niedziela 29.05.2022

Imieniny: Magdaleny Bogumiły

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje o możliwości składania wniosków o jednorazową pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w tut. Ośrodku od dnia 29.03.2022 r.

Fot. UM Fot. UM

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny tzn. który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, ul. Plac Wolności 1 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Prosimy o zabranie ze sobą poświadczenie o nadaniu numeru PESEL, dokumentu tożsamości oraz informacji o numerze konta bankowego.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.

WNIOSEK DO POBRANIA

(gops)

Одноразова матеріальна допомога громадянам України

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним, тобто який законно в’їхав на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися. на території Республіки Польща та внесена до реєстру PESEL допомога у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плата за житло.

Заявки можна подати в Центрі соціальної допомоги в Павловіце, робочий час центру.

Будь ласка, візьміть довідку про надання номера PESEL, документ, що посвідчує особу та інформацію про номер банківського рахунку.

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. Для надання пільги рішення не вимагається, а для відмови у наданні пільги – адміністративного рішення. Допомога надається незалежно від доходу, сімейне екологічне опитування не проводиться. Якщо заявник надав контактні дані (номер телефону, електронну адресу), центр соціального захисту населення повідомляє йому дату виплати допомоги за допомогою доступних засобів зв’язку.

  • icek powiedział(a) Więcej
    Przecież u nas to normalne 4 godziny temu.
  • icek powiedział(a) Więcej
    Mi tez jeden z gminy krzyknął 12 koła , a z drugiego powiatu tylko połowe. Można ? można , ale widać w naszej gminie mają większe kieszenie 6 godzin temu.
  • Marecki powiedział(a) Więcej
    "Kruk krukowi oka nie wykole" 22 godziny temu.