sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

Bilans dokonań w gminie Malczyce w 2019 roku

Bilans dokonań w gminie Malczyce w 2019 roku

Pn, 17.02.2020 10:57

Szanowni Państwo, Za nami kolejny rok ciężkiej i intensywnej pracy władz samorządowych gminy Malczyce. Osobiście bardzo dziękuję wszystkim współpracownikom za tą konsekwentną pracę na rzecz lokalnej społeczności.W mojej ocenie był to kolejny rok intensywnych działań ukierunkowanych w stronę stabilnego, zrównoważonego rozwoju. Wszystko to było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wójta z radą gminy oraz pełnym zaangażowaniu w powierzone zadania pracowników samorządowych i sołtysów.

Rok 2019 kolejnym rokiem intensywnego rozwoju

Z roku na rok gmina Malczyce, rozwija się, zmienia swój wizerunek i pozycję na listach rankingowych. Działania zarządu gminy ukierunkowane są na kształtowanie zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, wyrażonego stabilnością ekonomiczną, rozwojem społecznym oraz poprawą standardów zarządzania. Kluczowe znaczenie mają miedzy innymi realizowane inwestycje, które w roku 2018 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1229 zł, co uplasowało samorząd na 113 miejscu w kraju (gminy wiejskie) oraz 2 w powiecie.

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego pomysłu...

Zarówno te małe jak i większe rzeczy zaczynają się od planowania. W 2019 roku dobiegły końca prace związane z opracowaniem i przyjęciem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Malczyce, co pozwoliło długo tego wyczekującym mieszkańcom, realizować własne zamierzenia inwestycyjne oraz te związane z budownictwem mieszkaniowym.

Podążając za zmieniającymi się trendami gospodarczymi i funkcjonalno-przestrzennymi, jak również nowymi kierunkami i możliwościami inwestycyjnymi, gmina Malczyce przystąpiła również do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Cały ten trudny proces wspomagany jest przez działania, w ramach nawiązanej na podstawie umowy z fundacją Sendzimira współpracy “Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”. W ramach tej inicjatywy 12 listopada 2019 r. m.in. zorganizowano warsztat dedykowany ocenie możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju gminy Malczyce i zaintonowania przez przedstawicieli różnych środowisk gminnych nowego spojrzenia na cały proces. To działanie równolegle wspomagane było przez opublikowaną na gminnym portalu informacyjnym tzw. geoankietę – kwestionariusz, za pomocą którego można wypowiedzieć się o własnych pomysłach służących poprawie życia na terenie gminy. Na prowadzenie procesu związanego z planowaniem przestrzennym gmina Malczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 zł.

Sukcesywnie przygotowujemy się i szkolimy po względem obsługi i współpracy z inwestorem. W tym celu powołaliśmy Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Malczycach podpisując z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu umowę, w ramach której otrzymujemy na bieżąco wsparcie merytoryczne i techniczne związane z tworzeniem dogodnych warunków do lokalizacji inwestycji, prowadzeniem rozmów i pozyskiwaniem inwestora.

Ostatecznie zrealizowaliśmy zapisy porozumienia z PKP S.A. odnośnie relokacji mieszkańców budynku dworca kolejowego. Dzięki temu zadaniu możliwe było rozpoczęcie prac  remontowych budynku, a w konsekwencji w grudniu 2020 roku będziemy mogli cieszyć się pięknymi, nowoczesnymi pomieszczeniami, które przeznaczone zostaną m.in. na gminną biblioteką. Malczyce potrzebują również nowego budynku ośrodka zdrowia oraz sali spotkań z zapleczem gastronomicznym. W odpowiedzi na te potrzeby zlecone zostało opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego budowy obiektów ośrodka zdrowia oraz remizy strażackiej, która dysponowałaby salą z zapleczem kuchennym do organizacji różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych dla mieszkańców gminy. 

Priorytetem transport publiczny

Gmina Malczyce ma dość rozległą powierzchniowo bryłę, w swoim zasobie posiada 9 sołectw, spośród których nie wszystkie posiadają połączenie z siedzibą gminy. Mieszkańcy od wielu lat sygnalizują problem niewystarczającej dostępności do komunikacji publicznej. W trosce o zabezpieczenie naszym mieszkańcom swobodnego dostępu do transportu osobowego gmina podpisała z firmą Transport Osobowy Kazimierz Słobodzian porozumienie na dofinansowanie transportu publicznego w gminie Malczyce. W efekcie utrzymane zostały stałe  połączenia autobusowe na terenie całej gminy.

Nie bez znaczenia zarówno w kwestii zapewnienia dowozu uczniów do szkół oraz komunikacji zbiorowej dla mieszkańców, jak i ochrony środowiska jest realizowany przez gminę projekt „Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Malczyce poprzez zakup niskoemisyjnych, nowoczesnych autobusów” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którego wartość całkowita wynosi 4.947.675 zł, przy wartości dofinansowania 3.419.125 zł. Gmina planuje zakupić dwa niskoemisyjne autobusy o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznymi i jednego minibusa o napędzie elektrycznym. Zastąpią one wadliwe i emitujące znaczną ilość spalin do atmosfery autobusy.

Inwestycyjny silnik gmin napędza gospodarkę

Rok 2019 to rok kilku ważnych dla mieszkańców inwestycji, wpływających na standard życia i codzienne funkcjonowanie. Wraz z końcem roku odebrany został długo wyczekiwany przez młodych rodziców żłobek publiczny oferujący 30 miejsc, koncentrujący w sobie kompletną ofertę edukacyjną oraz opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 3 lat. W nowym obiekcie znajdują się takie pomieszczenia jak: sala zabaw dla dzieci, sypialnia, szatnia, łazienka dla dzieci, łazienka dla personelu, pokój socjalny, szatnia dla personelu, gabinet personelu, kuchnia, zmywalnia. Cały koszt przedsięwzięcia, budowy obiektu i jego wyposażenia, to niespełna 1,7 mln zł. Poprawiając dostępność do obiektów opieki nad małymi dziećmi, żłobka i zlokalizowanego w sąsiedztwie przedszkola publicznego, wybudowany został nowy chodnik od ulicy Dworcowej.

Zakończyliśmy długo oczekiwane przez mieszkańców  zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ulicy 1-go Maja w Malczycach, zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nowa nawierzchnia, szerokie chodniki, oznakowane przejścia dla pieszych, te wszystkie rozwiązania zastosowane zostały aby poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych i kierowców Całkowita wartość inwestycji to ponad 890 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 416 tys. zł.

Jako jedyna gmina w powiecie zrealizowaliśmy projekt grantowy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych polegający na  budowie ogniw fotowoltaicznych. Grantobiorcy, czyli czterdziestu mieszkańców gminy Malczyce wykonało instalacje fotowoltaiczne na potrzeby własnych gospodarstw domowych. Wartość udzielonych grantów to ponad 1,2 mln zł.

W trosce o środowisko naturalne oraz finanse naszych mieszkańców wspólnie z ośmioma  innymi gminami, w tym gminą Domaniów, która jest liderem projektu, złożyliśmy wniosek do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku, m.in. pompy ciepła. Projekt został wybrany do dofinansowania, jego realizacja zaplanowana jest do końca 2021 r.

                                                                                                                                  

W Malczycach utworzono Otwartą Strefę Aktywności, dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całość inwestycji wyniosła ponad 53 tys. zł, z czego 23 tys. zł. pochodzi ze środków zewnętrznych. W ramach zadania wybudowano w Malczycach przy ul. 1-go Maja strefę aktywności w wariancie podstawowym. Powstały obiekt składa się z siłowni plenerowej, w skład której wchodzi 6 urządzeń, w tym jedno urządzenie integracyjne zapewniające możliwość skorzystania zarówno przez osoby pełnosprawne jak i poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz strefy relaksu obejmującej stół do ping-ponga, stół do szachów, 4 ławki i 2 kosze na śmieci, wykonano również nasadzenia. W strefie relaksu wykonano utwardzenie z kostki betonowej płukanej.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 24 tys. zł., w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi, doposażono place zabaw na terenie gminy Malczyce. W Chomiąży zamontowano huśtawkę wahadłową, tablicę do rysowania, zestaw zręcznościowy z linami, w Rusku zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę bocianie gniazdo, ławkę, kosz na śmieci, w Rachowie zestaw zręcznościowy, tablicę do rysowania, kosz na śmieci, w Wilczkowie zestaw zabawowy do wspinania, zestaw zabawowy, kosz na śmieci, w Kwietnie zestaw zręcznościowy, ławki, kosz na śmieci, w Chełmie zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ławkę, kosz na śmieci.

Kolejną inwestycją jest budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice oraz Rusko, również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość budowy obydwu świetlic wiejskich to ponad 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 2,3 mln zł. Świetlice będą miały charakter budynków demonstracyjnych, przekraczających wymagania dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Budynki te będą pełniły funkcję edukacyjną oraz społeczną w ramach zadań świetlicy wiejskiej. Będą to modelowe placówki, zastosowana technologia (m.in. „zielony dach”, pompa ciepła, panele fotowoltaiczne) pozwoli znacznie zredukować koszty utrzymania. Ponadto gmina Malczyce będzie współpracować z Politechniką Wrocławską w celu realizacji funkcji demonstracyjnej. Uczelnia kierując się misją związaną z edukacją i promocją odnawialnych źródeł energii, podejmie współpracę z naszym samorządem w zakresie naukowego wykorzystania wyników pomiarów zużycia energii na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wentylacji budynków świetlic wiejskich. Budowa rozpocznie się w 2020 roku.

Miejscowość Rusko będzie miała także kanalizację sanitarną. Złożony przez gminę Malczyce wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową niewielkiego odcinka sieci wodociągowej uzyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich maksymalną możliwą do uzyskania pomoc w wysokości 2 mln zł. Planowana inwestycja wymaga jednak znacznych dodatkowych nakładów finansowych pochodzących z budżetu gminy. Determinuje to gminę do podjęcia kolejnych działań w kierunku pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na tę inwestycję pochodzących z innych programów.

Gmina Malczyce sukcesywnie stawia na rozbudowę bazy turystycznej. Dzięki otrzymanemu w 2019 roku dofinansowaniu w wysokości ponad 197 tys. zł zaplanowano remont nieużytkowanych pomieszczeń (nad aulą w Szkole Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach), które zostaną zaadaptowane na bazę turystyczną z miejscami noclegowymi dla osób odwiedzających gminę Malczyce. Przygotowane zostaną 3 pomieszczenia z ok.  30 miejscami do spania, 2 pomieszczenia dla opiekunów grupy w przypadku wymian młodzieży oraz sanitariaty z natryskami. Wzdłuż rzeki Odry wytyczona zostanie ścieżka spacerowa, przy której gmina Malczyce zamontuje tablice informacyjno-edukacyjne z zakresu przyrody, wiedzy o regionie i promocji działań Krainy Łęgów Odrzańskich. Ścieżka połączy teren rekreacyjny przy ul. Sienkiewicza z bazą kulturalno-turystyczną przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Reymonta w Malczycach i utworzoną tam w 2018 r. przystanią kajakową. Ponadto wykonane zostanie utwardzone dojście do pływającego pomostu na rzece Odrze. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2021 roku.

Malczyce kulturą stoją

W Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach, dzięki intensywnym staraniom dyrektor Magdaleny Kożuszko wraz z pracownikami, mieszkańcy gminy mieli możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych wydarzeniach jak występy kabaretowe, koncerty patriotyczne, barokowy czy kresowy.

Wiele z tych wydarzeń odbywa się poza obiektami kulturalnym. Każde z nich ma swój wyjątkowy charakter. Takim wydarzeniem był koncert 8 marca 2019 z okazji Dnia Kobiet w kościele w Chomiąży czy spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach ze znanym pisarzem, znawcą tematyki kresów i Prezesem Narodowego Forum Kresowego, Stanisławem Srokowskim. To drugie spotkanie było efektem zorganizowanego konkursu  „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?”, w ramach którego uczniowie opisywali doświadczenia swoich przodków związane z przesiedleniem z Kresów Wschodnich na podstawie relacji członków rodziny. Najładniejsze prace zostały nagrodzone i opublikowane  w dwutygodniku Gazeta Obywatelska.

W 2019 roku malczycka biblioteka była organizatorem Powiatowych Obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji w GOK odbyło się przedstawienie kabaretowe. 

W krajobraz imprez gminnych na stałe wpisały się organizowane lub współorganizowane  przez gminę uroczystości jak: Nadodrzańska Noc Świętojańska, Orszak Trzech Króli, Jarmark Wielkanocny, gminne dożynki, odbywające się każdego roku w innej miejscowości. W 2019 roku gospodarzem dożynek gminnych było sołectwo Wilczków wraz z sołtysem Katarzyną Obłońską, radą sołecką i radnym. Za tą pracę i zaangażowanie serdecznie dziękujemy.

Już dziś wiadomo, że w tym roku trud współorganizacji dożynek gminnych podęli się mieszkańcy sołectwa Chełm. Dożynki odbędą się tam 22 sierpnia. 

Po raz pierwszy  współorganizowaliśmy również zlot przyjaciół Wings of Freedom na boisku gminnym przy ul. Mickiewicza w Malczycach, jak również wraz z Lokalną Grupą Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Konferencję Odrzańską „Niezwykłości na Szlaku Odry” z wieloma ciekawymi prelekcjami o tematyce przyrodniczej. 

 

Nauka inwestycją w przyszłość ...

Nadal trwa realizacja projektu „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce” który rozpoczął się w 2019 roku. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości prawie 403 tys. zł zakupiono sprzęt komputerowy, fotograficzny, biurowy oraz multimedialny jako wyposażenie Szkoły Podstawowej w Malczycach.  Dzięki temu zakupowi placówka zyskała 13 nowych laptopów z oprogramowaniem, projektory multimedialne, tablice interaktywne, wizualizer, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika multimedialnego, aparat fotograficzny.

Ponadto w okresie wakacyjnym zakupione zostały pomoce dydaktyczne: słowniki językowe, gry dydaktyczne, mikroskopy, wagi, kompasy, wiatromierz, deszczomierz, zestaw skał i minerałów, przenośny zestaw do badania wody, kwasomierz glebowy, odczynniki / substancje chemiczne, zestawy preparatów mikroskopowych,  globus, mapy ścienne oraz Generator van de Graafa i dwa teleskopy. W grudniu 2019 r. odbyły się również wyjazdy edukacyjne dla dzieci do ExploraPark – Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu oraz Planetarium astronomicznego przy uniwersytecie wrocławskim.   

9 września 2019 r. uczniowie wspólnie z wójtem gminy Piotrem Frankowskim wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP czytając polskie nowele.

Ukoronowaniem całorocznych osiągnięć dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy było przyznanie stypendiów naukowych, sportowych, artystycznych. Łącznie przyznanych zostało 29 stypendiów naukowych, 2 stypendia naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 1 stypendium sportowe, 1 stypendium artystyczne.

Jesteśmy aktywni, nie tylko gospodarczo, również fizycznie

Z wielką radością przyjęliśmy informacje o awansie po ponad 20 latach, naszej czołowej drużyny seniorów LKS Odra Malczyce do klasy okręgowych rozgrywek piłkarskich. Gratulujemy całej drużynie i trzymamy kciuki za walkę w lidze. W tym czasie gmina przygotowała obiekt przy ul. Polnej w Malczycach do poziomu ligi okręgowej. Przebudowany został obiekt szatniowy, wyremontowano trybunę krytą oraz wybudowano dwie trybuny modułowe, przeprowadzono niwelację terenu, ogrodzono pole gry, utworzono ciągi komunikacyjne z kostki. Wszystkie te działania zmierzają do przygotowania w pełni profesjonalnego, spełniającego wszystkie wymogi i kryteria obiektu sportowego na terenie gminy Malczyce.

Te inwestycje o charakterze sportowym uzupełniają wydarzenia promujące zdrowy tryb życia. Najefektywniejszym, cieszącym się z roku na rok coraz większą frekwencją i popularnością jest impreza biegowa organizowana od 2015 roku na przełomie kwietnia i maja „Biegaj  z nami Malczycami”. Biegacze, amatorzy i nie tylko, mają do pokonania 5-cio kilometrową, nietrudną trasę biegową, a na zwycięzców w kilku kategoriach czekają zawsze ciekawe sportowe nagrody. Pobiegać można również przy okazji obchodów Dnia Niepodległości w biegu niepodległościowym.

Organizowane są turnieje m.in. tenisa stołowego i badmintona czy halowej piłki nożnej o przechodni puchar wójta.

 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” gmina Malczyce zakupiła sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie. Aby strażacy ochotnicy mogli realizować swoje zdania  i nieść skutecznie pomoc w zdarzeniach, przy których bardzo często pojawiają się jako pierwsi, aby mogli zapobiegać zagrożeniom i efektywnie ograniczać ich skutki zakupione zostało wyposażenie i sprzęt ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie. Na zakupiony w 2019 roku sprzęt składał sie przenośny system oświetleniowy oraz dziewięć latarek kątowych. Przenośmy system oświetleniowy służy doświetleniu miejsca zdarzenia, wypadku drogowego, natomiast latarki kątowe montowane są na odzieży ochronnej każdego strażaka, służą również doświetleniu miejsca wypadku. Całkowita wartość sprzętu to ponad 9 tys. zł, z czego 7,8 tys. stanowiły środki pozyskane z zewnątrz.

Każdy ma w sobie pierwiastek twórczy

… I każdy mieszkaniec ma możliwość to udowodnić, dzięki ogłaszanym sukcesywnie inicjatywom i konkursom gminnym. Od kilku już lat na początku roku ogłaszany jest konkurs grantowy „Kreatywni w Gminie Malczyce”. Stowarzyszenia, rady sołeckie, koła gospodyń a także grupy nieformalne mają możliwość podzielenia się z komisją konkursową swoim pomysłem zakładającym zaangażowanie osobowe przy wymyślonej przez siebie inicjatywie, natomiast koszt materiałów i produktów ponosi gmina. W 2019 roku trzy sołectwa zagospodarowały teren swoich miejscowości; Kwietno, Rachów i Rusko a klub sportowy ODRA Malczyce przeprowadziła prace przy obiekcie szatniowym boiska przy ul. Polnej. Konkurs grantowy Kreatywni…. uzupełnia tzw. inicjatywa lokalna przeznaczona dla organizacji pozarządowych. W 2019 roku wparcie w ramach inicjatywy otrzymały 3 organizacje.

W ubiegłym roku po raz pierwszy przy okazji Dnia Dziecka ogłoszony został konkurs "Zostań Młodym Wójtem Gminy Malczyce", w którym nagrodą było sprawowanie przez jeden dzień funkcji wójta w urzędzie gminy Malczyce. Pracownicy tego dnia doświadczyli pracy z małą kobietką bowiem konkurs wygrała młoda mieszkanka Malczyc - Maja Głowacka. Młoda pani wójt Maja miała wiele ciekawych pomysłów, lecz by znaleźć na nie fundusze i je zrealizować gmina Malczyce musiałaby sięgnąć po budżety sąsiednich gmin.

 

Rok wyborów

2019 rok był bardzo ważnym rokiem, gdyż mieszkańcy decydowali w wyborach parlamentarnych o wyborze posłów i senatorów, ale również lokalnie o zmianie lub udzieleniu dalszego kredytu zaufania sołtysom oraz radom sołeckim swoich miejscowości. Gmina Malczyce przygotowywała organizacyjnie przeprowadzenie wyborów sołeckich  miejscowości gminy.

Spotkanie z wybranymi sołtysami i członkami rad sołeckich oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze miało miejsce w maju 2019. Również tego roku rolnicy z terenu naszej gminy wybrali swojego reprezentanta do Izby Rolniczej. Został nim Zbigniew Dudziński.

Cokolwiek przydarzy się ziemi, nam się przydarzy...

10 czerwca 2019 dokonaliśmy odbioru końcowego prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rusku. Inwestycja była realizowana od marca 2018 roku, zrekultywowane zostało 4,35 ha powierzchni składowiska. Hałdy odpadów zostały zastąpione przez tereny zalesione obejmujące ponad 2,4 ha oraz oczyszczono zbiornik wodny.

Kolejny już raz pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne we Wrocławiu dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malczyce. Przedsięwzięcie pozwoliło na utylizację ok. 40 ton niebezpiecznego odpadu pochodzącego od mieszkańców gminy Malczyce , czego koszt wyniósł prawie 28 tys zł.

Budżet

Na finansowe podsumowanie budżetu 2019 przyjdzie czas w okolicach marca bieżącego roku, jednak już dziś można pokusić się o pierwsze wnioski i analizy. Na koniec listopada osiągnięto dochody w wysokości 27 mln zł i wydatki niespełna 23 mln zł. Oznacza to nadwyżkę ponad 4 mln zł. Na koniec roku nie była ona jednak tak duża, gdyż w grudniu budżet obciążyły spore płatności związane z zakończeniem budowy żłobka. Spodziewać się można nadwyżki rzędu 3 mln zł. To dobra informacja, zwłaszcza, że rok 2020 zapowiada się jako bardzo trudny. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 6.322.000 zł, co jest w relacji do dochodów poziomem bezpiecznym.

Niestety już ostatnie miesiące kończącego się roku wskazują na niepokojące tendencje. Główne źródło dochodów gminy, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, po latach wzrostu, zanotowało wyraźny regres. Prognozuje się, że z tego tytułu w 2020 roku gmina otrzyma około pół miliona mniej dochodu. Subwencje z budżetu państwa też mają być niższe niż w 2019 roku. Rosną natomiast wydatki bieżące, głownie w oświacie i pomocy społecznej. Wszystkie te negatywne czynniki spowodują, że może być ciężko zbilansować budżet bez zaciągania kredytów. Póki co jednak wdrażany jest program oszczędnościowy i być może pozwoli on wytrzymać bez powiększania zadłużenia.

- Bardzo cieszę się, że pomimo tak wielu trudności jakie piętrzą się przed tak małymi i biednymi, jak nasz, samorządami, potrafimy konsekwentnym działaniem dokonywać wielkich rzeczy. Dumny jestem ze swoich współpracowników, bo udało mi się zgromadzić wokół Malczyc grupę wspaniałych ludzi, którzy często bezinteresownie jak i również w ramach pełnionych obowiązków, pomagają mi realizować trudne i ambitne cele. Osobiście odczuwam wielką satysfakcję z osiągnięć naszej małej ojczyzny oraz napawa mnie radością każdy nawet najmniejszy sukces, każdego mieszkańca który odbieram jak własny bo wszyscy razem jesteśmy autorami zmian zachodzących wokół nas - podsumowuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.
powrót na górę
 • Więcej drzew powiedział(a) Więcej
  Mniej niż minutę temu
 • Gratulacje powiedział(a) Więcej
  Szacun za czyn spoleczny i podziekowania dla sponsorow  14 minut temu.
 • Gratulacje powiedział(a) Więcej
  Gratulacje i podziekowania dla momyslodawcy 16 minut temu.
 • Gratulacje powiedział(a) Więcej
  Fajna sprawa 17 minut temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Malczyce

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…