niedziela 07.06.2020

Imieniny: IGORA Roberta Wiesława

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek

11.09. 2019

Wójt Gminy Udanin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek.

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana – działki budowlane w obrębie Lasek gm. Udanin.

Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny a ich teren jest płaski, dotychczas użytkowany rolniczo. Działki nieuzbrojone z dostępem do sieci wodociągowej w drodze dojazdowej.

Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze  IV  Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00012038/6.

Nieruchomość  jest objęta umową dzierżawy do dnia 15 września 2019 r.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin określona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, symbol II.MN/5.

Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych „OW” tożsamej z obszarem ujętym w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych w strefie ochrony krajobrazu kulturowego „K”, na części nieruchomości zaznaczono obszar zieleni ruralistycznej.

Pierwszy przetarg był ogłoszony w dniu 15.05.2019 r.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, gr 00). odrębnie dla każdej działki.
  2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 16.09.2019 r. w kasie urzędu lub na konto urzędu w BS Udanin nr 03 9589 0003 0390 0619 2000 0030. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
  3. W przypadku odstąpienia od przetargu lub  nie udzielenia wymaganego postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Udanin. Wysokość postąpienia komisja przetargowa uzgodni z uczestnikami przetargu przed rozpoczęciem licytacji. Osobom,  które przegrały przetarg, wadium będzie wypłacone po zamknięciu przetargu.
  4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 09.2019 r.  o godz. 1000  w siedzibie urzędu,  pok. Nr 14  na  I piętrze (sala narad).

 

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę:

- działka nr 108/1  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/2  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/3  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/4  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/5  o powierzchni ewidencyjnej  1012 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

Do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT według stawki 23%.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza) do reprezentowania 

    osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości o ile nie bierze udziału w przetargu osobiście,

3) oryginał wpłaty wadium,

4) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie do przetargu z zamiarem nabycia  nieruchomości, za cenę ustaloną w przetargu.

  1. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia   rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w  zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości obciążają w całości kupującego.
  3. Wójt Gminy Udanin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z powodu zaistnienia istotnej przyczyny. Wszelkich informacji w sprawie w/w nieruchomości udziela insp. d.s gospodarki gruntami, pok. Nr 10, tel. 076 744 2887, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                                                                                                      

Wójt Gminy Udanin

Wojciech Płaziuk

 

 
Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Najnowsze artykuły

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze komentarze

czyli słabo. A dzieci są głodne bo, są wygodne zwłaszcza gdy nie chce im się d... ruszyć z kanapy. A...
Nie ma czegoś takiego jak obowiązek szczepień dla dorosłych panie filozofię. W przypadku pandemii ...
Ty byś chciała żeby Polskie dzieci były głodne. Wy totalni chcecie upodlić Polakow. Czaskalski bie...
A Ty oceniasz mój intelekt! Ha..ha..ha..

Lokalne ogłoszenia drobne

31.05.2020 07:23 wrote:

Poszukuję instruktora tańca na już głównie chodzi mi o pierwszy taniec weselny kontakt e-mail magdalena20@spoko.pl …

28.05.2020 11:45 wrote:

Sprzedam działkę budowlaną nr 138/6 położoną w Szczepanowie przy ul.Lipnickiej 16. o powierzchni 2500 m2. Działka nie jest uzbrojona. Cena …

25.05.2020 12:32 wrote:

Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie w bloku na parterze w centrum Środy Śląskiej, umeblowane, z balkonem. Kontakt tel. 601-393-425…

22.05.2020 08:55 wrote:

mieszkanie własnościowe, pokój słoneczny, umeblowany, w mieszkaniu wszystkie media, kuchnia, łazienka, balkon.  tel. 790 618 688…