poniedziałek 01.03.2021

Imieniny: Albina Antoniego

Pierwszy rok kadencji wójta Wojciecha Płaziuka. Gmina Udanin podsumowuje

Pierwszy rok kadencji wójta Wojciecha Płaziuka. Gmina Udanin podsumowuje

Pt, 22.11.2019 11:59

Mija pierwszy rok kadencji Wójta Gminy Udanin Wojciecha Płaziuka. Przypominamy najważniejsze wydarzenia minionego roku.
LISTOPAD 2018

 • I sesja Rady Gminy Udanin - Złożenie ślubowania przez Wójta. Rozpoczęcie kadencji 2018 – 2023.

 

GRUDZIEŃ 2018

 • Udział Wójta w Konferencji "Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

 

STYCZEŃ 2019

 • VII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault G230/Camiva typ GBA - 26.000 zł.

 

LUTY 2019

 • Podpisanie Umowy partnerskiej w sprawie realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w miejscowości Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)”.
 • Od 21.02. do 02.03. – cykl zebrań wiejskich, podczas których wybrano nowych sołtysów.

 

MARZEC 2019

 • Odebranie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.
 • Oficjalne przekazanie na ręce Dyrektor Pani Bożeny Basa urządzeń o łącznej wartości 62.949,92 zł. W związku z realizacją projektu pn. „Wszechstronna edukacja – klucz do sukcesu w Gminie Udanin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Podpisanie umowy z PKS Kamienna Góra na obsługę komunikacji gminnej.
 • Rozpoczęto realizację programu „Umiem Pływać”.

 

KWIECIEŃ 2019

 • Rada Gminy Udanin na wniosek Wójta nadała tytuł „Zasłużony dla Gminy Udanin” Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Bolesławowi Stachurskiemu. Tytuł ten został nadany po raz pierwszy w Gminie Udanin.
 • Otwarcie wyremontowanego biura GOPSu na parterze.
 • Renowacja boiska w Różanej – wkład gminy 2.500 zł.
 • Odbiór prac związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Lusina. Wartość zadania wyniosła 222.892,69 zł brutto.

 

MAJ 2019

 • Podpisanie umowy w Ministerstwie Sprawiedliwości o przyznanie pomocy na doposażenie 3 jednostek z terenu Gminy Udanin w sprzęt i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa. Wartość całkowita na podstawie złożonego wniosku wyniosła 142 000,00 zł., w tym kwota dotacji 140 580,00 zł. Wkład własny gminy to 1 420,00 zł.
 • Uroczyste otwarcie garażu OSP Jarosław. Wartość inwestycji 209.135,25 zł.
 • Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Lusina i Ujazd Górny.
 • Wójt uczestniczył w Dolnośląskim Sejmiku Odpadowym w Wołowie, którego celem było podjęcie współpracy samorządowców z Dolnego Śląska.
 • Odbył się Pierwszy Gminny Dzień Dziecka oraz kolejna edycja Akcji „Polska Biega”.
 • Druga połowa roku była bardzo intensywna. Poniżej przedstawiamy działania wójta w zakresie inwestycji, szkolnictwa, transportu, bezpieczeństwa, kultury i sportu.

 

CZERWIEC 2019

 • Gminny festiwal piosenki patriotyczno - religijnej w Udaninie.
 • Ukazanie się listy rankingowej dotyczącej dofinansowania dla Gminy Udanin w kwocie 80 tys. zł na przebudowę stołówki w szkole podstawowej w Udaninie z Rządowego Programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU".
 • Przyznanie dofinansowania z Rządowego Programu "Aktywna Tablica" do zrealizowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym. Wkład własny Gminy Udanin w kwocie 3.500,00 zł, pozyskana dotacja wyniosła 14.000,00 zł.
 • Jednogłośne udzielenie dla Wójta Gminy Udanin wotum zaufania i absolutorium.
 • Powołanie sztabu kryzysowego. Spotkanie władz gminy, pracowników urzędu, wojewody, starostwa i jednostek straży, które włączyły się w pomoc podczas czerwcowej ulewy.
 • XII Koncert Piosenki Religijnej oraz zbiórka datków na rzecz poszkodowanych w trakcie ulewy.
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – przekazanie nagród dla najzdolniejszych uczniów z najwyższą średnią.
 • Podpisanie umowy na przebudowę 350 m. chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościsław (1 etap). Wartość inwestycji w wysokości 159 285,00 zł po 50% kosztów ze środków budżetu Gminy Udanin oraz Powiatu Średzkiego.

 

LIPIEC 2019

 • Podpisanie umowy na budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Jarosław i Lasek. Wartość zadania - 46.508,19 zł brutto. Na ww. zadanie Gmina Udanin otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku w kwocie 29.069,00 zł.
 • Turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta na boisku w Różanej.
 • Podpisanie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, porozumienia o wsparciu działań na terenie Gminy Udanin w realizacji Programu Czyste Powietrze.
 • Remont świetlicy wiejskiej w Jarostowie. Inwestycja została sfinansowana częściowo z budżetu Gminy, a pozostała kwota, tj. 5 000,00 zł ze środków w ramach funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Jarostów.
 • Przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprzęt otrzymały jednostki OSP: Lusina, Ujazd Dolny oraz Pichorowice.
 • Akcja krwiodawstwa - zebrano łącznie ok. 8 litrów krwi.
 • Podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku w Gminie Udanin.
 • Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jarosław i Pichorowice. Powstały one w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Łączna wartość inwestycji wyniosła 77.034,90 zł z czego wartość dofinansowania to 49.600,00 zł.
 • Na liście rankingowej znalazły się 2 złożone przez Gminę Udanin projekty, doposażenie dla OSP Ujazd Górny i OSP Pichorowice.
 • Remont pomieszczenia garażowego remizy OSP w Pichorowicach. Wartość zadania -9.279,23 zł brutto.

 

SIERPIEŃ 2019

 • Uroczyste wręczenie promes w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Gmina Udanin otrzymała dotację w wysokości 29 069 zł na dofinansowanie zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lasek i Jarosław – Gmina Udanin”.
 • Podpisanie umowy na remont kuchni i stołówki w SP Udanin oraz rozpoczęcie prac remontowych.
 • Rozbudowa małej architektury na terenie Gminy Udanin. Wybudowano sześć altan w miejscowościach: Drogomiłowice, Jarosław, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Sokolniki, Ujazd Górny. Altany zostały wykonane ze środków budżetu gminy zaplanowanych przez poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
 • Dożynki Gminne 2019.

 

WRZESIEŃ 2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
 • Promesa dla Gminy Udanin na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesa dotyczy dofinansowania na przebudowę drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary. Wartość zadania: 1 276 144,00 zł. z czego 60% to dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 • Udział w Potato Days Poland.
 • I rodzinny rajd rowerowy połączony z piknikiem w Dębkach oraz losowanie zwycięzcy, który wygrał bon o wartości 1.000 zł na zakup nowego roweru ufundowanego przez Fundację Santander. Przypominamy - zwycięzcą został Alan Plizga.
 • Uroczyste poświęcenie oraz otwarcie drogi gminnej nr 107347D w Lusinie.
 • Odbiór wykonanego zadania pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D w miejscowości Udanin - Etap 2 od km 0+000 do 0+554". Koszt wykonania II Etapu: 1 090 371,88 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 • Nowa kuchnia i stołówka w Szkole Podstawowej w Udaninie - odbiór prac.
 • Koncert Piosenek Anny German „Śpiewająca Eurydyka” w wykonaniu Katarzyny Zawady.
 • Wręczanie czeków dla jednostek OSP z trzech powiatów w ramach programu „Mały Strażak”.
 • Odbiór promesy przyznanej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie w 2019 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107349D, dz. Nr 357, 358, 368, 369, 378 w miejscowości Różana [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]”.
 • PAŹDZIERNIK 2019

 • 100 lat Pani Marii Konik i Złote Jubileusze małżeństw.
 • Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.
 • Koncert Kresowy "Polsko Moja!"
 • Podpisanie umowy na budowę drogi gminnej w Konarach.
 • Zakończenie montażu lamp hybrydowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ujeździe Górnym.

 

LISTOPAD 2019

 • Prelekcje Bezpieczny Dolnoślązak - bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 • Cykl uroczystości niepodległościowych.
 • Odbiór drogi Udanin – Piekary.
 • Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Różana.

Rozwój przewozów autobusowych na terenie gminy Udanin. Podpisanie umowy z PKS Kamienna Góra. Na realizację nowych linii komunikacyjnych pozyskano dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Dolnośląskiego do końca 2019 r. w kwocie 9 390,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Miniony rok upłynął pod znakiem realizacji zamierzeń, która odbyła się dzięki dobrej współpracy wójta Gminy Udanin z Radą Gminy Udanin na czele z przewodniczącym Rady Gminy Udanin Januszem Strzeleckim, Starostwem Powiatowym, instytucjami i firmami oraz pracownikami gminy.

Po zamknięciu roku budżetowego przedstawimy, jak ukształtował się budżet roku 2019.

Gmina Udanin
powrót na górę
 • Elo Firma powiedział(a) Więcej
  Proponuję nawet lekkie pogłębienie. Staw w tym miejscu byłby sliczny. Ale urząd interesuje się tym... 27 minut temu.
 • Woytek powiedział(a) Więcej
  Anno i Wiktorze - Dziekuję. godzinę temu.
 • J powiedział(a) Więcej
  Szczepanów czeka na konkretny próg zwalniający  na sredzkiej kolo przystanku.Próg wylany na długiej to... godzinę temu.
 • Znamtenpark powiedział(a) Więcej
  Odkąd pamiętam,to zawsze był to teren zalany,rosły tam przepiękne wierzby płaczące.Aż przyszedł czas... 2 godziny temu.
 • Wyborca powiedział(a) Więcej
  W jakich godzinach można będzie tam zastać funkcjonariusza? 2 godziny temu.
 • Kierownik powiedział(a) Więcej
  Hehehe.... artykuł napisany na zamówienie powiatu? To nic nie daje, bo ci, którzy często tam jeżdżą... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Udanin

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM