Sesja Rady Gminy Kostomłoty (transmisja na żywo)

piątek, 28 grudzień 2018 12:05 Dział: Kostomłoty
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Kostomłoty miało miejsce między innymi podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

 

 

 

Porządek obrad:

1 / Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2 / Przyjęcie programu sesji.

3 / Przyjęcie protokołu z  sesji w dniu 19 listopada 2018 r.,

4 / Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

5 / Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

6 / „15 minut dla wyborców”.

7 / Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.

8 / Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kostomłoty na rok 2018:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej i przedstawienie przez Wójta stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

g) dyskusja nad projektem budżetu,

h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

j) głosowanie uchwały.

9 / Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2018.

10 / Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w obrębie Godków - zmiana nr 1.

11 / Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób  objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12 / Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

13 / Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Gminę Kostomłoty na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Kostomłoty na okres pięciu lat.

14 / Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.

15 / Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych.      

16 / Wnioski i zapytania.

17 / Sprawy bieżące.

18 / Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację