piątek 03.04.2020

Imieniny: Ryszarda Ireny

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Czyste powietrze w gminie Środa Śląska

Czyste powietrze w gminie Środa Śląska

12.02. 2020

Program profilaktyczno-edukacyjny i kontrolny Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej planowany w lutym 2020 r.

W związku z trwającym sezonem grzewczym nasila się zjawisko spalania
w piecach domowych, kotłowniach i kominkach śmieci oraz odpadów, co powoduje bardzo dużą emisję zanieczyszczeń takich jak pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Najczęściej spalaniu poddawane są odpady papierowe, kartony, plastiki, folie, elementy mebli ( w tym lakierowane malowane i impregnowane drewno), opakowania po środkach chemicznych, farbach, lakierach, mieszane tworzywa sztuczne, itp. Spalanie odbywa się w niskich temperaturach , często przy dużej wilgotności powietrza, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają wskazane wyżej zanieczyszczenia, które mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców, zwierząt domowych oraz negatywnie oddziałują na środowisko naturalne.

Ponadto, spalanie odpadów w domowych paleniskach powoduje pogarszanie stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych oraz osadzanie się sadzy, co w efekcie może powodować zapalanie się przewodów kominowych i doprowadzić do pożarów domowych.

Program obejmuje działania edukacyjne, informacyjne, prewencyjne i kontrolne skierowane do mieszkańców.

Działalność informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców poprzez akcję
w mediach oraz ulotkową informującą czego nie wolno palić w piecach, jakie to niesie konsekwencje prawne i zdrowotne.

Kolejnym elementem są działania kontrolne strażników, którzy posiadają upoważnienia.

Działania takie będą obejmowały kontrole palenisk zgodnie z zasadami:

 1. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany zgodnie z art.379 ust. 6 Prawo ochrony środowiska, umożliwić przeprowadzenie kontroli.
 2. Na podstawie art.379 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska, upoważniony pracownik wykonujący kontrolę, jest upoważniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiekt lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22- na pozostały teren;

- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

- żądania pisemnych lub ustnych informacji lub wezwania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenie stanu faktycznego;

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 1. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega zawartość pieca, popiół oraz materiały przygotowane do spalania.
 2. W przypadku stwierdzenia, że:

- w piecu znajdują się odpady zawierające związki toksyczne, wykonuje się dokumentację fotograficzną tego stanu rzeczy,

- w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, a są jednocześnie odpadami komunalnymi zawierającymi związki toksyczne jako materiał grzewczy,
a są jednocześnie odpadami komunalnymi zawierającymi związki toksyczne sporządza się dokumentację fotograficzną tego stanu rzeczy informuje się kontrolowanego
o zakazie spalania odpadów w piecu oraz umieszcza się o tym wzmiankę
w protokole.

 1. Niezależnie od ustaleń, co do zawartości pieca i przygotowanych do spalenia materiałów istnieje możliwość pobrania przez kontrolującego próbek popiołu.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisuje się je w protokole.
  W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne.
 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, skutkują pouczeniem
  i wskazaniem zaleceń pokontrolnych albo zastosowaniem sankcji (grzywna, wniosek o ukaranie).
 4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzenia w drodze rekontroli. Stwierdzenie podczas kontroli spalania odpadów może skutkować nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego natomiast uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest popełnieniem przestępstwa z w\w ustawy i skutkować będzie prowadzeniem przez Policję postępowania przygotowawczego.

W ramach realizacji tych zadań będziemy współpracować z innymi instytucjami, a także komórkami organizacyjnymi urzędu miasta oraz osobami, którym dobro miasta nie jest obojętne.

Ryszard Czerwiec

Komendant Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej

 
 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Ostatnio komentowane artykuły

A burmistrz Ruciński pokazuje swoim mieszkańcom środkowy palec. To ja wolę te kwiatki, a nie walające się śmie...
KIT JAK ZWYKLE.

Lokalne ogłoszenia drobne

01.04.2020 09:09 wrote:

  Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legityma…

31.03.2020 17:20 wrote:

Oferuję wiercenie studni głębinowej do 30 metrów. Metoda płuczkowa. Środa Śląska i okolice. Wiecej informacji pod nr 530836378.…

22.03.2020 14:24 wrote:

-Witam państwa zwracam się z prośba do wasz o pomoc ja wiem ze każdy pracuje by mieć wiem ze nie powinienem tak zebrać panuje wirus każdy p…