piątek 03.12.2021

Imieniny: Franciszka Ksawerego

Nabór na stanowisko prezesa OSiR w Środzie Śląskiej

Nabór na stanowisko prezesa OSiR w Środzie Śląskiej

Cz, 02.08.2018 09:42

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w środzie śląskiej.


W związku z upływem w dniu 28 czerwca 2018 r. trzyletniej kadencji Prezesa Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej

Rada Nadzorcza OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, działając na podstawie § 20 pkt 9) Aktu założycielskiego (Umowy) Spółki, ogłasza

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/V/2018 Rady Nadzorczej OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej z dnia 26 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Śląskiej

W związku z upływem w dniu 28 czerwca 2018 r. trzyletniej kadencji Prezesa Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej Rada Nadzorcza OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, działając na podstawie § 20 pkt 9) Aktu założycielskiego (Umowy) Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

5) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

7) złożyć oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,

8) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.

 1. Ponadto kandydaci powinni:

1) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

2) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3) posiadać wiedzę z zakresu działalności Spółki OSiR, otoczenia, w którym spółka działa w stopniu umożliwiającym przedstawienie kierunków rozwoju Spółki,

4) przedłożyć pisemną koncepcję zarządzania Spółką i jej dalszego funkcjonowania, w szczególności w zakresie:

 • proponowanych kierunków rozwoju Spółki, w szczególności rozwoju działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • efektywnego wykorzystania zasobów spółki, w szczególności obiektów sportowo-rekreacyjnych zamkniętych i otwartych oraz proponowanych kierunków inwestycji w tych obiektach,
 • proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej Spółki
 • niezbędnych działań w zakresie optymalizacji (ograniczenia) bieżących kosztów działalności Spółki
 • niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia przychodów Spółki w każdym z obszarów jej działalności (ŚPW, CSiR, pozostała działalność podstawowa)

5) przedłożyć pisemną koncepcję współpracy z organami nadzoru właścicielskiego Spółki w kontekście faktu, iż Spółka OSIR jest spółką komunalną ze 100% udziałem jednostki samorządu gminnego, realizującą zarówno cele biznesowe (menadżerskie) charakterystyczne dla formy jej działalności w postaci spółki prawa handlowego, jak również w istotnym stopniu cele związane z realizacją zadań jst o charakterze użyteczności publicznej.

 1. Dodatkowo preferowane będą:

1) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego

2) doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników

3) doświadczenie w zakresie działalności w obszarze sportu i rekreacji

4) znajomość społeczności lokalnej i jej potrzeb z zakresu sportu i rekreacji;

5) doświadczenie we współpracy z organizacjami sportowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

6) znajomość zagadnień zakresu rachunkowości zarządczej, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i sprzedaży oraz public relations.

 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

1) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1,

2) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2,

3) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z ust. 1 pkt 3,

4) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4,

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5,

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6,

7) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z ust. 1 pkt 7,

8) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz w ust. 2 i 3 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 4.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 5 lub 6 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 5 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 5-7, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

1) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,

3) kopię dowodu tożsamości (celem identyfikacji kandydata),

4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

5) pisemną koncepcję zarządzania Spółką OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej,

6) pisemną koncepcję współpracy z organami nadzoru właścicielskiego Spółki OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej.

Podstawowe informacje o spółce:

1) jednolity tekst Umowy spółki, Regulamin Organizacyjny Spółki,

2) sprawozdania finansowe spółki za lata 2015, 2016, 2017,

3) sprawozdania zarządu z działalności spółki za lata 2015, 2016 i 2017

4) opinię i raporty z badania sprawozdania finansowego spółki za lata 2015-2017 wraz z planem finansowym na rok 2018,

5) wykaz zamkniętych i otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych i innych nieruchomości i zasobów rzeczowych znajdujących się we władaniu spółki

kandydaci mogą uzyskać w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00 po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie uzyskanych danych, w siedzibie Spółki, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej (55-300), Plac Wolności 5 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 03 września 2018 r. roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 września 2018 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej OSiR Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu OSIR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 19 września 2018 roku w sali konferencyjnej nr D-13 Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1. O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany

w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą między innymi następujące zagadnienia:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

7) wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i sprzedaży oraz public relations,

8) przygotowana przez kandydata koncepcja zarządzania OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej,

9) przygotowana przez kandydata koncepcja współpracy z organami nadzoru właścicielskiego.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej odeśle złożoną przez nich dokumentację listownie.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje elektronicznie lub listownie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. Dokumenty zostaną odesłane kandydatom na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej (55-300), ul. Winogronowa 34;

2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,
 2. b) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 3. c) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

5) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

6) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • uprawnione organy publiczne,
 • podmioty dostarczające korespondencję,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;

7) Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;

8) informujemy o przysługującym prawie do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. b) sprostowania swoich danych osobowych,
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środa Śląska, dnia 26 lipca 2018 r.

Rada Nadzorcza

OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej

Piotra Halczak

Cezary Kociński

Grażyna Wruszczak:

Prezesa Zarządu Spółki OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

5) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

7) złożyć oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,

8) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.

 1. Ponadto kandydaci powinni:

1) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

2) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3) posiadać wiedzę z zakresu działalności Spółki OSiR, otoczenia, w którym spółka działa w stopniu umożliwiającym przedstawienie kierunków rozwoju Spółki,

4) przedłożyć pisemną koncepcję zarządzania Spółką i jej dalszego funkcjonowania, w szczególności w zakresie:

 • proponowanych kierunków rozwoju Spółki, w szczególności rozwoju działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • efektywnego wykorzystania zasobów spółki, w szczególności obiektów sportowo-rekreacyjnych zamkniętych i otwartych oraz proponowanych kierunków inwestycji w tych obiektach,
 • proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej Spółki
 • niezbędnych działań w zakresie optymalizacji (ograniczenia) bieżących kosztów działalności Spółki
 • niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia przychodów Spółki w każdym z obszarów jej działalności (ŚPW, CSiR, pozostała działalność podstawowa)

5) przedłożyć pisemną koncepcję współpracy z organami nadzoru właścicielskiego Spółki w kontekście faktu, iż Spółka OSIR jest spółką komunalną ze 100% udziałem jednostki samorządu gminnego, realizującą zarówno cele biznesowe (menadżerskie) charakterystyczne dla formy jej działalności w postaci spółki prawa handlowego, jak również w istotnym stopniu cele związane z realizacją zadań jest o charakterze użyteczności publicznej.

 1. Dodatkowo preferowane będą:

1) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego

2) doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników

3) doświadczenie w zakresie działalności w obszarze sportu i rekreacji

4) znajomość społeczności lokalnej i jej potrzeb z zakresu sportu i rekreacji;

5) doświadczenie we współpracy z organizacjami sportowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

6) znajomość zagadnień zakresu rachunkowości zarządczej, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i sprzedaży oraz public relations.

 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

1) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1,

2) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2,

3) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z ust. 1 pkt 3,

4) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4,

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5,

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6,

7) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z ust. 1 pkt 7,

8) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz w ust. 2 i 3 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 4.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 5 lub 6 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 5 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 5-7, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

1) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,

3) kopię dowodu tożsamości (celem identyfikacji kandydata),

4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

5) pisemną koncepcję zarządzania Spółką OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej,

6) pisemną koncepcję współpracy z organami nadzoru właścicielskiego Spółki OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej.

Podstawowe informacje o spółce:

1) jednolity tekst Umowy spółki, Regulamin Organizacyjny Spółki,

2) sprawozdania finansowe spółki za lata 2015, 2016, 2017,

3) sprawozdania zarządu z działalności spółki za lata 2015, 2016 i 2017

4) opinię i raporty z badania sprawozdania finansowego spółki za lata 2015-2017 wraz z planem finansowym na rok 2018,

5) wykaz zamkniętych i otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych i innych nieruchomości i zasobów rzeczowych znajdujących się we władaniu spółki

kandydaci mogą uzyskać w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00 po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie uzyskanych danych, w siedzibie Spółki, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej (55-300), Plac Wolności 5 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 03 września 2018 r. roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 września 2018 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej OSiR Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu OSIR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 19 września 2018 roku w sali konferencyjnej nr D-13 Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1. O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany

w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą między innymi następujące zagadnienia:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

7) wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i sprzedaży oraz public relations,

8) przygotowana przez kandydata koncepcja zarządzania OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej,

9) przygotowana przez kandydata koncepcja współpracy z organami nadzoru właścicielskiego.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej odeśle złożoną przez nich dokumentację listownie.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje elektronicznie lub listownie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. Dokumenty zostaną odesłane kandydatom na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej (55-300), ul. Winogronowa 34;

2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,
 2. b) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 3. c) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

5) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

6) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • uprawnione organy publiczne,
 • podmioty dostarczające korespondencję,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;

7) Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;

8) informujemy o przysługującym prawie do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. b) sprostowania swoich danych osobowych,
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środa Śląska, dnia 26 lipca 2018 r.

Rada Nadzorcza

OSiR Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej

Piotr Halczak

Cezary Kociński

Grażyna Wruszczak

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

powrót na górę

Najczęściej komentowane

 • Miejscowy powiedział(a) Więcej
  Wchodzą do gabinetu Adasia a tam wiaderko , grabki i łopatka. Ale było radochy! 6 godzin temu.
 • Miejscowy powiedział(a) Więcej
  Sebek , dawaj kankana! 6 godzin temu.
 • Arek Gruszczyński powiedział(a) Więcej
  Pomyślimy o tym na wiosnę
  9 godzin temu.

Najnowsze artykuły

Bądź na bieżąco!

Powiadomienie push to krótki komunikat informujący o nowo dodanym artykule. Wyglądem przypomina powiadomienie o nowej wiadomości SMS (urządzenia mobilne) oraz wyskakujące okienko w przypadku przeglądarki na PC / laptopie. Powiadomienia możesz w każdej chwili deaktywować, tym samym przyciskiem:

 

Bądź na bieżąco z wiadomościami z powiatu średzkiego! Polityka prywatności.

Lokalne ogłoszenia drobne

30.11.2021 15:53 wrote:

Witam. Szukam garażu do wynajęcia na terenie Środy Śląskiej. Nie musi mieć kanału. Potrzebuję do parkowania auta. Lokalizacja nie ważna, m…

26.11.2021 13:52 wrote:

Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porcelanę, Kilimy, Lampy, Figurki, Rzeźby, Płaskorzeźby, Popiersia, …

16.11.2021 14:34 wrote:

VW Passat B5,1.9 Tdi,130 KM,kombi,po lifcie ,2002 r,przebieg 325 tys. km, czarny metalik,zadbany,stan techniczny bardzo dobry, serwisowany …

28.10.2021 17:18 wrote:

Kupię Auto  może być uszkodzone Tel 693544030…

0
RAZEM