niedziela 28.02.2021

Imieniny: Romana Ludomira

2 marca rusza nabór wniosków na dotacje w ramach GPONE

2 marca rusza nabór wniosków na dotacje w ramach GPONE

Śr, 26.02.2020 11:20

Możliwość pobrania i nabór wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła w ramach Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji rusza 2 marca 2020 r. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Środa Śląska, którzy planują likwidację kotła stałopalnego i instalację źródeł ciepła wskazanych w poniższej tabeli. Dotacja wynosi maksymalnie 50% poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami, przy czym nie więcej niż:dla ksr

Ważne informacje:

 • o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami;
 • warunkiem otrzymania dotacji w przypadku instalacji kotła gazowego jest posiadanie na dzień złożenia wniosku dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu. Brak możliwości realizacji przyłącza gazowego
  w terminie realizacji przedsięwzięcia skutkować będzie odmową przyznania dotacji;
 • dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Usunięcie kotła ogrzewanego paliwem stałym nastąpić powinno również po zawarciu umowy;
 • dotacja do zbiornika na gaz płynny może zostać przyznana jedynie kiedy wnioskodawca ubiega się jednocześnie o dotację na wymianę pieca starej generacji na kocioł gazowy kondensacyjny;
 • dotowany zobowiązany jest do utrzymania nowego systemu ogrzewania przez okres minimum 3 lat od daty otrzymania dofinansowania;
 • przychód mieszkańca z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
 • Gmina nie ma obowiązku sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułu (PIT-8C);

Etapy naboru wniosków w ramach GPONE:

Etap I

 • od 2 marca 2020 do 30 kwietnia b.r. – nabór wniosków o przyznanie dotacji
 • weryfikacja merytoryczna wniosków, wizja lokalna miejsca przedsięwzięcia

Etap II

 • zawieranie umów o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Środa Śląska a Wnioskodawcą
 • ogłoszenie listy wniosków zakwalifikowanych do ubiegania się o dotację i listy rezerwowej
 • realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić od daty podpisania umowy do dnia 15 września r.

Etap III

 • do 15 września b.r. – składanie wniosków o wypłatę dotacji
 • weryfikacja merytoryczna wniosków, wizja lokalna miejsca przedsięwzięcia

Etap IV

 • 20 września br. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia
  z listy rezerwowej (w przypadku niewykorzystania środków zaplanowanych w budżecie przez beneficjentów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w pierwszym naborze)
 • do 15 listopada br. – ostateczny termin złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji dla beneficjentów zakwalifikowanych do ubiegania się o dotację w ramach lisy rezerwowej

Zakres dotacji

Dotacja obejmuje:

 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji,
 • koszt demontażu paleniska węglowego,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu zbiornika c.w.u.,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • w przypadku gruntownych pomp ciepła: koszt wykonania odwiertów;

Dotacja nie obejmuje:

 • opracowania dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania,
 • budowy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych,
 • zakupu urządzeń nie stanowiących instalacji grzewczych lub źródeł ciepła w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
 • podatku od towarów i usług VAT w przypadku jeśli Beneficjent ma prawną możliwość jego odliczenia.

Wzory dokumentów

Wniosek o przyznanie dotacji – składany przed rozpoczęciem przedsięwzięcia:  Wersja w PDF. Format edytowalny

Załączniki:
– oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii/ciepła,
– informacja o ewentualnych uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia,
– w przypadku współwłasności – zgoda pozostałych współwłaścicieli na ubieganie się o dotację,
– w przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwała wspólnoty.

Wniosek o wypłatę dotacji – składany po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji i zakończeniu przedsięwzięcia: Wersja w PDF. Format edytowalny

Załączniki:
1. Faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę;
2. Protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą przedsięwzięcia.
3. Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub instalatora.
4. Deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B)
5. W zależności od rodzaju zainstalowanego źródła ciepła:

Kocioł gazowy kondensacyjny

1. Opinia kominiarska.
2. Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub instalatora;
3. W przypadku przyłączenia do sieci gazowej – umowa dostawy gazu.
4. W przypadku instalacji zbiornika na gaz płynny – potwierdzenie zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego i protokół pierwszego odbioru technicznego sporządzony przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Kocioł na biomasę

1. Opinia kominiarska.
2. Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub instalatora;
3. Kserokopia certyfikatu energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub inną jednostkę akredytującą w państwie Unii Europejskiej, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) przetłumaczone na język polski potwierdzającego spełnienia minimum wymagań 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012;

Pozostałe

1. Certyfikaty urządzeń wymagane przepisami prawa budowlanego.

 

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
powrót na górę
 • Trudno zrozumieć powiedział(a) Więcej
  To znaczy, że wcześniej gdy zalecali noszenie tych przyłbice, szalików ,chustek itp narażeni nas na niebezpieczeństwo? godzinę temu.
 • Trudno zrozumieć powiedział(a) Więcej
  To jak te "śmieszne przyłbice i ten szajs" dobre były przez rok pandemii i dopiero teraz minister zdrowia i... godzinę temu.
 • szczerze i naprawdę powiedział(a) Więcej
  Bezsprzecznie  wolę naturalne,szczere, historyczne, wiarygodne i patriotyczne opowiadania Pana Wojtka Kopacza. 2 godziny temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  p.dyr.G.Borowski-bardzo ciekawe i nowatorskie w swojej formie art.zamieszcza pani Ania Celuch-zawsze z... 2 godziny temu.
 • Mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Panie Ruciński jak pan nie wie o przykre. Połowa lamp na drodze koło basenu nie swieci podobnie co najmniej... 3 godziny temu.
 • Duo powiedział(a) Więcej
  Każdy ma swoją hierarchię w życiu 4 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM