poniedziałek 02.08.2021

Imieniny: Kariny Gustawa

Ogłoszenie o przetargu likwidatora GS Samopomoc Chłopska w Malczycach

Ogłoszenie o przetargu likwidatora GS Samopomoc Chłopska w Malczycach

Likwidator  Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Likwidacji  z siedzibą w Malczycach ul. 1-Go Maja 28 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony ofertowy z możliwością ustnej licytacji (w przypadku zaistnienia przesłanek do jej przeprowadzenia)  na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącej działkę nr 367/3  AM -1 o powierzchni  0,0362 ha, obręb Malczyce oraz prawa  własności budynku (Pawilon Handlowy)  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00020807/0  oraz udział ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym  367/5 AM-1 (droga dojazdowa) o pow. 0,0333  ha, objętej księgą wieczystą WR1S/00046081/2 wchodzącej w skład nieruchomości położonej w miejscowości Malczyce ul. Mickiewicza 2.


1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w centrum Malczyc przy ul. Mickiewicza 2 najbliższe otoczenie stanowi zabudowa usługowa, kompleks  ośrodka zdrowia, kościół. Nieruchomość składa się z działki 367/3 AM -1  o pow. 0,0362 ha zabudowanej parterowym niepodpiwniczonym budynkiem pawilonu handlowego wybudowanego w 1980 r. Budynek podzielony jest funkcjonalnie na dwa lokale, które różnią się standardem oraz stanem technicznym. Szerokie wejście  do budynku pawilonu wyłożone kostką chodnikową przylega bezpośrednio do ulicy 1-Go Maja głównej ulicy biegnącej  przez rynek i centrum Malczyc, działka 367/5 o pow. 0,0333 ha stanowi wjazd na zaplecze i niewielki  dziedziniec - parking otoczony z dwóch stron murami przyległych budynków handlowych. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w planie przestrzennego zagospodarowania jako zabudowa usługowa.

2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00020807/0 oraz WR1S/00046081/2 są wolne od wpisów.

3. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór najkorzystniejszej cenowo oferty spełniającej  postawione wymagania formalno-prawne określone w warunkach przetargu.

4. Cena wywoławcza  w/w nieruchomości do przetargu wynosi 480.000 zł brutto (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

5. Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium  w wysokości 15 % ceny wywoławczej  nieruchomości tj. 72.000 zł na rachunek bankowy spółdzielni: 86 9589 0003 0006 0349 2000 0030 w terminie do dnia 06.09.2021. Wpłacenie wadium jest warunkiem uznania oferty za skutecznie złożoną i przyjęcia warunków przetargu. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy spółdzielni. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu  oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu Uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się go na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

6. W a r u n k i e m   u c z e s t n i c t w a  w   p r z e t a r g u   j e s t :

- złożenie do 08.09.2021 pisemnej oferty zgodnie z regulaminem  i warunkami przetargu zamieszonymi na stronie internetowej spółdzielni https://gsmalczyce.pl         

7. Termin  składania ofert 

Oferty w języku polskim, w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,PRZETARG – NIERUCHOCHMOŚĆ ul Mickiewicza 2’’ należy składać w terminie do 08.09.2021 za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby spółdzielni ul. 1-Go Maja 28 , 55-320 Malczyce lub osobiście  w sekretariacie spółdzielni czynnej w każdy piątek od godz. 13.00 do 14.00 .

8. Rozstrzygnięcie  przetargu 

Otwarcie ofert, część jawna przetargu odbędzie się 09.09.2021 o godz. 15.00  rozstrzygnięcie - wybór najkorzystniejszej cenowo oferty nastąpi w siedzibie spółdzielni w dniu 10.09.2021 o godzinie 14.00.

W przypadku złożenia równorzędnych cenowo ofert likwidator poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

9. Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10. Pełna treść przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej spółdzielni https://gsmalczyce.pl oraz tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Malczyce ul. Traugutta 15.

 Szczegółowe informacje o przetargu oraz stanie prawnym nieruchomości można uzyskać pod numerem 790 895 889.

Ogłoszenie płatne


Najnowsze artykuły

Lokalne ogłoszenia drobne

01.08.2021 14:30 wrote:

Osoby zainteresowane zajęciami Aikido proszę o kontakt w sprawie utworzenia sekcji w Środzie  Śląskiej. Tel 787 707 885 lub fb Aikido Środa …

25.07.2021 10:03 wrote:

Interesują mnie : Stare Obrazy, Ikony, ozdobne Ramy, Ceramikę, Porcelanę, stare Szkła, kolorowe Szkło z PRL-u, Kryształy, Lampy, Figurki, R…

21.07.2021 05:43 wrote:

Sprzedam ox bile (żółć spożywcza, bydlęca) firmy Allergy Research Group, 500 mg, 100 kapsułek. Uzupełnia naturalną funkcję żółci w wątrobie…

13.07.2021 10:02 wrote:

Stare Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy, Figurki, Rzeźby, Płaskorzeźby, Srebro, Sztućce, Tace, Świeczniki, Plat…