Wydrukuj tę stronę
Rekrutacja do Klubu Dziecięcego "Wesołe Elfy" w Ujeździe Górnym

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego "Wesołe Elfy" w Ujeździe Górnym

Śr, 23.09.2020 12:21

Od jutra przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne do nowo powstałego Klubu Dziecięcego "Wesołe Elfy" w Ujeździe Górnym.Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Ujeździe Górnym (załącznik do Uchwały Nr XXIII 93.2020 Rady Gminy Udanin  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Ujeździe Górnym).

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do 3 roku życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Klub zapewnia opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Formularze wniosku oraz załączników dostępne są w ZSP w Udaninie (Sekretariat pok. 26) lub na stronie internetowej: http://sp-udanin.pl//

Wypełnione wnioski przyjmowane będą w dniach od  24.09.2020 r. do  09.10.2020 r.

w ZSP w Udaninie – sekretariat szkoły (pokój nr 26)

Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Po upływie terminu na składanie wniosków prace rozpocznie komisja rekrutacyjna, która oceni złożone wnioski.

W terminie do  13.10.2020 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym  w Ujeździe Górnym oraz Szkole Podstawowej w Udaninie.

W terminie do 15.10. 2020 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym  w Ujeździe Górnym oraz Szkole Podstawowej w Udaninie.

W terminie do 16.10. 2020 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do Klubu. Oświadczenie o potwierdzeniu woli zapisu dziecka rodzice składają osobiście w ZSP w Udaninie w sekretariacie szkoły (pokój nr 26 )

W postępowaniu rekrutacyjnym będą stosowane odpowiednie  kryteria (przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów) wg regulaminu rekrutacji do klubu dziecięcego „Wesołe Elfy”w Ujeździe Górnym.

W przypadku, gdy  kryteria nie rozstrzygną o kwestii przyjęcia dziecka, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dalszym ciągu będą wolne miejsca, informacja zostanie podana na stronie internetowej http://sp-udanin.pl/  

OPŁATY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z KLUBU DZIECIĘCEGO „WESOŁE ELFY” W UJEŹDZIE GÓRNYM

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII.94.2020 Rady Gminy Udanin a dn.15 września 2020 r.- w sprawie ustalania opłat z tytułu korzystania z Klubu Dziecięcego w Ujeździe Górnym ustala się stałą miesięczną opłatę w wysokości 350 zł. za pobyt dziecka oraz opłatę za wyżywienie  w wysokości 10 zł dziennie.

Załączniki

DLA RODZICÓW - WNIOSEK

STATUT

Ogłoszenie Gminy Udanin