NAJWYŻSZY BUDŻET W HISTORII GMINY MALCZYCE

pieniadzeDochody mają wynieść prawie 32 mln zł, a wydatki 38 mln zł. Deficyt ma być pokryty z własnych środków będących na rachunku gminy, które na koniec roku wyniosły ponad 8 mln zł.

 

Rok 2017 był dla gminy startem w rozpoczęcie kluczowych dla jej rozwoju inwestycji.
Ruszyły prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków (wartość inwestycji to ponad 11 mln zł), przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury (na ponad 2 mln zł), przebudowie targowiska, rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie rekultywacji wysypiska śmieci w Rusku. Kumulacja i zakończenie prac związanych z tymi inwestycjami nastąpi w roku bieżącym.

Dodatkowo z większych zadań planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i przedszkola,
w planach jest budowa świetlic wiejskich min. w Rusku, rozbudowa oświetlenia na terenie gminy oraz szereg innych, mniejszych lokalnych inwestycji. Na większość z tych zadań gmina pozyskała już dofinansowanie, w przypadku innych planowanych tj. świetlice wiejskie gmina czeka na nabory wniosków, które ruszą w tym roku.

Warto dodać, że tak duże zaangażowanie w inwestycje nie byłoby możliwe, gdyby gmina nie posiadała odpowiedniego zapasu finansowego. Dzięki dobrej realizacji dochodów i nadwyżce budżetowej za rok ubiegły w kwocie około 4 mln zł oraz wsparciu środkami zewnętrznymi realizacja celu inwestycyjnego jest możliwa, bez dodatkowego zadłużania gminy.

Niebagatelne znaczenie dla gminy, miał też fakt sprzedaży terenu portu rzecznego.W grudniu gmina sprzedała port inwestorowi
z polskim kapitałem, działającemu w branży żeglugi śródlądowej. Jest to istotne nie tylko ze względu na potężny zastrzyk finansowy jaki wpłynął na konto gminy 3,16 mln zł.

Co nasz czeka w 2018 roku?

Gmina Malczyce jeszcze intensywniej wspierać będzie oddolną aktywność mieszkańców. Oprócz funduszu sołeckiego, który w tym roku w budżecie gminny opiewa na kwotę ponad 160 tys. zł, wygospodarowano kwotę 20 tys. zł, która w ramach programu Kreatywni
w Gminie Malczyce wspiera oddolne inicjatywy. Podobne środki dostępne będą także w ramach programu wspierającego inicjatywy lokalne. Dzięki tym środkom w minionym roku wsparto na przykład takie przedsięwzięcia jak budowa placu zabaw w Malczycach, wydanie książki jubileuszowej podsumowującej działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach, budowa progów zwalniających
w Malczycach czy rekultywacja akwenu wodnego w Chomiąży.

Nowością w roku 2018 będą dodatkowe środki na inicjatywy mieszkańców w zakresie modernizacji obiektów sportowych. Powyższe środki będzie można uzyskać składając odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy – o naborze informować będziemy na stronie internetowej gminy.

(gmal)

0001 1 1

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację