czwartek 09.07.2020

Imieniny: Lukrecji Weroniki

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek

11.09. 2019

Wójt Gminy Udanin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek.

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana – działki budowlane w obrębie Lasek gm. Udanin.

Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny a ich teren jest płaski, dotychczas użytkowany rolniczo. Działki nieuzbrojone z dostępem do sieci wodociągowej w drodze dojazdowej.

Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze  IV  Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00012038/6.

Nieruchomość  jest objęta umową dzierżawy do dnia 15 września 2019 r.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin określona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, symbol II.MN/5.

Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych „OW” tożsamej z obszarem ujętym w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych w strefie ochrony krajobrazu kulturowego „K”, na części nieruchomości zaznaczono obszar zieleni ruralistycznej.

Pierwszy przetarg był ogłoszony w dniu 15.05.2019 r.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, gr 00). odrębnie dla każdej działki.
  2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 16.09.2019 r. w kasie urzędu lub na konto urzędu w BS Udanin nr 03 9589 0003 0390 0619 2000 0030. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
  3. W przypadku odstąpienia od przetargu lub  nie udzielenia wymaganego postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Udanin. Wysokość postąpienia komisja przetargowa uzgodni z uczestnikami przetargu przed rozpoczęciem licytacji. Osobom,  które przegrały przetarg, wadium będzie wypłacone po zamknięciu przetargu.
  4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 09.2019 r.  o godz. 1000  w siedzibie urzędu,  pok. Nr 14  na  I piętrze (sala narad).

 

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę:

- działka nr 108/1  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/2  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/3  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/4  o powierzchni ewidencyjnej  1000 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

- działka nr 108/5  o powierzchni ewidencyjnej  1012 m2 , wartość oszacowania 30 000,00 PLN

Do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT według stawki 23%.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza) do reprezentowania 

    osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości o ile nie bierze udziału w przetargu osobiście,

3) oryginał wpłaty wadium,

4) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie do przetargu z zamiarem nabycia  nieruchomości, za cenę ustaloną w przetargu.

  1. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia   rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w  zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości obciążają w całości kupującego.
  3. Wójt Gminy Udanin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z powodu zaistnienia istotnej przyczyny. Wszelkich informacji w sprawie w/w nieruchomości udziela insp. d.s gospodarki gruntami, pok. Nr 10, tel. 076 744 2887, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                                                                                                      

Wójt Gminy Udanin

Wojciech Płaziuk

 

 
Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Najnowsze artykuły

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze komentarze

Zapraszam do Malczyc lub Chomiaży też tutaj diluja jest jeden R.K.narkowozem jeździ i handluje na pr...
Piszę tu do tych wszystkich internetowych bohaterów: co wy macie z tym oczernianiem ludzi przez inte...
Mieszkaniec skomentował/a Długa w Szczepanowie w trakcie remontu
A kiedy remont ulicy kasztanowej? Te ciągłe łatanie jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż dziury, ...
Powinni mu nogę odstrzelić za to co zrobił! Może drugi by później więcej myślał przy zatrzymaniu. Na...

Lokalne ogłoszenia drobne

29.06.2020 13:04 wrote:

Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Domu, Mieszkania, Strychu, Willi ... Kupię wszystko co będzie przedwojenne, w każdym stanie, bez specyf…

29.06.2020 11:20 wrote:

Sprzedam dom wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony o powierzchni 125 m2 ulokowany  na działce o rozmiarze 22 arów. Dom znajduje się  w miej…

24.06.2020 11:34 wrote:

Sprzedam bujaczek dla niemowlaka stan bardzo dobry tel.kontaktowy 607 139 663…

23.06.2020 08:22 wrote:

Zatrudnię mechanika samochodowego, wymagane doświadczenie w naprawie aut osobowych.  Numer kontaktowy 694 340 622…