poniedziałek 20.09.2021

Imieniny: Filipiny Eustachego

PRZETARG - ogłoszenie Likwidatora Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Malczycach

PRZETARG - ogłoszenie Likwidatora Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Malczycach

Likwidator  Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Likwidacji  z siedzibą w Malczycach ul. 1-go Maja 28 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony ofertowy z możliwością ustnej licytacji (w przypadku zaistnienia przesłanek do jej przeprowadzenia) na:


zbycie  prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr   237/2 AM -1 obręb Wilczków o pow.0,0695 ha   oraz prawa  własności budynku   położonego miejscowości Wilczków ul. Strzegomska 19A objętego księgą wieczystą WR1S/00020652/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej  

1. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń .Dział  IV  KW nr WR1S/00020652/8 jest  wolny od wpisów .

2. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór  najkorzystniejszej cenowo oferty spełniającej  postawione wymagania formalno-prawne określone w warunkach przetargu.

3. Cena wywoławcza  w/w nieruchomości do przetargu wynosi 120.000,-zł  brutto  ( sto dwadzieścia tysięcy złotych )

4. Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium  w wysokości 15 % ceny wywoławczej  nieruchomości tj. 18.000,- zł na rachunek bankowy spółdzielni  : 86 9589 0003 0006 0349 2000 0030  w terminie do dnia  11.10.2021 .Wpłacenie wadium  jest warunkiem  uznania oferty za skutecznie złożoną i przyjęcia warunków przetargu .  .Za termin wpłaty wadium  uważa się dzień  wpływu wadium  na rachunek  bankowy spółdzielni .

5. W a r u n k i e m   u c z e s t n i c t w a   w   p r z e t a r g u    j e s t  :

- złożenie do 14.10.2021  pisemnej oferty zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu zamieszonymi na stronie internetowej spółdzielni https://gsmalczyce.pl         

6. Termin  składania ofert 

Oferty w języku polskim , w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,PRZETARG – NIERUCHOCHMOŚĆ –WILCZKÓW  UL. STRZEGOMSKA 19 A’’   należy składać w terminie do 14.10.2021   lub za pośrednictwem poczty  za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby spółdzielni  ul. 1-Go Maja 28 , 55-320 Malczyce lub osobiście  w sekretariacie spółdzielni  czynnej  w każdy piątek od godz. 13.00 do 14.00  oraz poniedziałek w godz. 14.30 do 15.30

7. Rozstrzygnięcie  przetargu - 

Otwarcie ofert , część jawna przetargu odbędzie się 18.10.2021 o godz. 15.00 , rozstrzygnięcie część  niejawna - wybór najkorzystniejszej cenowo oferty nastąpi w  siedzibie spółdzielni   w dniu 19.10.2021 . o godzinie 15.00 .

W przypadku  złożenia równorzędnych  cenowo ofert likwidator   poinformuje oferentów  o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie  licytacji.

8. Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu . Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

9. Pełna treść przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej spółdzielni https://gsmalczyce.pl  oraz tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Malczyce ul. Traugutta 15.

 Szczegółowych informacji o przetargu  oraz stanie prawnym nieruchomości  można uzyskać pod numerem  790 895 889

 Ogłoszenie płatne


Najczęściej komentowane

Najnowsze artykuły

Lokalne ogłoszenia drobne

04.09.2021 02:53 wrote:

Witam. Sprzedam słoneczne mieszkanie w bloku w Ciechowie przy ulicy Osiedlowej. 3 pokoje,kuchnia,łazienka, wc,garaż i dwie piwnice. Położon…

03.09.2021 07:44 wrote:

KUPIĘ Antyki / Starocie - PORZĄDKI, LIKWIDACJA MIESZKANIA, DOMU, WILLI, KOLEKCJI ANTYKÓW ... Zadzwoń ! KUPIĘ od ręki za GOTÓWKĘ stare : Obr…

31.08.2021 16:15 wrote:

Sprzedam: - jeansy dziewczęce 140cm, dwie  pary, każda po 10 zł, stan idealny, - kurtkę chłopięcą jesienną Decatlon 140-150cm, 30 zł, sta…

11.08.2021 14:39 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE - LIKWIDACJA - PRZEPROWADZKA DOMU, MIESZKANIA - ZADZWOŃ ! KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE za GOTÓWKĘ !Obrazy, Porcelana, Ce…