środa 29.05.2024

Imieniny: Magdaleny Bogumiły


Kandydatka na Burmistrza Miękini Monika Anna Szymanowska
Szanowni Państwo,
Nazywam się Monika Anna Szymanowska, mam 43 lata i mieszkam od 18 lat w Wilkszynie. W kończącej się kadencji 2018-2024 pełnię ponownie mandat radnej Rady Miejskiej Miękini z okręgu Wilkszyn, po zaufaniu jakim mnie Państwo obdarzyli po raz pierwszy w kadencji 2010-2014. W zbliżających się wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 kandyduję na stanowisko Burmistrza Miękini. To wielka odpowiedzialność, ale jestem przekonana, że wspólnie możemy uczynić naszą Gminę lepszym miejscem do życia.


Wykształcenie i doświadczenie:

Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Społecznych z tytułem magistra socjologii, co dostarczyło mi solidnych podstaw teoretycznych, które są niezbędne do skutecznego zarządzania złożonymi problemami społecznymi. 

Swoje pierwsze kroki w samorządzie stawiałam w 2008 roku jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, gdzie zajmowałam się wdrażaniem, oceną i kontrolą wniosków o dofinansowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Był to czas, kiedy miałam okazję z bliska przyjrzeć się projektom infrastrukturalnym, społecznym i środowiskowym, które przyczyniały się do rozwoju gmin na terenie Dolnego Śląska. 

Zdobyte doświadczenie obecnie pogłębiam i wykorzystuję pracując od 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, gdzie efektywnie pozyskuję i rozliczam dotacje rządowe i unijne.

Jako Burmistrz, wykorzystam swoją wiedzę i doświadczenie, aby kontynuować rozwój naszej społeczności, uwzględniając priorytety i potrzeby poszczególnych miejscowości w Gminie Miękinia.

Wartości i cele, na których opieram moją kandydaturę na Burmistrza Miękini:

Uczciwość i przejrzystość: Jestem zdecydowana działać w sposób uczciwy i transparentny we wszystkich działaniach jako Burmistrz. Pragnę budować zaufanie mieszkańców poprzez przejrzyste działania administracji i uczciwe zarządzanie zasobami publicznymi.

Równość i sprawiedliwość społeczna: Chcę działać na rzecz równości i zapewnić równy dostęp do usług społecznych dla wszystkich mieszkańców.

Zrównoważony rozwój: Uważam, że rozwój Gminy Miękinia musi być zrównoważony i uwzględniać zarówno potrzeby mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych.

Partycypacja społeczna: Jako Burmistrz będę dążyć do aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy podejmowania decyzji dotyczących naszej społeczności. Pragnę, aby każdy mieszkaniec miał możliwość wpływu na kształtowane przyszłości naszej Gminy Miękinia.

PROGRAM WYBORCZY Komitetu Wyborczego Wyborców Moniki Anny Szymanowskiej na lata 2024- 2029:

1. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej

Mieszkańcy Gminy Miękinia od kilkunastu lat słyszą o planach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Niestety na planach się kończy, a realizowane w tym zakresie inwestycje są kroplą w morzu potrzeb. Wciąż prawie 60% mieszkańców żyje bez dostępu do kanalizacji. To nie przystoi Gminie aspirującej do miana nowoczesnej i rozwojowej. Dlatego My nie będziemy mówić tylko o planach, a faktycznie realizować inwestycje kanalizacyjne.

Priorytetem jest również zintensyfikowanie działań w stworzenie niezawodnej infrastruktury wodociągowej, utrzymania jej we właściwym stanie technicznym, tak aby każdy z Nas nie martwił się o ciśnienie i jakość wody. My mieszkańcy zasługujemy na gwarancję i bezpieczeństwo w obszarze dostępu do czystej wody.

2. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach

Wygospodarujemy w budżecie środki na powstanie placówek oświatowych takich jak żłobki i przedszkola, w celu zwiększenia ilości miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz edukacji przedszkolnej na terenie Gminy. Będziemy aktywni w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, które pozwolą nam na realizację ambitnych celów w tym zakresie, aby docelowo każdy rodzic mógł skorzystać z miejsca w tych placówkach dla swoich dzieci.

3. Poprawa jakości edukacji i zwiększenie efektywności nauczania

Wzrost liczby mieszkańców osiedlających się na terenie Gminy Miękinia sprawia, że rosną potrzeby w zakresie zapewnienia odpowiedniej bazy oświatowej poprzez rozbudowę i budowy nowych placówek edukacyjnych. Obecnie Gmina prowadzi 3 szkoły podstawowe, w których uczy się ponad 2000 dzieci, w tym również dwuzmianowo. Deklarujemy pełne zaangażowanie, aby w nowej perspektywie unijnej pozyskać fundusze na budowę nowej i nowoczesnej szkoły w Wilkszynie oraz rozbudowę placówek w Lutyni i w Miękini.

4. Komunikacja zbiorowa

Istniejąca komunikacja zbiorowa wymaga zdecydowanej poprawy w zakresie zbudowania gęstej siatki połączeń, zapewniającej każdemu mieszkańcowi przejazd pomiędzy miejscowościami gminnymi oraz ułatwienie połączenia z Wrocławiem, również w weekendy. Naszym obszarem zainteresowania będzie powstanie peronu PKP w Wilkszynie, który od wielu lat jest oczekiwany przez lokalną społeczność.

5. Dbałość o ład przestrzenny poprzez reformę planowanie przestrzennego

Jako Radna Gminy Miękinia wiem, jak często dochodzi do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie. Zwracają się do mnie mieszkańcy, którzy chcieliby, aby informacje o konsultacjach ze społeczeństwem o planowanych zmianach oraz możliwości wnoszenia uwag w tym zakresie były szersze niż zapisy obligatoryjne i chroniły interes wszystkich mieszkańców. Dlatego zaproponujemy stworzenie Planu ogólnego gminy w sposób transparentny, z aktywnym udziałem społeczeństwa. 

6. Ochrona środowiska i systemy melioracyjne

Kolejnym ważnym obszarem działania jest ochrona obszarów o cennych walorach środowiskowych. Jestem zaangażowana w działania ochrony Lasu Mokrzańskiego oraz Mrozowskiego w celu ograniczenia pozysku drewna poprzez wycinkę dużych obszarów leśnych. Zależy nam również na poprawie standardu rowów melioracyjnych we współpracy z organami, które są właścicielem tych urządzeń. 

7. Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktura drogowa, oświetlenie, chodniki

Niezwykle ważnym aspektem jest poprawa jakości stanu dróg, budowa chodników oraz oświetlenia drogowego, które zamierzamy realizować w każdej miejscowości gminnej. Zobowiążemy deweloperów do wykonania infrastruktury drogowej w przypadku nowobudowanych inwestycji, w tym dróg dojazdowych i ciągów pieszych z oświetleniem.

Przy współpracy z Gminą Wrocław wykonamy trwałą nawierzchnię ulicy Wińskiej, pomiędzy osiedlem Mokre we Wrocławiu a przejazdem kolejowym obok Żurawińca. Zobowiązuję się również do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i Krępice.

8. Czas wolny dla dzieci i młodzieży

Planujemy rozwój infrastruktury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, w szczególności do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu np. poprzez budowę kolejnych skate parków czy pump trucków.

Będziemy wspierać finansowo organizacje pozarządowe działające w obszarach kultury, sportu i edukacji, tak aby możliwy był rozwój oferty pozaszkolnej, która trafiałaby do jak najszerszego grona odbiorców i zachęcała do wieloaspektowego rozwoju. 

9. Opieka zdrowotna

 W dbałości o zdrowie Naszych mieszkańców będziemy wspierać podmioty medyczne w celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Naszym celem będzie utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach podstawowych w ramach gminnych programów profilaktycznych. Zadbamy o to, by wygospodarować pulę w budżecie na realizację zadań z obszaru polityki senioralnej.

Rola urzędu i Burmistrza

Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem obiecuję, że przywrócę właściwą rolę Burmistrza Miękini, ukierunkowaną na troskę o dobro mieszkańców, skoncentrowaną na wartościach takich jak uczciwość, równość, transparentność, współpraca i otwarty dialog. Zadbam o komunikację, by każdy mieszkaniec czuł się szanowany i usłyszany. Zainicjuję regularne spotkania z mieszkańcami, a w mediach społecznościowych będziecie Państwo mogli wyrażać swoje poglądy na temat publikowanych informacji (nie będzie blokowana możliwość komentarzy jak obecnie na profilu Gmina Miękinia).

grupa

Sfinansowano ze środków KWW Moniki Anny Szymanowskiej


Media

Ja Wam naprawde wspolczuje. Daliscie sie wciagnac w telewizyjna narracje obrzucania sie blotem przez politykow zarowno ...
Bardzo ciekawe przesłaniem widzę w Twoim komentarzu, bo jest Bóg, Ojczyzna, oskarżenia, poniżenie, nienawiść, złorzeczenie. A ...
Aleksandra Perużyńska Nowi radni Rady Powiatu wybrani!
Jak można głosować na zdrajców Polski na ludzi którzy nawołują do wojny którzy chcą odebrać nam ...

taxi stas

komnet internet

Nie przegap tych artykułów.