środa, 25 wrzesień 2019 15:13

XV sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Trawa sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, podczas której odbędzie się m.in. wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XI z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Raport z działalności Spółki Średzka Woda za 2018 r.
  6. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2019 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska, w tym o przebiegu realizacji. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.
  8. „45 minut dla Samorządów”.
  9. Podjęcie uchwał.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 25 września 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 128/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 129/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup.
  3. Projekt uchwały nr 130/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce.
  4. Projekt uchwały nr 131/2019 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów.
  5. Projekt uchwały nr 132/2019 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych.
  6. Projekt uchwały nr 133/2019 – zmieniający uchwałę Nr 11/12/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  7. Projekt uchwały nr 134/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej.
  8. Projekt uchwały nr 135/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ciechowie.
  9. Projekt uchwały nr 136/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Sybiraków w Rakoszycach.
  10. Projekt uchwały nr 137/2019 – w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szczepanowie.
  11. Projekt uchwały nr 138/2019 – w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska.

Media

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację