontowana mała architektura tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Dla handlujących powstanie 21 stanowisk, w tym 13 będzie zadaszonych. To miejsce ma duży potencjał, zanikający handel obnośny może wkrótce powrócić do Malczyc.

Cały czas trwają prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków
w Malczycach przy ul. Sienkiewicza. 
Na to zadanie pozyskano rekordową kwotę dofinansowania

z RPO WD 2014-2020 w ramach działania 4.2 gospodarka wodno-ściekowa, ponad 7 mln zł. Oprócz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków zostaną zmodernizowane stacje uzdatniania wody
w Malczycach, Dębicach, Mazurowicach i Wilczkowie. Projekt zakłada m.in. przebudowę istniejących obiektów, czy wymianę stacji transformatorowej. Przy stacjach uzdatniania wykonane zostaną prace, które zakładają modernizację technologii uzdatniania wody, elektryki, automatyki oraz regenerację studni. To tylko część prac zawartych w projekcie. Robót jest wiele, ale cała inwestycja ma na celu ulepszenie oczyszczania ścieków i zaopatrzenia mieszkańców w odpowiedniej jakości wodę. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni z aktualnych 2500 RLM do około 6370 RLM, pozwoli na obsługę całej gminy, a co najważniejsze stworzy warunki do objęcia systemem kanalizacji sanitarnej całej aglomeracji Malczyce.

We wrześniu uczniowie powrócą do zmodernizowanych placówek oświatowych.
Na termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola
pozyskano ponad 2,3 mln zł,

z RPO WD 2014-2020. W ramach projektu wykonane zostaną prace m.in. związane z ociepleniem ścian i stropodachu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, w przedszkolu nastąpi uzupełnienie systemu zarządzania energią o licznik ciepła, a w szkole podstawowej wymiana kotłowni węglowej na biomasę. Budynki zyskają nową odświeżoną elewację, która z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tych obiektów.

Wymienione inwestycje to jedne z najważniejszych, wartość większości z nich wynosi ponad kilka milionów złotych. Wszystkie przysłużą się do poprawy życia mieszkańców. Nie zapominajmy też,
o realizowanych ze środków budżetu gminy mniejszych inwestycjach, lecz wcale nie mniej ważnych, bo wspieranych działaniami samych mieszkańców. Widać je dzięki aktywności mieszkańców, którzy biorą udział w takich programach jak Kreatywni w gminie Malczyce, czy przy realizacji Inicjatywy lokalnej i poprzez środki rozdysponowane na poszczególne przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

(gmal) fot. ug, wk

oczyszczalnia

Oczyszczalnia

targowisko w mal

Targowisko

20180213 095507

Sala w GOK

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację