wtorek 03.10.2023

Imieniny: Teresy Heliodora

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

  Dział: Malczyce czwartek, 09 marzec 2023 13:43


Gmina Malczyce ogłasza nabór wniosków na dotacje z Programu Odbudowy Zabytków

SkomentujW związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Malczyce ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Malczyce, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

a)    wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

b)    do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia;

c)    wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

 1. do 150 000 złotych,
 2. do 500 000 złotych,
 3. do 3 500 000 złotych.

d)    wypełnione formularze zgłoszenia składa się:

–  listownie na adres: Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”

– do siedziby Urzędu Gminy Malczyce przy ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

– w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e)    formularze zgłoszeniowe składa się  w terminie  od 9 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Malczyce przy ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce lub wpływu (doręczenia) do urzędu  drogą pocztową/elektroniczną tj. do 15.03.2023 do godz. 1500.

f)     wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

g)    wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

IV.  Zasady wyboru wniosków

Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do złożenia 2 własnych wniosków. W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków komisja powołana przez Wójta Gminy Malczyce, rozpatrzy złożone wnioski zgodnie z kryterium:

– inwestycja posiada sporządzony kosztorys.

 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wójt Gminy Malczyce może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.
 5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym pozostają bez rozpoznania.

V. Warunki podpisania umowy o dotację

 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Malczyce.
 2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą,
  a Gminą Malczyce.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania,
  z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną
  w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu  Gminy Malczyce.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 15.03.2023r. nie będą rozpatrywane.
 2. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Formularz zgłoszenia

Gmina Malczyce
   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

A może pan Burdzy i inna elita w końcu pomyślała by nad budową i pomocą szkole ...
no wreszcie ktos uruchomil szare komorki
Specjalnie się zalogowałam, bo nie wytrzymam, a do tej pory tylko czytałam. Wyjechałam stąd kilka dobrych ...

Lokalne ogłoszenia drobne

05.09.2023 19:48 wrote:

Sprzedam dom w Wilczkowie gm. Malczyce, pow. 77,40 m2, trzy pokoje, cena 139000 zł, tel. 693623821…

05.09.2023 19:21 wrote:

Sprzedam mieszkanie składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, otwartego salonu. Lokal o powierzchni 109 m2, cena 350 000 zł do negocjacji…

23.08.2023 18:01 wrote:

Kupię - > ANTYKI < - SPRZĄTANIE - LIKWIDACJA MIESZKANIA / DOMU / KOLEKCJI -?- Kupuję Antyki - Płacę Gotówką ! Interesują mnie…

20.08.2023 07:03 wrote:

Muzeum Regionalne Środa Śląska            wymagania: Pracownik ochrony-wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony legitymacja osob…

plakat centrum 2.08. 1

handlo

eko006groszek

Nie przegap tych artykułów.