ŚREDZKA WODA SP. Z O.O. INFORMUJE

1519655714065 16 31919 miniatura artTARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Środa Śląska na okres 3 lat

 

 

 

 

 

 I. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Środa Śląska, na obszarze obsługiwanym przez Spółkę Średzka Woda Sp. z o.o., od dnia 11 czerwca 2018 do dnia 10 czerwca 2021 r.

Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Taryfa została opracowana na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z póz. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. poz. 472 ).

II. Rodzaje prowadzonej działalności.

Średzka Woda Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Środy Śląskiej z dn. 7 grudnia 2005 r. ( ROŚ. 7033/1/05 ).

III. Rodzaje i struktura taryfy.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 1. rodzaj: taryfa niejednolita w zakresie opłaty abonamentowej, jednolita w zakresie ceny za 1m3 dostarczanej wody.
 2. b) struktura: wieloczłonowa – zawierająca ceny i stawki opłat.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

 1. a) rodzaj: niejednolita,
 2. b) struktura : wieloczłonowa – zawierająca ceny i stawki opłat.
 3. IV. Taryfowe grupy odbiorców.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług uwzględniając lokalne uwarunkowania.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono grupy taryfowe odnoszące się do opłat abonamentowych, natomiast w zakresie ceny za 1 m3 dostarczonej wody stosuje się jedną taryfową grupę odbiorców usług tj. jednakowa cena dla wszystkich odbiorców, w tym również dla obciążenia gminy na cele wymienione w art.22 ustawy o zzwizoś, ponieważ wszyscy odbiorcy korzystają w jednakowy sposób z urządzeń wodociągowych, które stanowią jeden spójny system.

W zakresie opłaty abonamentowej ustalono sześć grup taryfowych odbiorców.

Grupy 1 , 2 i 3 dotyczą odbiorców usług rozliczanych wg wodomierza głównego lub wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym ( lub wodomierza "lokalowego" ) i zróżnicowane są na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Przedsiębiorstwo utrzymuje w gotowości urządzenia wodociągowe w zależności od wymaganego przez odbiorców usług zapotrzebowania na wodę. Zapotrzebowanie to zostało określone jako zagwarantowane natężenie przepływu.

Grupa 1

przepływ do 10m3/h,

Grupa 2

przepływ powyżej 10m3/h do 40m3/h,

Grupa 3

przepływ powyżej 40m3/h,

Stawka opłaty abonamentowej dla grup 1, 2, 3 obejmuje koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, koszty odczytu wodomierza i koszty rozliczenia należności.

Grupa 4

odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 4 obejmuje koszty odczytu wodomierza i koszty rozliczenia należności.

Grupa 5

obejmuje odbiorców rozliczanych wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym ( lub wg wodomierza „lokalowego” ) w przypadku, gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zawarł ze Spółką umowę o rozliczanie i właściciel lub zarządca płaci abonament za wodomierz główny.

Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 5 obejmuje koszty odczytu wodomierza i koszty rozliczenia należności.

Grupa 6

odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 6 obejmuje koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i koszty rozliczenia należności.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono cztery grupy taryfowe odbiorców:

Grupa 1

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe - tj. ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące

z tych budynków ( np.: urzędy, szkoły, przedszkola ).

Grupa 2

Odbiorcy odprowadzający ścieki powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową lub usługową ( bez działalności produkcyjnej).

Grupa 3

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe - tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną

działalnością produkcyjną o wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków nie przekraczających żadnego z następujących parametrów: BZT5 do 50 mg02/l, ChZT do 100 mg02/l, zawiesina ogólna do 40 mg/l, fosfor ogólny do 2,5 mg/l, azot ogólny do 20 mg/l.

Grupa 4

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe - tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną

działalnością produkcyjną, o wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków przekraczających którykolwiek z parametrów określonych dla grupy 3.

Wydzielenie czterech grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków wynika z różnicy w wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków.

Opłaty abonamentowe zostały zróżnicowane na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług stosuje się :

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 • cenę wyrażoną w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
 • stawkę opłaty abonamentowej w złotych, naliczaną na odbiorcę na miesiąc, niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę. Opłatę abonamentową nalicza się za każdy punkt poboru wody.

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 • cenę wyrażoną w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków,
 • stawkę opłaty abonamentowej w złotych, naliczaną na odbiorcę na miesiąc, niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki.
 • 1. Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

1a. w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł.:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

4,20

4,54

 

 

4,20

4,54

 

 

4,20

4,54

 

 

4,20

4,54

 

 

4,20

4,54

 

 

4,20

4,54

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł./ m-c:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

4,30

4,64

 

 

8,42

9,09

 

 

51,05

55,13

 

 

1,54

1,66

 

 

1,54

1,66

 

 

3,81

4,11

1b. w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł.:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

4,28

4,62

 

 

4,28

4,62

 

 

4,28

4,62

 

 

4,28

4,62

 

 

4,28

4,62

 

 

4,28

4,62

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł./ m-c:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

4,42

4,77

 

 

8,68

9,37

 

 

52,71

56,93

 

 

1,58

1,71

 

 

1,58

1,71

 

 

3,92

4,23

1c. w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł.:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

4,43

4,78

 

 

4,43

4,78

 

 

4,43

4,78

 

 

4,43

4,78

 

 

4,43

4,78

 

 

4,43

4,78

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł./ m-c:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

4,58

4,95

 

 

8,93

9,64

 

 

55,31

59,73

 

 

1,60

1,73

1,60

1,73

4,13

4,46

 1. 2. Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków :

1a. w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł.:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

5,25

5,67

 

 

6,29

6,79

 

 

9,00

9,72

 

 

11,89

12,84

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł./ m-c:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

3,83

4,14

 

 

4,97

5,37

 

 

201,61

217,74

 

 

201,61

217,74

1b. w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł.:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

5,35

5,78

 

 

6,41

6,92

 

 

9,03

9,75

 

 

12,12

13,09

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł./ m-c:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

3,89

4,20

 

 

5,05

5,45

 

 

202,57

218,78

 

 

202,57

218,78

1c. w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł.:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

5,45

5,89

 

 

6,49

7,01

 

 

9,06

9,78

 

 

12,21

13,19

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł./ m-c:

- netto

- z podatkiem VAT

 

 

3,94

4,26

 

 

5,11

5,52

 

 

205,27

221,69

 

 

205,27

221,69

 1. 3. Opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Stawki opłat:

Jednostkowe stawki opłaty dodatkowej za każdy 1 kg przekroczenia dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń.

l.p

Nazwa zanieczyszczenia

stawka opłaty dodatkowej   (zł/kg)

1

Suma metali ciężkich (Cd, Hg, Crog, Cu, Ni, Pb,Zn)

1151,66

2

Kadm (Cd)

1151,66

3

Rtęć (Hg)  

1151,66

4

Chrom ogólny(Crog)

691,02

5

Miedź (Cu)

863,43

6

Nikiel (Ni)     Ołów (Pb)

863,43

7

Ołów (Pb)

863,43

8

Cynk (Zn)

691,02

9

Substancje powierzchniowo czynne – amonowe  

460,65

10

Substancje powierzchniowo czynne – niejonowe  

460,65

11

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  

460,65

12

Substancje ropopochodne

460,65

13

Azot ogólny (Nog)  

26,31

14

Azot amonowy (N-NH4)

26,31

15

Fosfor Ogólny (Pog)

26,31

16

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)  

26,31

17

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)

15,81

18

Zawiesina ogólna

4,87

19

pH

przekroczenie <0,5pH                               1,32

   

od 0,5-1,5 pH                                                    3,30

   

od 1,5-2,5 pH                                                     6,58

   

powyżej 2,5 pH                                          12,76

Stawki opłat są stawkami netto. Do wyliczonych opłat dolicza się podatek VAT .

Zasady stosowania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 • Podstawą naliczenia opłat jest przekroczenie dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Naliczenie opłat może nastąpić po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w próbach kontrolnych pobranych ścieków.
 • Opłatę dodatkową za przekroczenie dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskaźników oblicza się dla każdego przekroczenia oddzielnie i sumuje, obliczając opłatę łączną.
 • Przy obliczaniu wysokości łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków obowiązują następujące zasady:
 1. a) w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników BZT5 i CHZT do ustalenia wymiaru łącznej opłaty przyjmuje się ten wskaźnik, za przekroczenie którego opłata jest większa,
 2. b) w razie jednoczesnego przekroczenia wartości wskaźników Nog i N-NH4 do ustalenia wymiaru łącznej opłaty przyjmuje się wyłącznie wskaźnik przekroczenia Nog ;
 3. c) w razie przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników N-NH4 przy jednoczesnym dotrzymaniu wartości dopuszczalnej wskaźnika Nog, opłaty dodatkowej za przekroczenie wskaźnika N-NH4 nie uwzględnia się;
 4.   d) w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników  jednego lub kilku metali ciężkich przy jednoczesnym dotrzymaniu wartości dopuszczalnych sumy metali ciężkich, opłaty dodatkowej za przekroczenie stężeń tych metali nie uwzględnia się;
 5. e) w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jednego lub kilku metali ciężkich przy jednoczesnym niedotrzymaniu wartości dopuszczalnej sumy metali ciężkich, do ustalania wymiaru łącznej opłaty dodatkowej przyjmuje się sumę tych metali, których stężenia zostały przekroczone;
 • Opłaty naliczane są za okres od dnia stwierdzenia przekroczenia do dnia poprzedzającego dzień, w którym stwierdzono zaprzestanie naruszania przekraczania warunków wprowadzanych ścieków.

  VI. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody ustalone przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia, tj. na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody

( Dz.U. Nr 8/2002 poz.70 ).

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

   

Przeciętne normy zużycia wody

Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

dm3/ mieszkańca x dobę

m3/ mieszkańca x miesiąc

1

2

3

4

1

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

30

0,9

2

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

50 -60*

1,5-1,8*

3

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody

70-90*

2,10-2,70*

4

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)

80 -100*

2,4-3,0*

5

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

140-160*

4,2-5,4*

*  Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Środa Śląska.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także wynikających z umów zawartych z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

VIII. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Zakres świadczonych usług dla wszystkich grup taryfowych obejmuje zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Średzka Woda Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 43
55-300 Środa Śląska

Informacja w sprawie dopłaty dla taryfowej Grupy 1 odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Zarząd spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej informuje Odbiorców Usług, że rada Miejska w Środzie Śląskiej Uchwałą Nr LXII/560/18 z dnia 15 maja 2018 r. uchwaliła dopłatę dla odbiorców odprowadzających ścieki bytowe w wysokości 0,13 zł netto, to jest 0,14 zł. netto z podatkiem VAT, do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Obowiązująca cena zostaje obniżona:

-od 1-12 miesiąca obowiązywania taryfy z 5,67 zł. brutto do 5,53 zł. brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków

-od 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy z 5,78 zł. brutto do 5,64 zł. brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków

-od 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy z 5,89 zł. brutto do 5,75 zł. brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków

Dopłata obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r.

--- OGŁOSZENIE PŁATNE ---{jcomments off}

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację