piątek 27.05.2022

Imieniny: Augustyna Juliana

  Dział: Miękinia poniedziałek, 18 styczeń 2021 10:25


Stan zwierzyny łownej w Nadleśnictwie Miękinia
W związku z dużym zainteresowaniem naszym materiałem dot. martwego jelenia, znalezionego przez naszych Czytelników w okolicach Szczepanowa, postanowiliśmy zaprezentować kilka danych dot. zwierzyny łownej w Nadleśnictwie Miękinia.

W myśl Ustawy „Prawo łowieckie" z 1995 r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, 2320) łowiectwo jest zdefiniowane jako element ochrony środowiska przyrodniczego. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Miękinia jest bardzo bogata – występują jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny. Z gatunków chronionych spotkać można wydrę, i bobra.

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną w 24 obwodach dzierżawionych przez 18 kół łowieckich. Na terenie nadleśnictwa znajduję się obwód w zarządzie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Na całym Dolnym Śląsku, uchwałą nr XV/381/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyznaczył 370 obwodów łowieckich. Gospodarka łowiecka jest prowadzona na podstawie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych.

Działania gospodarcze Nadleśnictwa Miękinia koncentrują się na gatunkach zwierzyny grubej, tj. jelenia, sarny i dzika. Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny.

Monitoring zwierząt łownych w Polsce od lat prowadzony jest przez Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu. Polega on głównie na ocenianiu sytuacji zwierząt łownych w kraju oraz analizowaniu wyników łowieckiego gospodarowania ich zasobami, czyli przede wszystkim wysokości pozyskania poszczególnych gatunków. Wyniki analiz publikowane są w corocznym raporcie o sytuacji zwierząt łownych w Polsce. Źródłem informacji są tzw. „roczne plany łowieckie”, czyli dokumenty wypełniane corocznie w marcu dla każdego z blisko pięciu tysięcy obwodów łowieckich w całym kraju. Zawierają one między innymi informacje o ustalonym planie odstrzału poszczególnych gatunków zwierzyny w kolejnym roku łowieckim (trwającym od kwietnia do marca), ale także dane o wysokości pozyskania zwierzyny w mijającym roku łowieckim oraz o liczebności większości gatunków, oszacowanej na przedwiośniu przez myśliwych i leśników.

A zatem jak wygląda sytuacja zwierzyny łownej w całym kraju i Nadleśnictwie Miękinia?

Choć w raporcie Stacji Badawczej PZŁ na 2020 rok, jego autorzy (Marek Panek i Maciej Budny) podają dane o sytuacji zwierząt łownych, takich: łoś, jeleń, daniel sarna, dzik, lis, jenot, norka amerykańska, szop pracz, zając, bażant, kuropatwa, dzikie kaczki, dzikie gęsi, gołąb grzywacz , to my jednak z uwagi skupiamy się na trzech gatunkach tzw. grubej zwierzyny łownej .

Jeleń

Jak czytamy we wspomnianym raporcie, na początku XXI wieku populacja jeleni w Polsce wykazywała stały trend wzrostowy. Liczebność tego gatunku w obwodach dzierżawionych zwiększyła się z 92 tys.

osobników w 2001 roku do 178 tys. osobników w roku 2013, czyli niemal dwukrotnie. W kolejnych trzech latach obserwowano natomiast stabilizację stanów jeleni na poziomie około 180 tysięcy osobników. Tymczasem w 2017 roku nastąpił skokowy wzrost, do 241 tys. osobników. Jak tłumaczą autorzy opracowanie, nie było to jednak spowodowane rzeczywistym zwiększeniem się populacji tego gatunku, lecz wynikało przede wszystkim z korekty szacunkowych ocen jego liczebności na podstawie wyników metodycznych liczeń przeprowadzonych w niektórych rejonach kraju. W 2020 roku liczebność jeleni w obwodach dzierżawionych oszacowano na 227 tys. osobników, czyli prawie tyle samo jak w roku poprzednim (229 tys. osobników), ale o blisko 6% mniej niż w szczytowym roku 2017. Gatunek ten występuje licznie w obwodach zarządzanych przez ośrodki hodowli zwierzyny (obejmujących często duże kompleksy leśne), stąd łączna jego liczebność we wszystkich krajowych obwodach była znacznie wyższa od podanej powyżej, na przykład w latach 2017-2019 wynosiła 271-287 tys. osobników.

nadlesnictwo miekinia jelen

Sarna

Podczas pierwszych kilkunastu lat XXI wieku obserwowano zwiększanie się populacji saren w Polsce, przerywane czasami krótkimi okresami stabilizacji. W 2001 roku liczebność tego gatunku w kraju oszacowano na 545 tys. osobników, podczas gdy w 2017 roku oceniono ją na 872 tys. osobników, czyli 1,6 razy więcej niż w pierwszym roku obecnego wieku. W kolejnych latach nastąpił jednak niewielki spadek wiosennych stanów saren, do 835 tys. osobników w roku 2020, czyli o 4% w stosunku szczytowej liczebności odnotowanej w roku 2017. Wielkość populacji w ostatnim roku pozostała jednak na poziomie roku ubiegłego (834 tys. osobników).

nadlesnictwo miekinia sarna

Dzik

W latach 2001-2014 populacja dzików w Polsce wyraźnie się zwiększyła. W pierwszym roku wymienionego okresu liczebność tego gatunku w obwodach dzierżawionych oszacowano na 107 tys. osobników, podczas gdy w roku ostatnim na 258 tys. osobników, czyli 2,4 razy więcej. Wzrostowi stanów dzików sprzyjały nie tylko korzystne warunki środowiskowe, ale także umiarkowana eksploatacja łowiecka. Wielkość odstrzału realizowanego w tamtych latach wprawdzie również zwiększyła się znacząco, z 91 tys. Sztuk w roku 2001/02 do 260 tys. sztuk w roku 2014/15 (czyli prawie trzykrotnie), zwykle jednak była wyraźnie niższa od liczebności tych zwierząt przed okresem rozrodu. Pojawienie się w Polsce Afrykańskiego Pomoru Świń w 2014 roku oznaczało potrzebę zredukowania stanów dzików, stąd w następnych latach ich odstrzał został znacznie zintensyfikowany. Już w roku łowieckim 2015/16 pozyskanie tego gatunku w obwodach dzierżawionych osiągnęło wysokość 310 tys. sztuk. W kolejnych latach miały miejsce wahania w zakresie 242-309 tys. sztuk, a w roku 2019/20 odstrzelono największą dotąd liczbę tych zwierząt, tj. 313 tys. Sztuk.

nadlesnictwo miekinia dzik

Szkody i odszkodowania łowieckie

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zobowiązują dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do wynagradzania szkód w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Skarb Państwa natomiast odpowiada za szkody wyrządzone przez te zwierzęta na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, co obecnie dotyczy tyko łosi.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w ostatnich latach narasta problem szkód łowieckich. Kwoty odszkodowań, wypłacanych rolnikom przez koła łowieckie są coraz większe. W łowieckim roku gospodarczym 2017/2018 kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 90 850,3 tys. zł, tj. o 13 687,4 tys. zł (17,7%) więcej niż w roku gospodarczym 2016/2017 oraz o 17 339,5 tys. zł (23,6%) więcej w porównaniu z rokiem 2015/2016. Zdecydowaną większość odszkodowań (ponad 85%) wypłacił Polski Związek Łowiecki. Pozostałe środki wypłaciło PGL Lasy Państwowe.

W nadleśnictwie Miękinia kwota wypłaconych odszkodowań łowieckich w roku 2019 wyniosła 630 tys. zł.

(mk) / fot. mk

 • Mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Jak tak może być, że człowiek, który spowodował wypadek - potrącił dziecko na pasach - dziecko wylądowało w szpitalu z obrażeniami - dalej... 3 minut temu
 • Ewa powiedział(a) Więcej
  Noclegi i wyżywienie z naszych podatków, 500 plus z naszych podatków. Odbije się to na Polsce i Polakach. godzinę temu.
 • Tomek powiedział(a) Więcej
  To wyłącz elektronikę. Na pewno pomoże 9 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …