poniedziałek 09.12.2019

Imieniny: Wieslawa Leokadii

 
Wybory sołeckie w gminie Kostomłoty zakończone

Wybory sołeckie w gminie Kostomłoty zakończone

25.01. 2019

Zakończyły się zebrania wiejskie mające charakter wyborczy, podczas których poszczególne sołectwa wybierały swoich przedstawicieli, sołtysów i rady sołeckie.

Podsumowując: w zebraniach, biorąc pod uwagę wymiar globalny w skali całej gminy uczestniczyło 863 uprawnionych do głosowania czyli zameldowanych, przebywających na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu, zamieszkujących i wpisanych do rejestru wyborców gminy Kostomłoty mieszkańców.

Przypomnijmy, że organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie  o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, Uczestnicy zebrania mają prawo do zabierania głosu w dyskusji, przedstawiania wniosków i projektów uchwał, głosowania, składania oświadczeń, żądania zapisu  do protokołu złożonego oświadczenia. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć także przedstawiciele rady gminy. Zebranie najczęściej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek rady sołeckiej bądź mieszkańców. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, z wyjątkiem wyborów oraz odwołania sołtysa, jak i członków rady sołeckiej. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów. W większości przypadków obrady są protokołowane i wraz z uchwałami oraz wnioskami przekazywane są do urzędu gminy.

Sołtys jako osoba pełniąca funkcje publiczne korzysta z ograniczonej ochrony prawa do prywatności. Ujawnienie jego danych kontaktowych nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. Mimo że ustawa o samorządzie gminnym mówi wyłącznie o dostępie do informacji o działalności organów samorządu, a zaliczamy do nich jedynie wójta oraz radę gminy, to zgodnie z prokonstytucyjną wykładnią prawa uznać należy, że jawność ta dotyczy również sołtysa jako organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy. Przemawiają za tym następujące argumenty. Po pierwsze, jednostka pomocnicza gminy może realizować zadania publiczne. Po drugie, sołtys jest wybierany w wyborach, a osoba na tym stanowisku jest osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu konstytucji.

Na 27 sołectw gminy Kostomłoty zmiany personalne na stanowisku Sołtysa dokonały się w 8 miejscowościach: w Budziszowie funkcję tę objął p. Tomasz Janiec, w Godkowie p.Edward Kulig, który pełni również funkcję radnego gminy , mieszkańcy Jakubkowic na swojego lidera wybrali p. Dorotę Rogoż, Lisowice p. Piotra Modrzyk, w Mieczkowie p. Barbarę Stadnik, w Paździornie p. Wandę Sierszeń, w Ramułtowicach p. Agnieszkę Marszałkowską a w Świdnicy Polskiej p. Stanisława Kuriatę. 

W imieniu samorządu gminy Kostomłoty, wójta gminy Kostomłoty gratulujemy nowym władzom sołeckim i dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie w proces kształtowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, samorządowego, które czuwać będzie na prawidłowym rozwojem Waszych miejscowości i zadba o sprawny proces przepływu informacji między urzędem a wspomnianą powyżej społecznością lokalną.

Gmina Kostomłoty

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację