poniedziałek 20.09.2021

Imieniny: Filipiny Eustachego

PRZETARG - ogłoszenie Likwidatora GS Samopomoc Chłopska w Malczycach

PRZETARG - ogłoszenie Likwidatora GS Samopomoc Chłopska w Malczycach

Likwidator Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Likwidacji  z siedzibą w Malczycach ul. 1-go Maja  28 ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony  ofertowy z możliwością ustnej licytacji (w przypadku zaistnienia przesłanek do jej przeprowadzenia)  na zbycie  prawa wieczystego użytkowania  gruntu stanowiącej działkę nr 367/3  AM -1  o powierzchni  0,0362 ha ,  obręb Malczyce oraz prawa  własności budynku ( Pawilon Handlowy )  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00020807/0  oraz udział ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę o numerze  ewidencyjnym  367/5 AM-1 ( droga dojazdowa) o pow. 0,0333  ha, objętej księgą   wieczystą WR1S/00046081/2 wchodzącej w skład nieruchomości położonej w miejscowości Malczyce ul. Mickiewicza 2.


1. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w planie przestrzennego  zagospodarowania    jako zabudowa usługowa .

2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń .Dział III i IV  KW nr WR1S/00020807/0 oraz WR1S/00046081/2 są wolne od wpisów

3. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór  najkorzystniejszej cenowo oferty spełniającej  postawione wymagania formalno-prawne określone w warunkach przetargu.

4. Cena wywoławcza  w/w nieruchomości do przetargu wynosi 420.000 ,- zł  brutto    ( czterysta dwadzieścia tysięcy złotych  )

5. Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium  w wysokości 15 % ceny wywoławczej  nieruchomości tj. 63.000,- zł na rachunek bankowy spółdzielni  : 86 9589 0003 0006 0349 2000 0030 w terminie do dnia  07.10.2021. Wpłacenie wadium jest warunkiem uznania oferty za skutecznie złożoną i przyjęcia warunków przetargu.

6. W a r u n k i e m   u c z e s t n i c t w a   w   p r z e t a r g u    j e s t  :

- złożenie do 11.10.2021  pisemnej oferty   zgodnie z regulaminem  i warunkami przetargu zamieszonymi na stronie internetowej spółdzielni https://gsmalczyce.pl         

7. Termin  składania ofert 

Oferty w języku polskim , w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,PRZETARG – NIERUCHOCHMOŚĆ ul Mickiewicza 2’’ należy składać w terminie do 11.10.2021  za pośrednictwem poczty  za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby spółdzielni  ul. 1-Go Maja 28 , 55-320 Malczyce lub osobiście  w sekretariacie spółdzielni  czynnej  w każdy piątek od godz. 13.00 do 14.00  oraz poniedziałek w godz. 14.30 do 15.30

8. Rozstrzygnięcie  przetargu - 

Otwarcie ofert , część jawna przetargu odbędzie się 12.10.2021 o godz. 15.00

rozstrzygnięcie część  niejawna - wybór najkorzystniejszej cenowo oferty nastąpi w  siedzibie spółdzielni  w dniu 13.10.2021 . o godzinie 15.00.

W przypadku  złożenia równorzędnych  cenowo ofert likwidator   poinformuje oferentów  o terminie i miejscu kontynuacji przetargu  w formie  licytacji  .

9. Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu . Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

10. Pełna treść przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej spółdzielni https://gsmalczyce.pl  oraz tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 .

 Szczegółowych informacji o przetargu  oraz stanie prawnym nieruchomości można uzyskać pod numerem 790 895 889

Ogłoszenie płatne

 


Najczęściej komentowane

Najnowsze artykuły

Lokalne ogłoszenia drobne

04.09.2021 02:53 wrote:

Witam. Sprzedam słoneczne mieszkanie w bloku w Ciechowie przy ulicy Osiedlowej. 3 pokoje,kuchnia,łazienka, wc,garaż i dwie piwnice. Położon…

03.09.2021 07:44 wrote:

KUPIĘ Antyki / Starocie - PORZĄDKI, LIKWIDACJA MIESZKANIA, DOMU, WILLI, KOLEKCJI ANTYKÓW ... Zadzwoń ! KUPIĘ od ręki za GOTÓWKĘ stare : Obr…

31.08.2021 16:15 wrote:

Sprzedam: - jeansy dziewczęce 140cm, dwie  pary, każda po 10 zł, stan idealny, - kurtkę chłopięcą jesienną Decatlon 140-150cm, 30 zł, sta…

11.08.2021 14:39 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE - LIKWIDACJA - PRZEPROWADZKA DOMU, MIESZKANIA - ZADZWOŃ ! KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE za GOTÓWKĘ !Obrazy, Porcelana, Ce…