niedziela 08.12.2019

Imieniny: Marii Swiatozara

 

ŚREDZKA WODA SP. Z O. O. INFORMUJE

1427281662136 16 20250 sredzka wodaInformacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Średzką Wodę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Śląskiej.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Średzka Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43 (dalej Średzka Woda Sp. z o.o.);
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. znajdują się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W JAKIM CELU ŚREDZKA WODA SP. Z O.O. PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a Średzką Woda Sp. z o.o.:

 • zawarcie umowy;
 • realizacja umowy;
 • świadczenie usług;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji;
 • roszczenia;

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY ŚREDZKA WODA SP. Z O.O. PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 • zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Średzką Wodą Sp. z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikających z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzania ścieków);
 • z uwagi na charakter działalności Średzkiej Wody Sp. z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bę­dzie stanowić również realizacja obowiązków Średzkiej Wody Sp. z o.o. wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XLII/378/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regu­laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006 r., Nr 80, poz. 1282), w szcze­gólności:
 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikających z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego, od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Średzką Wodę Sp. z o.o. i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nie­ruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez Średzką Wodę Sp. z o.o., do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez Średzką Wodę Sp. z o.o., które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Średzką Wodę Sp. z o.o., które będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu złożenia wniosku.

KOMU ŚREDZKA WODA SP. Z O.O. POWIERZA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunię­cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY ZE ŚREDZKĄ WODĄ SP. Z O.O.?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Spółka Średzka Woda

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację