czwartek 26.05.2022

Imieniny: Filipa PaulinyWniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy - jak złożyć?
Zgodnie ze specustawą z dnia 12 marca 2022r. regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583)  za legalny uznaje się pobyt obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r., jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Osobom tym rekomenduje się wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Numer  PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. 

Wnioski o PESEL dla obywateli Ukrainy składać  można od 16 marca 2022 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej.

Jak złożyć wniosek o PESEL?

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy należy złożyć osobiście  w formie papierowej w siedzibie organu gminy. Wniosek musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem i wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:
1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

1) dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,

2) w przypadku osób poniżej 18 roku życia – dodatkowo dokument potwierdzający urodzenie,

Dla potwierdzenia tożsamości można przedłożyć  unieważniony dokument. W przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art.4  ust.13 ustawy).

3) zdjęcie spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego tj.:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

(prg)

Załącznik: 

Wniosek o wydanie numeru PESEL

 • Ja powiedział(a) Więcej
  Są to środki z programów rządowych 2 godziny temu.
 • Norbi powiedział(a) Więcej
  Ruciński nie może pochwalić się żadnym sukcesem i przypisuje sobie czyjeś zasługi. To stary jego numer. 2 godziny temu.
 • Policjant powiedział(a) Więcej
  Teraz dorośli obywatele powinni to odpracować. 2 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …